SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju članka 102. i 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Članak

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/ 07).

Članak

Izmjene i dopune ovoga Plana izradio je Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o., u koordinaciji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

Članak

Predmet izmjena i dopuna ovoga Plana jest prenamjena i/ili korekcija oblika i površine građevinskih područja za izdvojenu namjenu utvrđenih u stavku 2. ovoga članka i njima kontaktnih površina te s tim u svezi usklađenja sa propisima kojima se regulira sustav prostornog uređenja, kao i ispravak očite greške / propusta ili usklađenja dijelova Plana.

Izmjene i dopune ovoga Plana donose se za slijedeća područja:

a) gospodarske - proizvodne - pretežito industrijske namjene:

-Industrijsko područje Podvežica (oznake iz Plana
I1-1),

-Industrijsko područje Mihaćeva draga (oznake
iz Plana I1-2),

-Industrijsko područje Marčeljeva draga (oznake
iz Plana I1-3),

-Industrijsko područje Mlaka (oznake iz Plana I1-4),

-Industrijsko područje Prezina (oznake iz Plana I1-6),

-Industrijsko područje Svilno (oznake iz Plana I1-7),

-Industrijsko područje Školjić (oznake iz Plana I1-8),

-Industrijsko područje Sušak (oznake iz Plana I1-9),

b) gospodarske - poslovne - pretežito uslužne, trgovačke i komunalno-servisne namjene:

-Uslužno područje Školjić (oznake iz Plana K1-2),

-Trgovačko područje Torpedo (oznake iz Plana K2-7),

-Komunalno-servisno područje Draga (oznake iz Plana K3-2),

-Komunalno-servisno područje Pod Ohrušvom (oznake iz Plana K3-3),

c) gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene - hotela:

-Ugostiteljsko-turističko područje Preluk (oznaka iz Plana T1-1)

-Ugostiteljsko-turističko područje Kuk (oznake iz Plana T1-2),

-Ugostiteljsko-turističko područje Bivio (oznake iz Plana T1-5),

d) sportsko-rekreacijske namjene:

-Sportsko područje Rujevica (oznake iz Plana R1-4),

-Rekreacijsko područje Bivio (oznake iz Plana R2-4),

-Rekreacijsko područje Kantrida (oznake iz Plana
R2- 3),

-Rekreacijsko područje Svilno (oznake iz Plana R2-16),

e) luka nautičkog turizma:

-Škver/ Akademija (oznake iz Plana LN-1),

-Brajdica (oznake iz Plana LN-3),

-Baroš (oznake iz Plana LN-4),

-Kantrida (oznake iz Plana LN-2),

f) površina infrastrukturnih sustava:

-čvora Orehovica (oznake iz Plana IS-16) kao dijela državne ceste oznake D3 (Goričan-Zagreb-Rijeka),

-čvora Rujevica (oznake iz Plana IS-4) kao dijela državne ceste oznake D3 (Goričan-Zagreb-Rijeka),

-čvora Kozala (oznake iz Plana IS-12) kao dijela državne ceste oznake D3 (Goričan- Zagreb-Rijeka),

-županijske ceste 5025 (oznake iz Plana IS-5 i IS-6)

-državne ceste D8 (oznake iz Plana IS-24),

-dijela Luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog značenja: bazen Rijeka (oznake iz Plana IS-9),

g) groblja:

-Draga (oznake iz Plana G-7),

-Sveti Kuzam (oznake iz Plana G-8),

-Kozala (oznake iz Plana G-5).

Obuhvat izmjena i dopuna ovoga Plana za ukupno 32 područja iz stavka 2. ovoga članka iznosi 53,9 ha, a površina obuhvata ucrtana je u kartografskim prikazima iz članka 4. ove Odluke.

Članak 4.

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

1.1.2. Korištenje i namjena prostora unutar građevinskog
područja za izdvojene namjene

2.1. Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku

3.1.2. Uvjeti gradnje građevina gospodarskih djelatnosti
unutar građevinskog područja naselja

3.1.2.2. Uvjeti gradnje građevina ugostiteljsko-turističke
namjene (hotel - T1)

3.2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti
u građevinskim područjima za izdvojene namjene

3.2.1. Uvjeti smještaja građevina proizvodne namjene

3.3.1. Uvjeti gradnje građevine proizvodne namjene

3.3.2. Uvjeti gradnje građevine poslovne namjene

3.4.1. Uvjeti gradnje ugostiteljsko-turističke građevine
u ZOP-u

5.4.1.1. Uređivanje, gradnja i dogradnja visokouređenih
(visokokonsolidiranih) dijelova grada

5.4.1.4. Uređivanje, gradnja i dogradnja neuređenih
područja izvan sustava konsolidacije - gradski
projekti

6.1. Prometna mreža

6.1.1. Ceste, ulice i javne prometne površine

6.1.1.3. Benzinske postaje

6.1.2. Parkirališta i garaže

6.3.4.3. Elektroenergetika

6.3.5.2.2. Reciklažna dvorišta za komunalni otpad

6.3.5.2.3. Reciklažna dvorišta za proizvodni otpad

6.3.5.2.5. Površine za dnevno skupljanje komunalnog otpada
izvan građevina

10.10.3. Mjere zaštite od požara i tehničko-tehnoloških
nesreća s ispuštanjem opasnih tvari

10.10.4.2. Zaštita od zarušavanja

10.10.4.3. Planiranje građevina i površina za sklanjanje ljudi

11.1. Neposredna provedba Plana

11.2. Posredna provedba Plana

11.3. Posebne mjere provedbe Plana

B. GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena prostora M 1:5000

(dio Opatija 8, 9, 10,19 i 20,

Rijeka 1, 2, 11, 12, 13 i 24)

1.1. Korištenje i namjena prostora - pregledna
karta M 1:10000

3.1. Prometna mreža - cestovna i željeznička
mreža, pomorski promet. M 1:10000

4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
- Područja i dijelovi primjene

planskih mjera zaštite - Plan procedura M 1:10000

4.7. Oblici korištenja i način gradnje - Urbana
pravila M 1:10000

C. OBVEZNI PRILOZI

I. Obrazloženje

1.1.1.3. Osnovni pokazatelji stanja u prostoru

1.1.1.6.2. Struktura gospodarstva

3.1.2. Temeljna organizacija prostora grada u odnosu na
prostornu strukturu

3.2. Organizacija, korištenje, namjena, uređenje i zaštita
površina

3.2.2. Prikaz gospodarskih djelatnosti

3.2.2.6. Mreža osnovnih škola

3.2.2.11. Mreža vjerskih građevina

3.2.2.12. Mreža sportskih građevina

3.2.3.1.3.3. Tehnički elementi linija

3.2.3.1.4. Parkiranje

3.2.3.1.6.6. Integrirani zemaljsko pomorski putnički terminal
daljinskog putničkog prometa

3.2.3.1.6.7. Odmorište, vrt (Z3)

3.2.7.2.4.3. Poslovna namjena-pretežito uslužna K1, pretežito
trgovačka K2 i komunalno-servisna K3

3.2.7.2.4.4. Ugostiteljsko-turistička namjena - hotel T1

3.2.7.3.1.2. Uvjeti smještaja i gradnje unutar građevinskog
područja za izdvojenu namjenu - gospodarska
namjena

3.2.7.3.1.2. Proizvodna i poslovna namjena (planske oznake
I i K)

3.2.7.3.2.3. Kupalište (R3)

3.2.10.8. Gradski projekti - urbano pravilo broj 19

3.2.10.8.1. Delta (4-5-19.1)

3.2.10.7.8. Ugostiteljsko-turističko područje Preluk (4-0-19.7.)

3.2.10.7.8. Tehnološko-poslovno područje Mlaka (4-3-19.8)

3.5.1.3. Poplavna područja i područje ugroženo pucanjem
hidroakumulacijske brane

II. Stručna podloga na kojoj se temelje prostorno-
planska rješenja izmjena i dopuna Plana:

-Studija gospodarskih obilježja i razvojnih tendencija grada Rijeke

III. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo
potrebno poštivati u izradi izmjena i dopuna Plana

IV. Zahtjevi i mišljenja na izmjene i dopune Plana

V. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi izmjena i
dopuna Plana

VI. Evidencija postupka izrade i donošenja izmjena i
dopuna Plana

VII. Sažetak za javnost

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. točki A. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»- proizvodna namjena - tehnološko-poslovna namjena (I4)«.

Dosadašnji podstavci 4. do 10. postaju podstavci 5. do 11.

Članak 6.

U članku 26. stavku 2. broj: »250« zamjenjuje se brojem: »350«.

U stavku 3. iza riječi: »planirati« dodaju se riječi:»obavljanje djelatnosti prihvata putnika u pomorskom prometu te«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»U luci nautičkog turizma iz stavka 2. ovoga članka, dozvoljava se gradnja pumpne stanice za brodove na prostoru Sušačkog lukobrana te njegova rekonstrukcija/ dogradnja sukladno rezultatima maritimne studije.«

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. riječi: »oznake I1-8« zamjenjuju se riječima: »oznake K1-9«, a iza riječi: »kulturnim« stavlja se zarez te dodaje riječ: »rekreacijskim«.

Članak 8.

U članku 28. stavku 5. briše se točka i dodaju riječi: »i rekonstrukcija postojećih te gradnja i uređenje novih građevina lučke infrastrukture i drugih zahvata u prostoru namijenjenih odvijanju lučke djelatnosti«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»Na vanjskoj strani Riječkog lukobrana planirana je gradnja pristaništa za kruzere, a unutar akvatorija putničke luke planirano je uređenje priveza/prihvata za hidroavione.

Organizacijom okolnog prostora i akvatorija može se omogućiti i privez drugih plovila.«

Iza dosadašnjeg stavka 6. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»Unutar građevina koje imaju status kulturnog dobra, a koje se nalaze na području luke Rijeka, dozvoljeno je obavljanje poslovne te javne i kulturne djelatnosti koja ne ometa lučku djelatnost.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8., a dosadašnji stavak 7. postaje stavak 10.

Članak 9.

U članku 36. stavku 2. briše se točka i dodaju riječi: »te gradnja građevina na području oznake T1-5.«.

Članak 10.

U članku 38. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Hotelom se, u smislu ove Odluke, razumijeva pojedinačna građevina ili kompleks smještajnih građevina svih kategorija i pratećih sadržaja u funkciji smještaja odnosno obavljanja turističke djelatnosti.«

Članak 11.

Iza članka 38.dodaje se novi članak 38a. koji glasi:

»Članak 38a.

Prilikom gradnje građevina i uređenja površina na području oznake T1-5 potrebno je poštovati uvjete gradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene - hotel, i to kako slijedi:

-najveća dozvoljena visina građevine iznosi 27,0 m,

-najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,35,

-najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi 1,50,

-najveći dozvoljeni koeficijent mase građevine (km) iznosi 4,5,

-najmanje 40% površine građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu u koju površinu ulazi i površina ozelenjenih krovova,

-najmanja dozvoljena udaljenost građevnog od regulacijskog pravca i ruba građevne čestice iznosi 10,0 m,

-najmanja dozvoljena udaljenost građevine od stambene građevine iznosi 15,0 m.

Na građevnoj čestici potrebno je osigurati parkirališna mjesta te kolno-manipulativne i druge površine, a otvorene parkirališne površine potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica tako da je potrebno posaditi najmanje jedno stablo na četiri parkirališna mjesta.

Postojeće zelenilo potrebno je sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, a ozelenjavanje građevne čestice potrebno je oblikovanjem površina i izborom sadnog materijala prilagoditi ambijentu Kostabele kao šireg područja zahvata.«

Članak 12.

U članku 39. iza riječi: »područja« dodaju se riječi: »odnosno neposredne provedbe ovoga Plana«.

Članak 13.

U članku 40. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uvjeti gradnje građevina proizvodne namjene, koje je potrebno poštovati prilikom izrade prostornog plana užeg područja odnosno neposrednom provedbom ovoga Plana, određeni su člankom 44. i 44a. Odluke.«

Članak 14.

Iza članka 44. dodaje se novi članak 44a. koji glasi:

»Članak 44a.

Na područjima oznake I1-1 (Industrijsko područje Podvežica), I1-6 (Industrijsko područje Prezina) i I1-7 (Industrijsko područje Svilno), uvjeti smještaja i gradnje građevina proizvodne namjene utvrđuju se kako slijedi:

-najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi 1000 m2,

-najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,5,

-najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi 1,5,

-najveći dozvoljeni koeficijent mase građevine (km) iznosi 5,0,

-najveća dozvoljena visina proizvodne građevine iznosi 20,0 m, a na području oznake I1-7 (Industrijsko područje Svilno) najveća dozvoljena visina poslovnog tornja iznosi 35,0 m.«

Članak 15.

Iza članka 45. dodaje se novi članak 45a. koji glasi:

»Članak 45a.

Na područjima oznake K3-2 (Komunalno-servisno područje Draga), K3-3 (Komunalno-servisno područje Pod Ohrušvom) i K3-8 (Komunalno-servisno područje Mihačeva draga) uvjeti smještaja i gradnje građevina poslovne namjene utvrđuju se kako slijedi:

-najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi 1000 m2,

-najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za gradnju komunalno-servisne građevine iznosi 0,50,

-najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice za komunalno-servisnu građevinu iznosi 1,5,

-najveći dozvoljeni koeficijent mase građevine (km) iznosi 6,0,

-komunalno-servisne građevine mogu se graditi kao samostojeće građevine ili građevine u nizu.

Ukoliko se na područjima iz stavka 1. ovoga članka gradi reciklažno dvorište primjenjuju se uvjeti gradnje i uređenja reciklažnih dvorišta utvrđeni Odlukom.«

Članak 16.

U članku 49. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »arhitekture,« dodaju se riječi: »osim ukoliko se zahvat u prostoru izvodi u ambijentu koji nema izrazitih tradicijskih i ambijentalnih vrijednosti u kojem slučaju je moguća primjena modernog i suvremenog arhitektonskog oblikovanja,«

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

»- u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko- turističke namjene gustoća korištenja može biti do 120 kreveta po hektaru,«

U podstavku 8. iza riječi: »člankom« dodaju se riječi: »38a. i«.

Članak 17.

U članku 93. stavku 1. podstavku 11. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi:

»osim unutar područja namjene T1-5 na kojem je dozvoljena gradnja građevine hotelskog smještaja i njemu pratećeg sadržaja sukladno uvjetima utvrđenim člankom 38a. Odluke.«

Članak 18.

U članku 121. iza riječi: »oznake 4-3-19.6.« umjesto veznika »i« stavlja se zarez, a iza riječi: »oznake »4-0-19.7.« dodaju se riječi: »i Mlaka 4-3-19.8«.

Članak 19.

Iza članka 128. dodaje se novi članak 128a. koji glasi:

»Članak 128a.

Na području Mlaka oznake 4-3-19.8. opći uvjeti gradnje utvrđeni su točkom 3.2.10.7.8. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Prije gradnje građevina i uređenja površina na području ih stavka 1. ovoga članka potrebno je sanirati kontaminirano tlo, valorizirati značaj područja, zatečene povijesne vrijednosti industrijske arhitekture, odnos prema željezničkoj pruzi na sjeveru i Ulici Milutina Barača na jugu te predvidjeti zaštitu od buke izazvane prometom.

Detaljni uvjeti gradnje na području iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

-najveća dozvoljena gustoća izgrađenosti (Gig) iznosi 0.35,

-najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,1,

-najveći dozvoljeni koeficijent mase građevine (km) iznosi 9,0,

-dozvoljava se gradnja tornjeva ili nebodera,

-građevni pravac novih građevina može se poklopiti s regulacijskim pravcem ulice/prometnice odnosno javne površine uopće, a uvlačenje prizemne etaže građevine ne smatra se odstupanjem od građevnog pravca,

-trgovine, restorane, kulturne, zabavne i druge prostore u kojima se obavlja slična djelatnost potrebno je smjestiti uz glavne i pješačke ulice,

-na glavnim ulicama najmanja dozvoljena udaljenost građevnog pravca od ulice/ceste iznosi 6,0 m u kojoj površini je potrebno planirati drvored najmanje dozvoljene širine 2,0 m i pješački hodnik najmanje dozvoljene širine 4,0 m. Pod glavnim ulicama razumijevaju se ulice na kojima se regulacijski i građevinski pravac mogu poklapati, odnosno unutar kojih se na građevnom pravcu uvjetuje smještaj najmanje 2/3 pročelja građevine,

-na sporednim ulicama najmanja udaljenost građevnog pravca od kolne površine iznosi 3,0 m. Pod sporednim ulicama razumijevaju se ulice na kojima regulacijski pravac ne predstavlja ujedno i građevinski pravac ili se na građevnom pravcu uvjetuje smještaj manje od 40% pročelja građevine, ali je u tim ulicama omogućen izravan prometni priključak građevne čestice odnosno građevine za osobna vozila, vozila javnog i komunalnog servisa na javnu prometnu površinu čija nivelacijska kota odgovara nivelacijskoj koti građevine,

-unutar poprečnog presjeka novoplaniranih ulica moguće je planirati parkirališta, postaje javnog prijevoza, stupove javne rasvjete, urbanu opremu i slično,

-najmanja dozvoljena širina pješačke ulice iznosi 12,0 m, a najmanja dozvoljena širina stepeništa na glavnim pješačkim prometnicama kao i onima položenim između glavnih prometnica iznosi 6,0 m,

-dozvoljava se povezivanje planiranih građevina preko slobodnog profila pješačkih površina,

-posljednju etažu građevine dozvoljeno je uvući u odnosu na pročelje građevine, a površinu koristiti kao terasu, krovni vrt, bazen i sl. Ovisno o tipu krova, u potkrovnoj etaži dozvoljena je izvedba galerije,

-prilikom projektiranja građevina potrebno je provjeriti stupanj insolacije unutar uličnog presjeka u ekvinociju i solsticiju,

-dozvoljava se gradnja podzemne garaže, a broj etaža nije ograničen. Ako radi konfiguracije terena dio podzemne garaže nije ukopan, vidljivi dijelovi garaže ne mogu biti smješteni uz građevinski pravac,

-za potrebe održavanja manifestacija, javnih okupljanja i sl. potrebno je planirati barem jedan javni trg koji se mora koristiti isključivo kao pješačka površina,

-najmanje 20% površine ukupnog područja potrebno je urediti kao park i odmorište,

-unutar poprečnog profila svih ulica potrebno je planirati sadnju drvoreda.«.

Članak 20.

U članku 130. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na području oznake IS-24 dozvoljena je gradnja građevina i uređenje površina namijenjenih pružanju specijaliziranih usluga sudionicima u prometu (tehnički pregled vozila, vozački poligon, građevine i površine za edukaciju) i drugih poslovnih sadržaja (izložbeni saloni, trgovine itd.) vezanih uz cestovni promet s pratećim sadržajima.

Detaljni uvjeti gradnje na području iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

-najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 40%,

-najmanje 30% građevne čestice potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti,

-najveći dozvoljeni broj etaža iznosi podrum i 3 nadzemne etaže.«

Članak 21.

U članku 132. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- gradska autocesta oznake iz Plana GAC, kao cesta najvišeg ranga preko koje je područje grada spojeno na državnu autocestovnu mrežu te najznačajnija prometnica u odvijanju gradskog prometa unutar koje je potrebno izgraditi čvorove Kozala i Lenci, rekonstruirati čvor Škurinje s priključkom nove gradske prometnice te dograditi čvor Orehovica,«

U stavku 2. briše se točka i dodaju riječi: »sukladno kartografskom prikazu broj 3.1.«.

Članak 22.

U članku 143. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na području oznake IS-24, pored benzinske postaje dozvoljena je gradnja i uređenje građevina i površina sukladno članku 130. Odluke.«

Članak 23.

U članku 156. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 3. točke b. podstavaka 1. do 5. ovoga članka, na građevinskim područjima za izdvojenu namjenu oznake I1-6, I1-7, I4-1, K1-2, K1-8, K1-9, K2- 7, K3-2, K3-3 i K3-8, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na 120 m2 bruto razvijene površine namijenjene skladištu.«

Članak 24.

Iza članka 204. dodaje se novi članak 204a. koji glasi:

»Članak 204a.

Izuzetno od odredbe članka 201., 203. i 204. Odluke, na područjima iz članka 3. ove Odluke, dozvoljena je gradnja trafostanice 10(20)/0,4 kV neposrednom provedbom Plana.

Ako se 10(20)/0,4 kV trafostanice rade kao samostojeće, najmanja dozvoljena udaljenost trafostanice od prometnice iznosi 2,0 m, od ruba građevne čestice iznosi 1,0 m, a pristup trafostanice javnoj površini može biti neposredan ili posredan.«

Članak 25.

U članku 213. stavku 2. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 26.

U članku 214. stavku 4. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 27.

U članku 215. stavku 4. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 28.

U članku 222. stavku 1. riječ: »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnika«.

Članak 29.

U članku 290. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Na područjima iz članka 3. ove Odluke, promet opasnim tvarima odvijat će se preko čvorova Orehovica (IS- 16), Rujevica (IS-4), Kozala (IS-12), županijskom cestom 5025 (IS-5 i IS-6), državnom cestom D8 (IS-24) te dijelom luke Rijeka (IS-9).«

Članak 30.

Iza članka 295. dodaje se novi članak 295a. koji glasi:

»Članak 295a.

Na područjima iz članka 3. ove Odluke potrebno je primjenjivati mjere zaštite od požara kako slijedi:

-pri projektiranju građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu,

-pri određivanju međusobne udaljenosti građevina potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti građevina i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode samostojeće niske građevine, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini više građevine, odnosno najmanje 6,0 m. Međusobni razmak kod stambeno- poslovnih građevina ne može biti manji od visine sljemena krovišta više građevine. Ukoliko se ne može postići najmanja propisana udaljenost među građevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite o požara.

-pri projektiranju novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/03),

-prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planirati izgradnju hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara («Narodne novine« broj 8/06),

-za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima («Narodne novine« broj 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju tog zakona,

-u prostornom planiranju, projektiranju i gradnji građevina potrebno je pridržavati se prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara grada Rijeke, važećih propisa te pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara,

-prilikom projektiranja i gradnje garaža, zbog nedostataka domaćih propisa, potrebno je primijeniti austrijske smjernice TRVB N106,

-pri projektiranju specijaliziranih trgovačkih prostora- trgovina u vidu shopping-mall-a, potrebno je primjenjivati austrijske smjernice TRVB N 138 i TRVB N 139,

-sukladno članku 28. stavku 2. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine« broj 92/10) za složenije građevine (građevine skupine 2) ) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara.«

Članak 31.

Iza članka 297. dodaje se novi članak 297a. koji glasi:

»Članak 297a.

Na područjima iz članka 3. ove Odluke, sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Rijeku, objekti krupne infrastrukture ugroženi od urušavanja jesu: prometni čvorovi Orehovica (IS-16), Rujevica (IS- 4), Kozala (IS-12), državna cesta D8 (IS-24) te dio Luke Rijeka (IS-9).«

Članak 32.

Iza članka 303. dodaje se novi članak 303a. koji glasi:

»Članak 303a.

Na područjima iz članka 3. ove Odluke, sklanjanje ljudi potrebno je provoditi korištenjem već izgrađenih skloništa ili u za to podesnim prostorima. Sklanjanje ljudi može se provoditi i izradom zaklona u trenutku neposredne opasnosti po ljude ili premještanjem ljudi iz ugroženih područja.

Način provođenja mjera sklanjanja ljudi te lokacije pogodne za premještanje ljudi utvrđeni su Planom zaštite i spašavanja grada Rijeke.

Kod planiranja i gradnje podzemnih, javnih, komunalnih i sličnih građevina potrebno je voditi računa da se te građevine ili njihovi dijelovi mogu prilagoditi za sklanjanje ljudi.

Skloništa se mogu graditi u građevinama od značaja za Republiku Hrvatsku.

Za ugrožena područja potrebno je predvidjeti mjere koje se odnose na redukciju gradnje kao i na namjenu objekata koji se grade u tim područjima.

Prilikom izrade prostornih planova užeg područja, za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi (prometni terminali, sportske dvorane, trgovački centri, turistički objekti i veća proizvodna postrojenja) potrebno je utvrditi obvezu sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva («Narodne novine« broj 47/06) i utvrditi glavne pravce evakuacije izvan zone ugroza.«

Članak 33.

U članku 307. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na području oznake I1-1 (Podvežica), I1-6 (Prezina), I1-7 (Svilno), K3-2 (Draga) i K3-8 (Mihačeva draga), neposrednom provedbom ovoga Plana dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija gospodarskih građevina unutar izgrađenog dijela građevinskih područja izdvojene namjene.«

Članak 34.

U članku 312. stavku 2. u podstavku 6. umjesto veznika »i« stavlja se zarez.

U podstavku 7. iza oznake: »4.-0.19.7« stavlja se zarez.

Iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»- područje Mlaka oznake 4-3-19.8.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 35.

Članak 315. mijenja se i glasi:

»Obvezu provedbe urbanističko-arhitektonskog i arhitektonskog natječaja, kad je to određeno ovom Odlukom kao potrebno ili moguće, utvrdit će Gradonačelnik Grada Rijeke.«

Članak 36.

U članku 321. riječ: »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnika«.

Članak 37.

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u šest (6) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 38.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj - Zavodu za prostorno planiranje.

Članak 39.

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/65

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51000&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr