SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

66.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić »Rijeka«

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Rijeka« (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

Članak 2.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje:

-dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

-dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

-dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci,

-dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u gradu Rijeci.

Članak 3.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

A) djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,

B) djeca s teškoćama u razvoju,

C) djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje,

D) djeca zaposlenih roditelja,

E) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,

F) djeca iz obitelji s troje ili više djece,

G) djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

Pod djetetom iz stavka 1. točke B) ovoga članka, smatra se dijete kojem su vrsta i stupanj teškoće utvrđeni sukladno propisima iz područja socijalne skrbi.

Pod djetetom iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke i stavka 1. točke C) ovoga članka, smatra se dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji.

Članak 4.

Kod ostvarivanja prednosti u smislu članka 3. ove Odluke, polazi se od sljedećih mjerila:

-kod utvrđivanja broja djece u obitelji, polazi se od ukupnog broja djece u odnosnoj obitelji. Pod ukupnim brojem djece u obitelji smatra se uzdržavano dijete i sva maloljetna djeca u odnosnoj obitelji,

-dijete iz obitelji s troje ili više djece, u okviru iste odgojne skupine, ima prednost pred djetetom iz obitelji s manje djece.

Članak 5.

U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti djece iz članka 2. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis, prednost pri upisu ostvaruju djeca prema slijedećem redoslijedu:

-dijete iz obitelji s oba roditelja, koje živi zajedno samo s jednim roditeljem i imaju prebivalište u gradu Rijeci,

-dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište u gradu Rijeci.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, za utvrđivanje prednosti pri upisu u Dječji vrtić primjenjuju se odredbe članka 3. i 4. ove Odluke.

Članak 6.

Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju općim aktom kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Rijeka« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/98).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/54

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51000&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr