SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju odredbi članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) i članka 29. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 2. travnja 2013., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Članak 1.

U članku 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Članak 2.

U članku 5. Poslovnika stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

(4) Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.

U dosadašnjem stavku 4., odnosno sadašnjem stavku 5. riječi »na nezavisnoj listi« zamjenjuju se riječima »na kandidacijskoj listi grupe birača«.

Dosadašnji stavak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 12. stavak 3. Poslovnika mijenja se i glasi:

(2) (2) Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće, javnim glasovanjem.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 4. do 8.

Iza stavka dosadašnjeg stavka 7. odnosno novog stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

(9) Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 4.

Članak 56. Poslovnika mijenja se i glasi:

(1) Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i godišnji izviještaj o izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.

(2) Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

(3) Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a Općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, pravo predlaganja odluke o privremenom financiranju ima najmanje pet vijećnika.

Članak 5.

Iza članka 56. Poslovnika dodaje se novi članak 56.a koji glasi:

Članak 56.a

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

Članak 6.

U članku 76. Poslovnika, stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Ako sjednicu Vijeća ne sazove predsjednik u roku iz stavka 3. ovoga članka, sjednicu je dužan sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

(5) Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 3. i 4. sjednica se mora održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

(6) Sjednica sazvana protivno odredbama stavka 2., 4., 5. i 6. ovog članak smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 7.

U članku 103. Poslovnika, stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Većinom glasova svih vijećnika, Vijeća donosi Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, proračun, godišnje izviješće o izvršenju proračuna, odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Općine, te druge akte određene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 8.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 040-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-3

Malinska, 2. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr