SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 2. travnja 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Članak 1.

Članak 7. stavak 1. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09) mijenja se i glasi:

Članak 7.

(1) Općina surađuje s općinama otoka Krka i gradom Krkom, gradovima i općinama Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske, te Županijom primorsko-goranskom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Članak 2.

Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

Članak 10.

(1) Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- promet na svom području,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- te ostale poslove sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

Članak 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

Članak 13.

(1) Općina u okviru samoupravnog djelokruga:

-raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,

-promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

-vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,

-osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

-obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,

-osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,

-vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,

-organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,

-osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

-obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,

-potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

-potiče aktivnosti udruga građana,

-promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,

-osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

-osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

-donosi proračun Općine,

-obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

-obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Članak 14.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referendum), mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Iza članka 14. dodaje se novi članak koji glasi:

Članak 14a.

(1) Referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

(2) Referendum na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

(3) Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% birača upisanih u popis birača Općine.

 (4) Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela u slučaju ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik ili polovina većina vijeća mjesnih odbora na području Općine.

(5) Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

(6) Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

Članak 16.

(1) Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće Općine, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

(2) Općinsko vijeće nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 7.

U članku 22. stavak 2. se briše.

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

Članak 23.

Općinsko vijeće donosi:

-Statut Općine,

-Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

-odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

-proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-odluku o privremenom financiranju,

-odluku o promjeni granice Općine,

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-raspisuje lokalni referendum,

-bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

-bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-raspisuje referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu,

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Malinska - Dubašnica u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska - Dubašnica i

-donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 9.

U članku 27. stavak 3. riječ troškova briše se.

Članak 10.

U članku 28. stavak 1. dodaje se nova 6. alineja koja glasi:

-izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Članak 11.

U članku 31. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) Općinski načelnik ima jednog zamjenika.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 2., odnosno novom stavku 3., iza riječi »načelnika« dodaju se riječi »i njegovog zamjenika«.

U dosadašnjem stavku 3., odnosno novom stavku 4., iza alineje 13. dodaje se nova alineja koja glasi:

-imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

Dosadašnje alineje od 14. do 19. postaju alineje 15. do 20.

Iza dosadašnjeg stavka 4., odnosno novog stavka 5. dodaje se nova stavka 6. koji glasi:

(6) Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 14. ovoga članka, Općinski načelnik je dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja te istu objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 12.

Članak 33. i 34. mijenjaju se i glase:

Članak 33.

(1) Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Općinski načelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

(3) Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

(4) Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Općinskog načelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

(5) Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka Općinskog načelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Općinskog vijeća, Općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 (6) Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku Općinskog načelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

(7) Odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

(1) Iznimno od odredbe članka 31. stavka 1. ovoga Statuta, nositelj izvršne vlasti u Općini je zamjenik Općinskog načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ako je mandat Općinskom načelniku prestao nakon isteka dvije godine mandata.

(2) Zamjenik Općinskog načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.

Članak 13.

Članak 35.a mijenja se i glasi:

Članak 35.a

(1) Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Općine, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,

-smrću.

(2) Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik iz članka 31. stavak 2. ovoga Statuta, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(3) Ako je prestanak mandata članka 31. stavak 2. ovoga nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika, a dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata će obnašati njegov zamjenik iz članka 31. stavak 2. ovoga Statuta.

(4) Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Općinskog načelnika.

(5) Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Općinskog načelnika iz stavka 3. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Članak 14.

Iza članka 35.a dodaje se novo članak 35.b koji glasi:

Članak 35.b

(1) Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

(3) Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog načelnika.

(4) Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

(5) Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Malinska-Dubašnica .

(7) U slučaju kada je Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Članak 15.

Članak 42.a briše se.

Članak 16.

U članku 45. stavak 1. točka 6. mijenja se i glasi:

6. bira i razrješava predsjednika vijeća,

Članak 17.

Članak 65. mijenja se i glasi:

Članak 65.

(1) Upravna tijela u izvršavaju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

(3) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

(4) Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(5) Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Članak 18.

Do usklađenja općih akata s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, primjenjivat će se opći akti Općine Malinska - Dubašnica u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 19.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, osim članaka 8., 11., 12., 13., i 14., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Klasa: 040-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-2

Malinska, 2. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr