SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13- pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09), u članku 3. stavku 2. riječi: »dobno najstariji član Vijeća« zamjenjuju se riječima: »prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

U stavku 4. riječ: »pet« zamjenjuje se riječima: »jedna trećina«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječ: »pet« zamjenjuje se riječima: »jedna trećina«.

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik u pravilu se biraju iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

U stavku 2. koji postaje stavak 3. brojka: »5« zamjenjuje se riječima: »jedna trećina«.

Stavci 3., 4., i 5. postaju stavci 4., 5., i 6.

Članak 4.

U članku 15. stavku 2. riječ: »pet« zamjenjuje se riječima: »jedna trećina«.

Članak 5.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Vijeća.«

Članak 6.

U članku 25. riječ »troškova« briše se.

Članak 7.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s određene liste.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.«

Stavak 5. briše se.

Članak 8.

U članku 30. stavku 2: riječ: »pet« zamjenjuje se riječima: »jedna trećina«.

Članak 9.

U članku 40. iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15. Odbor za imenovanje ulica i trgova«.

Članak 10.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Odbor za imenovanje ulica i trgova:

-predlaže nazive ulica i trgova

-daje mišljenja i prijedloge o nazivima odgovarajućih objekata i institucija, u okviru djelokruga Vijeća

-obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za imenovanje ulica i trgova ima predsjednika i dva člana.«

Članak 11.

Iza članka 59. dodaje se članak 59.a koji glasi:

»Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik Ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Općinskog načelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Kada predstojnik Ureda ocijeni da je odluka Općinskog načelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Vijeća, Općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako predstojnik Ureda u roku iz stavka 4. ovog članka ne potvrdi odluku Općinskog načelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.«

Članak 12.

U članku 61. stavku 1. riječ: »pet« zamjenjuje se riječima: »jedna trećina«.

Članak 13.

U članku 78. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Vijeće će zaprimljeni prijedlog dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo će u roku od 60 dana utvrditi ispravnost prijedloga. Ako utvrdi da je prijedlog ispravan, Vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog načelnika.

Referendum za opoziv ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.«

Članak 14.

U članku 94. stavku 2. iza riječi: »radnih tijela« dodaju se riječi: »i predsjedniku Savjeta mladih«.

Članak 15.

U članku 96. stavku 2. riječ: »pisani« briše se, a riječ: »pet« zamjenjuje se riječima: »jedne trećine«.

U stavku 3. riječ: »daljnjem« briše se, a brojka: »15« zamjenjuje se riječju »osam«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Nakon proteka roka iz stavka 3. sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»Sjednica Vijeća sazvana sukladno odredbama ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2142-06-13-01-

Omišalj, 14. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr