SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč.tekst, 82/04, 178/04, 110/ 04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/10, 47/10 i 37/11) članak 3. mijenja se i glasi:

»Na području općine Omišalj utvrđuju se sljedeće zone za obračun komunalnog doprinosa i to:

I. zona obuhvaća područje:

-od glavnog ulaza u Njivice, sjeverno od Primorske ulice, u Urbanističkom planu uređenja 2 - Njivice (u daljnjem tekstu: UPU 2 - Njivice) označeno kao T1-1, T1-2, T2-1, T2-2, T3, T5-1, T5-2, M1-4, S1, S2 i R2-3,

-od glavnog ulaza u Njivice, južno od Primorske ulice, u UPU 2 - Njivice označeno kao T4, T4-1, M1-1, M1-2, M1-6, D4 i R1,

-u naselju Njivice, sjeverozapadno i zapadno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-3, K2-2, M1-4, M1-5, D7 i S1 ,

-dio naselja Njivice-Kijac, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-4, D2, S1, S2, R2-1 i R2-2.

II. zona obuhvaća područje:

-u naselju Njivice, istočno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao S1, S1-2, S2 i K2-1,

-područje u PPUOO označeno kao I1, IS2, A1,

-Voz-Peškera, u Prostornom planu uređenja Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: PPUOO) označeno kao T2-2,

-Kamp Pušća, u PPUOO označeno kao T3,

III. zona obuhvaća područje:

-u naselju Omišalj, u PPUOO označeno kao NA4, NA- T1, T1, NA2

-zapadno od ulice Večja i područje zapadno od spojne ceste Jadranska ulica-Večja, u PPUOO označeno kao NA3.

IV. zona obuhvaća područje:

-područje u PPUOO označeno kao R1-1, R2-1, R2-2, I2, IS1, A2, T1, T2, T3 i K1-2,

V. zona obuhvaća područje:

-preostalo područje u općini Omišalj.«

Članak 2.

U članku 5. mijenja se tablica i glasi:

Članak 3.

U članku 7. iza 3. alineje dodaju se 4. i 5. alineja koje glase:

»- Općina Omišalj,

-trgovačka društva koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Omišalj.«

Članak 4.

U tekstu članka 8. broj »50%« zamjenjuje se brojem »70%«, a broj »400 m3« zamjenjuje se brojem »500 m3«.

Članak 5.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, koji ostvaruju pravo iz članka 8. ove Odluke, imaju pravo na dodatno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju dana provedenih na ratištu i to kako slijedi:


Broj dana provedenih Postotak dodatnog smanjenja
na ratištuplaćanja komunalnog doprinosa


400 dana i više 25%


Do 400 dana 20%


Do 300 dana 15%


Do 200 dana 10%


Do 100 dana 5%


Članak 6.

U članku 10. brišu se riječi: »kao i trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Omišalj«.

Članak 7.

U članku 11. iza broja 8. dodaje se broj: »8.a«.

Članak 8.

U članku 12. iza broja 8. dodaje se broj: »8.a«.

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinos plaća se odjednom.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Općinsko vijeće može na temelju pisanog zahtjeva obveznika, pravne osobe sa sjedištem na području općine Omišalj koja obavlja pretežito proizvodnu djelatnost, odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa najviše u 6 jednakih mjesečnih obroka.

Upravni odjel Općine Omišalj izdat će potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu nakon izvršene uplate prvog obroka.

U slučaju da obveznik iz stavka 2. ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Obvezniku komunalnog doprinosa fizičkoj osobi koja ozakonjuje stambenu građevinu, na njezin zahtjev će se odobriti odgoda plaćanja za godinu dana od izvršnosti rješenja.

Ako se komunalni doprinos za ozakonjenje stambenog objekta plati odjednom u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja, plaća se uz popust od 20%.

Ukoliko obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 6. ovog članka ne plati cjelokupan iznos komunalnog doprinosa s popustom u roku, gubi pravo na popust te je obvezan platiti komunalni doprinos utvrđen izračunom bez popusta.«

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broi: 2142-06-13-01-8

Omišalj, 14. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr