SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Temeljem odredbe članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 2. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2012. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja 12.533.962,24

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 9.070.106,46

3. Manjak primitaka od financijske imovine 4.702.735,10

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 12.533.962,24 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2012. godini, u iznosu od 9.070.106,46 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 3.463.855,78 kn.

Članak 3.

Od prenesenog viška prihoda iz 2011. godine u iznosu od 1.238.879,32 kn pokriva se preostali manjak primitaka od financijske imovine iz 2012. godine te se utvrđuje ukupni višak prihoda u iznosu od 4.163.169,39 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 4.163.169,39 kn, sastoji se od:

Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim
pravom 2012:35.624,15

Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim
pravom - višak prethodnih godina:168.580,62

Naknada za priključenje na komunalnu
infrastrukturu:13.749,69

Spomenička renta213,84

Prihodi od ustupljenog poreza na dohodak1.292.327,31

Prihod od komunalnog doprinosa819,20

Prihod od komunalne naknade400.831,49

Nenamjenski prihodi proračuna za 2012.2.251.022,71

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-5

Malinska, 2. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr