SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13- pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Omišalj

Članak 1.

U Statutu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), u članku 21. riječ: »lokalnog« briše se, a iza zareza dodaje se riječ: »mjesnog«.

Članak 2.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Omišalj i vijeće mjesnog odbora.

Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Na referendumu imaju pravo glasovati građani koji imaju prebivalište na području općine Omišalj i upisani su u popis birača Općine Omišalj.«

Članak 4.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.«

Članak 5.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »od« dodaje se riječ »mjesnih«, a točka se briše i dodaju se riječi: »ili statutom«.

U stavku 2. brojka: »5« zamjenjuje se riječima: »jedna trećina«.

U stavku 4. iza riječi: »od« dodaje se riječ: »mjesnih«.

Članak 6.

U tekstu članka 27. ispred riječi: »zbor« dodaje se riječ: »mjesni«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.«

Članak 7.

U članku 33. stavak 2.mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće ima 13 članova.«

Članak 8.

U članku 34. podstavku 11. ispred riječi: »osobe« dodaju se riječi: »i druge«.

Podstavak 12. mijenja se i glasi:

»- raspisuje referendum o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine«.

Podstavak 13. mijenja se i glasi:

»- raspisuje referendum o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika«.

Postavak 18. briše se.

Podstavak 19. koji postaje podstavak 18. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Omišalj, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od milijun kuna.«

Dosadašnji podstavci 20. do 26. postaju podstavci 19. do 25.

Članak 9.

U članku 36. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine na njihov prijedlog.«

U dosadašnjim stavcima 2. i 3. koji postaju stavci 3. i 4. riječ: »pet« zamjenjuje se riječima: »jedna trećina«.

Članak 10.

U članku 37. stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se podstavak koji glasi:

»- dostavlja Statut, Poslovnik, proračun i druge opće akte koje donosi Općinsko vijeće predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja akata, te bez odgode Općinskom načelniku.«

Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 8.

Članak 11.

U članku 38. stavku 3. iza riječi: »utvrđuju se« dodaju se riječi: »zakonom i ovim Statutom«.

Članak 12.

U članku 40. stavku 1. iza podstavka 9. dodaje se podstavak koji glasi:

»- uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost«.

Članak 13.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i zato član Vijeća ne prima plaću.

Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 14.

U članku 42. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»-ako mu je prestalo prebivalište na području općine Omišalj, danom prestanka prebivališta.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Članu Vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva«.

Članak 15.

U članku 46. podstavak 9. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Omišalj, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do milijun kuna.«

Iza podstavka 14. dodaje se podstavak koji glasi:

»- imenuje i razrješava predstavnike Općine Omišalj u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Omišalj, trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Omišalj osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Općinski načelnik dostavlja odluke o imenovanju i razriješenju iz stavka 1. podstavka 15. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje ih u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 16.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Općine Omišalj, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,

-smrću.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika, a dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata će obnašati njegov zamjenik.

Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Općinskog načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Općinskog načelnika iz stavka 3. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 17.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Omišalj.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog načelnika.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Omišalj.

U slučaju kada je Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 18.

Iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:

»Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik Ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Općinskog načelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Kada predstojnik Ureda ocijeni da je odluka Općinskog načelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Vijeća, Općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako predstojnik Ureda u roku iz stavka 4. ovog članka ne potvrdi odluku Općinskog načelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.«

Članak 19.

U članku 68. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Općina Omišalj dužna je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora. Izbore raspisuje Općinsko vijeće.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 20.

U članku 69. riječi: »tajnim glasovanjem«zamjenjuju se riječima: »većinom glasova svih članova«.

Članak 21.

U članku 81. u stavku 2. briše se točka i dodaju se riječi: »u skladu sa Zakonom i ovim Statutom«.

Stavci 3., 4., i 5. brišu se.

Članak 22.

Iza članka 84. dodaju se članci 84.a i 84.b koji glase:

»Članak 84.a

Temeljni financijski akt Općine Omišalj je proračun, a donosi ga Općinsko vijeće.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna Općine Omišalj podnosi Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, na način i u rokovima propisanim zakonom,

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.«

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a Općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog vijeća ili najmanje jedna trećina članova Vijeća ima pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.«

Članak 84.b

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje Općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

Članak 23.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»Upravni odjel u izršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari) u skladu sa zakonom.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.«

Članak 24.

U članku 98. stavku 1. brojka: »5« zamjenjuje se riječima: »jedna trećina«.

Članak 25.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, osim članka 8. stavka 5., članka 15. i članka 84.b koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 14. stavak 3. ovih Izmjena stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2142-06-13-01-6

Omišalj, 14. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr