SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

70.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 10/ 11 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »utvrđenim« dodaje se riječ: »posebnim«.

U stavku 2. riječ: »predsjedavatelja« zamjenjuje se riječju: »predsjedatelja«.

Stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Do izbora predsjednika Vijeća sjednici predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici će predsjedati prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.

Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Na konstituirajućoj sjednici podnosi se izvješće o provedenim izborima, o izabranim članovima Vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća, o članovima Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Vijeća, o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima članova Vijeća.

Izabrani članovi Vijeća koji obnašaju neku od nespojivih dužnosti, do dana konstituiranja dužni su o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Vijeća obavijestiti Ured Grada.

Članu Vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

Na konstituirajućoj sjednici umjesto članova Vijeća koji su dali ostavku ili kojima mandat miruje nazočni su zamjenici članova Vijeća određeni sukladno odredbama posebnog zakona.

Vijeće prima na znanje izvješće iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 5. stavcima 3. i 4. riječ: »predsjedavatelj« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »predsjedatelj« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. riječ: »predsjedavatelja« zamjenjuje se riječju: »predsjedatelja«.

Stavak 3. briše se.

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u slučajevima određenim posebnim zakonom.

Mirovanje mandata člana Vijeća i prestanak mirovanja mandata člana Vijeća nastupa u slučajevima određenim posebnim zakonom.

Član Vijeća ima zamjenika koji obnaša tu dužnost ukoliko članu Vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata.

Na sjednici Vijeća umjesto člana Vijeća kojem mandat miruje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno posebnom zakonu.

O nastupu odnosno prestanku mirovanja mandata člana Vijeća, odnosno prestanku mandata člana Vijeća te početku mandata zamjenika člana Vijeća, Vijeće ne odlučuje, već te činjenice prima k znanju bez glasovanja.«

Članak 7.

U članku 11. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje Vijeće bira iz reda članova Vijeća.

Potpredsjednici Vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Jedan od potpredsjednika Vijeća iz stavka 2. ovoga članka bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Prijedlog za izbor predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća može podnijeti najmanje sedam članova Vijeća ili klub članova Vijeća. Ako prijedlog podnosi klub članova Vijeća kojeg čini manje od sedam članova Vijeća, prijedlog se podnosi u suglasju s odredbom članka 83. stavka 2. ovoga Poslovnika.«

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. podstavku 2. riječ: »predsjedava« zamjenjuje se riječju: »predsjeda«.

Članak 9.

U članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ako predsjednik Vijeća ne odredi ili ne može odrediti potpredsjednika sukladno stavku 3. ovoga članka, predsjednika Vijeća će zamjenjivati potpredsjednik biran iz reda predstavničke većine u Vijeću.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 10.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća može podnijeti najmanje sedam članova Vijeća ili klub članova Vijeća. Ako prijedlog podnosi klub članova Vijeća kojeg čini manje od sedam članova Vijeća, prijedlog se podnosi u suglasju s odredbom članka 83. stavka 2. ovoga Poslovnika.«

Članak 11.

U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Član Vijeća ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«

Članak 12.

U članku 21. stavku 3. riječ: »predsjedavaju« zamjenjuje se riječju: »predsjedaju«.

Članak 13.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Vijeća.«

Članak 14.

U članku 38. stavcima 1. i 4. riječ: »predsjedava« zamjenjuje se riječju: »predsjeda«.

Članak 15.

U članku 49. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» - priprema odgovore Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u slučaju podnošenja zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata Vijeća te odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti Statuta Grada Rijeke s Ustavom i zakonom,«.

Članak 16.

U članku 50. stavku 1. podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2., 3. i 4. postaju podstavci 1., 2. i 3.

Članak 17.

U članku 53. stavku 1. podstavku 2. i članku 74. stavku 1. riječ: »izvješća« zamjenjuje se riječju: »izvještaje«.

Članak 18.

U članku 80. stavku 1. iza riječi: »županije« briše se točka i dodaju riječi: »i na web stranicama Grada Rijeke.«

Članak 19.

Iza članka 80. dodaje se članak 80.a koji glasi:

»Članak 80.a

Predsjednik Vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Opće akte iz stavka 1. ovoga članka predsjednik Vijeća je dužan bez odgode dostaviti i Gradonačelniku.«

Članak 20.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.«

Članak 21.

Iza članka 84. dodaje se članak 84.a koji glasi:

»Članak 84.a

Na temelju odredbi zakona i Statuta Grada Rijeke raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke, Vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od osam dana od zaprimanja prijedloga, radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku određenom zakonom utvrdi da je prijedlog ispravan, Vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe posebnih zakona.«

Članak 22.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Pravo podnošenja prijedloga za raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika ima 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke.

Vijeće će raspisati referendum iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 84.a stavkom 3. ovoga Poslovnika, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog borja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika. Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe posebnih zakona.«

Članak 23.

Iza članka 95. dodaje se podnaslov 2.a te članci 95.a i 95.b koji glase:

»2.a Predlaganje proračuna

Članak 95.a

Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, predlaže Vijeću donošenje proračuna i projekcija za sljedeće dvije godine, odluke o izvršavanju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na način i u rokovima propisanim posebnim zakonom.

Članak 95.b

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne donese prije početka godine na koju se odnosi, Vijeće donosi odluku o privremenom financiranju.

Odluku o privremenom financiranju može predložiti Gradonačelnik ili najmanje sedam članova Vijeća.

Ukoliko se prije početka sljedeće godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 24.

U članku 96. stavku 2. riječi: »godišnje izvješće« zamjenjuju se riječima: »godišnji izvještaj«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Većinom glasova svih članova Vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma kada su predlagatelji referenduma članovi Vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke.«

Članak 25.

U članku 115. stavku 3. riječi: »većine članova« zamjenjuju se riječima: »najmanje jedne trećine članova«.

Članak 26.

Članak 116. mijenja se i glasi:

»Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na vlastiti poticaj, na zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća ili na zahtjev Gradonačelnika.

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, sjednicu će sazvati Gradonačelnik u roku od osam dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga članka sjednicu Vijeća može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovoga članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica Vijeća sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 27.

U članku 121. riječi: »te se održavati putem video veze (video konferencija)« brišu se.

Članak 28.

Članak 128. mijenja se i glasi:

»Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik Vijeća, a kad je on odsutan ili spriječen, sjednici predsjeda potpredsjednik Vijeća određen sukladno članku 13. ovoga Poslovnika.«

Članak 29.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 30.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/13-01/52

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr