SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

69.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu

Članak 1.

U Odluci o građevinskom zemljištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/09) u članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi :

»Kod prodaje zemljišta sukladno članku 13. stavku 2. točki 1.b) i 1.c) ove Odluke, prodajna cijena zemljišta umanjuje se za 70 % ako je kupac zemljišta osoba kojoj je zemljište oduzeto iz posjeda temeljem prijašnjih propisa i za koje nije isplaćena naknada.«

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. riječi: »iz članka 13. stavka 2. točke 1.b), 1.c) i 1.d) ove Odluke« brišu se.

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. točka 1.d) briše se.

Članak 4.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na zahtjev vlasnika zemljišta odnosno građevine Grad će, na temelju odluke nadležnog tijela, bez provođenja javnog natječaja prodati:

-dio neizgrađenog zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 50 % površine planirane građevne čestice,

-dio zemljišta potrebnog za formiranje izgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim planom uređenja,

-zemljište koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se uređuje ozakonjenje nezakonitih zgrada.«

Članak 5.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za raspolaganje zemljištem u smislu članka 13. stavka 2. ove Odluke donosi:

-Gradonačelnik, za zemljište čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna),

-Gradsko vijeće, za zemljište čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna).

Odluku o raspolaganju zemljištem u smislu članka 15. ove Odluke za zemljište čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna) donosi Gradonačelnik, a odluku o raspolaganju zemljištem za zemljište čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna) donosi Gradsko vijeće.

Na temelju odluke nadležnog tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka, odgovarajući ugovor u ime Grada sklapa Gradonačelnik.«

Članak 6.

Postupci započeti po odredbama Odluke o građevinskom zemljištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/09) za koje do dana stupanja na snagu ove Odluke nije donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja iz članka 16. Odluke, dovršiti će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 5. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Klasa: 021-05/13-01/57

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51000&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr