SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

64.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05).

Članak 2.

Izmjene i dopune ovoga Plana izradio je Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o., u koordinaciji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

Članak 3.

Predmet izmjena i dopuna ovoga Plana jest prenamjena i/ili korekcija oblika i površine građevinskih područja za izdvojenu namjenu utvrđenih u stavku 2. ovoga članka i njima kontaktnih površina te s tim u svezi usklađenja sa propisima kojima se regulira sustav prostornog uređenja, kao i ispravak očite greške / propusta ili usklađenja dijelova Plana.

Izmjene i dopune ovoga Plana donose se za sljedeća područja:

a) gospodarske - proizvodne - pretežito industrijske namjene:

-Industrijsko područje Podvežica (oznake iz
Plana I1-1),

-Industrijsko područje Mihaćeva draga (oznake iz
Plana I1-2),

-Industrijsko područje Marčeljeva draga (oznake iz
Plana I1-3),

-Industrijsko područje Mlaka (oznake iz Plana I1-4),

-Industrijsko područje Prezina (oznake iz Plana I1-6),

-Industrijsko područje Svilno (oznake iz Plana I1-7),

-Industrijsko područje Školjić (oznake iz Plana I1-8),

-Industrijsko područje Sušak (oznake iz Plana I1-9),

b) gospodarske - poslovne - pretežito uslužne, trgovačke i komunalno-servisne namjene:

-Uslužno područje Školjić (oznake iz Plana K1-2),

-Trgovačko područje Torpedo (oznake iz Plana K2-7),

-Komunalno-servisno područje Draga (oznake iz Plana K3-2),

-Komunalno-servisno područje Pod Ohrušvom
(oznake iz Plana K3-3),

c) gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene - hotela:

-Ugostiteljsko-turističko područje Preluk
(oznaka iz Plana T1-1)

-Ugostiteljsko-turističko područje Kuk
(oznake iz Plana T1-2),

-Ugostiteljsko-turističko područje Bivio
(oznake iz Plana T1-5),

d) sportsko-rekreacijske namjene:

-Sportsko područje Rujevica (oznake iz Plana R1-4),

-Rekreacijsko područje Bivio (oznake iz Plana R2-4),

-Rekreacijsko područje Kantrida
(oznake iz Plana R2- 3),

-Rekreacijsko područje Svilno (oznake iz Plana R2-16),

e) luka nautičkog turizma:

-Škver/ Akademija (oznake iz Plana LN-1),

-Brajdica (oznake iz Plana LN-3),

-Baroš (oznake iz Plana LN-4),

-Kantrida (oznake iz Plana LN-2),

f) površina infrastrukturnih sustava:

-čvora Orehovica (oznake iz Plana IS-16) kao dijela državne ceste oznake D3 (Goričan-Zagreb-Rijeka),

-čvora Rujevica (oznake iz Plana IS-4) kao dijela državne ceste oznake D3 (Goričan-Zagreb-Rijeka),

-čvora Kozala (oznake iz Plana IS-12) kao dijela državne ceste oznake D3 (Goričan- Zagreb-Rijeka),

-županijske ceste 5025 (oznake iz Plana IS-5 i IS-6)

-državne ceste D8 (oznake iz Plana IS-24),

-dijela Luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog značenja: bazen Rijeka
(oznake iz Plana IS-9),

g) groblja:

-Draga (oznake iz Plana G-7),

-Sveti Kuzam (oznake iz Plana G-8),

-Kozala (oznake iz Plana G-5).

Obuhvat izmjena i dopuna ovoga Plana za ukupno 32 područja iz stavka 2. ovoga članka iznosi 53,9 ha, a površina obuhvata ucrtana je u kartografskim prikazima iz članka 4. ove Odluke.

Članak 4.

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

1. Uvjeti za određivanje namjena površina na
području grada

2.1.1. Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku

2.1.2.4. Pomorske građevine s pripadajućim objektima,
uređajima i instalacijama

2.3. Izgrađene strukture van naselja

3.1. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti u
izdvojenim građevinskim područjima

3.1.1. Uvjeti smještaja i gradnje te način korištenja
građevina proizvodne namjene

3.1.2. Uvjeti smještaja i gradnje te način korištenja
građevina poslovne namjene

3.1.3. Uvjeti smještaja i gradnje te način korištenja
građevina ugostiteljsko-turističke namjene

5.1.1.1.1. Javne ceste

5.1.1.1.3. Parkirališne površine

5.1.2.1. Morske luke

5.1.2.2. Luke posebne namjene

5.2.5. Elektroopskrba

7. Postupanje s otpadom

8.6.1. Sklanjanje ljudi

8.6.5. Zaštita od potresa

9.1. Obveza izrade prostornih planova

B. GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena površina M 1:25000

1.1. Korištenje i namjena površina građevinskog
područja naselja

-društvene djelatnosti M 1:25000

1.2. Korištenje i namjena površina - Plan
prometa M 1:25000

3.4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
- Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite -
Plan procedura M 1:25000

4. Građevinska područja naselja M 1:5000

(dio: Opatija 8, 9, 10, 19 i 20,

Rijeka 1, 2,11, 12, 13 i 24)

C. OBVEZNI PRILOZI

I. Obrazloženje

3.1.2. Funkcionalna podjela prostora grada Rijeke

3.1.2.4. Izlaz grada na morsku obalu

3.1.2.9. Proizvodna gospodarska namjena - industrija
i zanatstvo

3.1.5.3. Građevinsko područje izvan naselja za
izdvojene namjene

3.1.7. Način planiranja prostora unutar zaštićenog
obalnog područja

3.2.2. Građenje i korištenje površina građevinskih
područja

3.2.2.1. Građevinska područja naselja

3.2.1.1.1.2. Prostorna distribucija centara

3.2.1.1.4. Građevine gospodarske namjene

3.2.2.2. Građevinska područja izvan naselja za
izdvojene namjene

3.2.2.2.1. Proizvodna namjena

3.2.1.2.6. Ugostiteljsko-turistička namjena

3.2.1.2.7. Sportsko-rekreacijska namjena

3.2.1.2.8. Površine infrastrukturnih sustava

3.2.1.2.6. Groblja

3.3.1.1.2. Prostorni razmještaj, oznake i veličina građevinskih
područja

3.3.1.1.3. Smjernice gradnje građevina

3.3.1.2.4. Uvjeti smještaja građevina i uređenje površina

3.3.1.2.5. Smjernice gradnje građevina

3.3.1.3.3. Prostorni razmještaj, oznake i veličina građevinskih
područja

3.3.1.3.4. Uvjeti smještaja građevina i uređenja površina

3.4.1.2.3. Razgraničenje područja zaštićene kulturne baštine

3.4.2.3.7. Ugostiteljsko-turističko područje Preluke

3.4.3.2.4. Izrada urbanističkog plana uređenja

3.4.3.2.5. Izrada detaljnog plana uređenja

3.4.3.3.3. Provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja

3.4.4.7. Uvjeti zaštite prirodne baštine

3.5.1.2.4. Parkirališne površine

3.5.1.6. Pomorski putnički promet

3.6.3.1. Kriteriji smještaja i korištenja reciklažnih dvorišta

II. Stručna podloga na kojoj se temelje
prostorno-planska rješenja izmjena i dopuna Plana:
-Studija gospodarskih obilježja i razvojnih tendencija grada Rijeke

III. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo
potrebno poštivati u izradi izmjena i dopuna Plana

IV. Zahtjevi i mišljenja na izmjene i dopune Plana

V. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi izmjena i
dopuna Plana

VI. Evidencija postupka izrade i donošenja izmjena
i dopuna Plana

VII. Sažetak za javnost

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. u točki A. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» - proizvodna namjena - tehnološko-poslovna namjena (I4)«.

Dosadašnji podstavci 4. do 8. postaju podstavci 5. do 9.

Članak 6.

U članku 12a. stavak 4. briše se.

Članak 7.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Planom određuju se površine građevinskog područja za izdvojene namjene - gospodarske namjene i to: za proizvodnu građevinu Brodogradilišta u Rijeci oznake iz Plana I3-1 i za poslovnu građevinu Tvornice papira u Rijeci oznake iz Plana K1-9, sukladno kartografskom prikazu broj 1. i 4.«

U stavku 2. briše se točka i dodaju riječi:« za područje oznake I3-1, a za područje oznake K1-9 temeljem prostornog plana užeg područja.«

Članak 8.

U članku 18. riječi: »oznake I1-8« mijenjaju se i glase: »oznake K1-9«.

Članak 9.

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Unutar građevina koje imaju status kulturnog dobra, a koje se nalaze na području luke Rijeka, dozvoljeno je obavljanje poslovne te javne i kulturne djelatnosti koja ne ometa lučku djelatnost.«

Članak 10.

U članku 36. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u luci nautičkog turizma Baroš oznake LN-4, dozvoljava se obavljanje djelatnosti prihvata putnika u pomorskom prometu, gradnja pumpne stanice za brodove na prostoru Sušačkog lukobrana te njegova rekonstrukcija/dogradnja sukladno rezultatima maritimne studije.

U luci nautičkog turizma Brajdica oznake LN - 3, lukobran je potrebno izvesti na način da stopom ne zadire u zonu operativnog akvatorija kontejnerskog terminala Brajdica.«

Članak 11.

U članku 74. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Planirano proširenje groblja Draga oznake G-7 prema istoku, dozvoljava se ako se elaboratom mikrozoniranja dokaže da proširenje groblja neće imati štetno djelovanje na izvorišta pitke vode.«

Članak 12.

U članku 77. stavku 2. u točki A. podstavci 2. do 4. te podstavci 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji podstavci 5. do 7. postaju podstavci 2. do 4., a podstavak 10. postaje podstavak 5.

Iza točke C. dodaje se nova točka C1. koja glasi:

»C1. Proizvodna namjena - tehnološko-poslovna namjena (I4), i to:

-Tehnološko-poslovno područje Mlaka (I4-1).«

U točki D. u podstavku 2. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3. i 4. koji glase:

»- Uslužno područje Sušak (K1-8),

-Uslužno područje Hartera (K1-9).«

U točki F. u podstavku 3. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»- Komunalno-servisno područje Mihačeva draga (K3- 8).«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, unutar izgrađenog dijela građevinskih područja za izdvojenu namjenu oznake I1-1 (Industrijsko područje Podvežica), I1-6 (Industrijsko područje Prezina), I1-7 (Industrijsko područje Svilno), K3-2 (Komunalno-servisno područje Draga) i K3-8 (Komunalno-servisno područje Mihačeva draga) dozvoljena je gradnja građevine i uređenje površine za gospodarsku djelatnost neposrednom provedbom ovoga Plana sukladno uvjetima iz članka 89. do 90a. Odluke.«

Članak 13.

U članku 78. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Na području oznake I1-7 (Industrijsko područje Svilno), pored djelatnosti određenih u stavku 1.,2. i 4. ovoga članka, dozvoljena je gradnja i uređenje građevine za obavljanje uredske djelatnosti (poslovni toranj) u funkciji osnovne namjene.«

Članak 14.

Članak 79. briše se.

Članak 15.

Iza članka 80. dodaje se novi članak 80a. koji glasi:

»Članak 80a.

Na području namjene »Proizvodna namjena - tehnološko-poslovna namjena« dozvoljava se gradnja i uređenje građevina za obavljanje proizvodne i znanstveno-tehnološke djelatnosti.

Unutar područja namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je gradnja građevine i uređenje površina za gospodarsku, javnu i društvenu, športsko-rekreacijsku i drugu djelatnost te gradnja i uređenje javnih i infrastrukturnih građevina, objekata i površina.»

Članak 16.

U članku 81. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Na građevinskom području oznake K1-9 (Uslužno područje Hartera), pored građevina navedenih u stavku 1. i 2. ovoga članka, dozvoljava se gradnja, uređenje i rekonstrukcija građevina za obavljanje specijalizirane proizvodnje malih serija te prateće kulturne i druge djelatnosti, a na građevinskom području oznake K1-8 (Uslužno područje Sušak) dozvoljena je gradnja i uređenje građevina drugih

namjena i javnih površina kao pratećih sadržaja koji upotpunjuju tipologiju gradskog područja Sušak.«

Članak 17.

U članku 82. stavku 5. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »dozvoljeno je korištenje postojećih hala za proizvodnu namjenu, a«.

Članak 18.

U članku 84. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »te ostalih građevina i površina u funkciji osnovne namjene.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja građevina i uređenje površina pratećih i srodnih djelatnosti proizvodne i poslovne namjene (oporaba građevinskog otpada, manji servisi i slično).«

Članak 19.

U članku 85. riječ: »hotela« zamjenjuje se riječima: »smještajnih građevina svih kategorija i pratećih sadržaja u funkciji smještaja odnosno obavljanja turističke djelatnosti«.

U stavku 2. iza riječi: »rekreaciju« stavlja se zarez i dodaju riječi: »trgovinu, usluge«.

Članak 20.

U članku 88. stavku 1. iza riječi: »županiju« dodaju se riječi: »te građevina na područjima oznake I1-1 (Industrijsko područje Podvežica), I1-6 (Industrijsko područje Prezina), I1-7 (Industrijsko područje Svilno), K3-2 (Komunalno-servisno područje Draga) i K3-8 (Komunalno-servisno područje Mihačeva draga)«.

Članak 21.

Iza članka 89. dodaje se novi članak 89a. koji glasi:

»Članak 89a.

Na područjima oznake I1-1 (Industrijsko područje Podvežica), I1-6 (Industrijsko područje Prezina) i I1-7 (Industrijsko područje Svilno), pored uvjeta utvrđenih člankom 89. Odluke, utvrđuju se uvjeti smještaja i gradnje građevina proizvodne namjene kako slijedi:

-najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi 1000 m2,

-najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,40,

-najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi 1,2,

-najveći dozvoljeni koeficijent mase građevine (km) iznosi 3,6,

-najveća dozvoljena visina proizvodne građevine iznosi 12,0m, a na području oznake I1-7 (Industrijsko područje Svilno) najveća dozvoljena visina poslovnog tornja iznosi 35,0 m.«

Članak 22.

Iza članka 90. dodaje se novi članak 90a. koji glasi:

»Članak 90a.

Na područjima oznake K3-2 (Komunalno-servisno područje Draga), K3-3 (Komunalno-servisno područje Pod Ohrušvom) i K3-8 (Komunalno-servisno područje Mihačeva draga), pored uvjeta utvrđenih člankom 90. Odluke, utvrđuju se uvjeti smještaja i gradnje građevina poslovne namjene kako slijedi:

-najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi 1000 m2,

-najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za gradnju komunalno-servisne građevine iznosi 0,50,

-najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice za komunalno-servisnu građevinu iznosi 1,5,

-najveći dozvoljeni koeficijent mase građevine (km) iznosi 5,

-komunalno-servisne građevine mogu se graditi kao samostojeće ili građevine u nizu.

Ukoliko se na područjima iz stavka 1. ovoga članka gradi reciklažno dvorište, primjenjuju se uvjeti gradnje i uređenja utvrđeni člankom 43. Odluke.«

Članak 23.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»Uvjeti smještaja i gradnje građevina te način korištenja građevina ugostiteljsko-turističke namjene utvrđuju se kako slijedi:

-najmanja dozvoljena udaljenost građevine do ruba građevne čestice za građevinu iznosi 1/2 visine građevine, ali ne može biti manja od 6,0 m,

-najmanja dozvoljena udaljenost građevnog od regulacijskog pravca iznosi 10,0 m,

-najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,3, a najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti iznosi 0,8,

-najmanje 40% površine građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu,

-zelenu površinu iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka potrebno je urediti kao jedinstvenu cjelinu u funkciji zaštitnog zelenila kojim se odjeljuje građevna čestica ugostiteljsko-turističke namjene od građevinskog područja naselja.

Detaljniji uvjeti za gradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene utvrdit će se prostornim planom užeg područja.«

Članak 24.

U članku 126. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na području oznake IS-24 dozvoljena je gradnja građevina i uređenje površina namijenjenih pružanju specijaliziranih usluga sudionicima u prometu (tehnički pregled vozila, vozački poligon, građevine i površine za edukaciju i sl.), gradnja i uređenje poslovnih prostora (prodajni salon vozila s izložbenim prostorom, prodavaonica autodijelova i sl.) i drugih pratećih sadržaja vezanih uz cestovni promet.«

Članak 25.

U članku 134. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 3. točke b. podstavaka 1. do 5. ovoga članka, na građevinskim područjima za izdvojenu namjenu oznake I1-6, I1-7, I4-1, K1-2, K1-8, K1-9, K2- 7, K3-2, K3-3 i K3-8, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na 120 m2 bruto razvijene površine namijenjene skladištu.«

Članak 26.

U članku 143. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ovim Planom dozvoljava se s vanjske strane riječkog lukobrana gradnja obale za privez putničkih plovila koja radi dimenzionalnih i manevarskih osobina ne mogu biti prihvaćena unutar akvatorija luke Rijeka.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 27.

U članku 146. stavku 2. točki a) u podstavku 1. broj: »250« zamjenjuje se brojem: »350«.

U točki b) u podstavku 1. broj: »80« zamjenjuje se brojem: »200«.

Članak 28.

U članku 147. iza riječi: »Pećine« stavlja se zarez i dodaje riječ: »Kantrida«.

Članak 29.

U članku 164. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na područjima iz članka 3. ove Odluke, dozvoljena je gradnja trafostanica naponskog nivoa 10(20)/0,4 kV, a detaljni uvjeti gradnje utvrdit će se prostornim planom užeg područja.«

Članak 30.

U članku 194. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Na području oznake K3-8 (Komunalno-servisno područje Mihačeva draga), pored odvojenog skupljanja i predobrade neopasnog komunalnog otpada, dozvoljava se skupljanje i predobrada posebnih kategorija otpada (ambalažni, građevinski, otpadni metali, biootpad i sl.) koji nije opasan te gradnja građevine za oporabu proizvedenog reciklata, sukladno uvjetima za proizvodnu građevinu.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 31.

Iza članka 220. dodaju se novi članci 220a. i 220b. koji glase:

»Članak 220a.

Na područjima iz članka 3. ove Odluke, sklanjanje ljudi potrebno je provoditi korištenjem već izgrađenih skloništa ili u za to podesnim prostorima. Sklanjanje ljudi može se provoditi i izradom zaklona u trenutku neposredne opasnosti po ljude ili premještanjem ljudi iz ugroženih područja.

Način provođenja mjera sklanjanja ljudi te lokacije pogodne za premještanje ljudi utvrđeni su Planom zaštite i spašavanja grada Rijeke.

Kod planiranja i gradnje podzemnih, javnih, komunalnih i sličnih građevina potrebno je voditi računa da se te građevine ili njihovi dijelovi mogu prilagoditi za sklanjanje ljudi.

Skloništa se mogu graditi u građevinama od značaja za Republiku Hrvatsku.

Za ugrožena područja potrebno je predvidjeti mjere koje se odnose na redukciju gradnje kao i na namjenu objekata koji se grade u tim područjima.

Prilikom izrade prostornih planova užeg područja, za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi (prometni terminali, sportske dvorane, trgovački centri, turistički objekti i veća proizvodna postrojenja) potrebno je utvrditi obvezu sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva («Narodne novine« broj 47/06) i utvrditi glavne pravce evakuacije izvan zone ugroza.

Članak 220b.

Na područjima iz članka 3. ove Odluke, promet opasnim tvarima odvijat će se preko čvorova Orehovica (IS-16), Rujevica (IS-4), Kozala (IS-12), županijskom cestom 5025 (IS-5 i IS-6), državnom cestom D8 (IS-24) te dijelom luke Rijeka (IS-9).«

Članak 32.

U članku 225. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Na područjima iz članka 3. ove Odluke, sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Rijeku, objekti krupne infrastrukture ugroženi od urušavanja jesu: prometni čvorovi Orehovica (IS-16), Rujevica (IS- 4), Kozala (IS-12), državna cesta D8 (IS-24) te dio Luke Rijeka (IS-9).«

Članak 33.

U članku 227. stavku 1. točki B. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) oznake I4-1 (Mlaka)«.

U podtočki e) riječi: »R2-4 (Bivio),« brišu se.

Iza podtočke e) dodaje se nova podtočka f) koja glasi:

»f) oznake T1-1 (Preluk) i područje T1-2 (Kuk).«

Članak 34.

U članku 228. stavku 1. u točki c) riječi: »i R2-1« brišu se.

Točka e) mijenja se i glasi:

»e) građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake I1-5 (Škurinjska draga) i I1-10 (Orehovica),«

Točka f) mijenja se i glasi:

»f) građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake K1-1 (Bodulovo), K1-2 (Školjić) i K1-9 - (Trgovačko područje Hartera),«

Točka h. briše se.

U točki i) riječi »T1-2 (Kuk),« brišu se.

Točka m) mijenja se i glasi:

»m) sportske luke oznake LS-1 (Brugudi), LS-3 (Pećine), LS-4 (Grčevo) i LS-5 (Kantrida).«

Dosadašnje točke i), j), k), l) i m) postaju točke h), i), j), k) i l).

Članak 35.

U članku 229. stavku 1. u točki c) umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke c) dodaju se nove točke d) i e) koje glase:

»d) građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake I4-1 (Mlaka),

e) građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake K1-8 i K2-14 (Sušak).«

Članak 36.

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u šest (6) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 37.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj - Zavodu za prostorno planiranje.

Članak 38.

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/64

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51000&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr