SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Na temelju članka 15. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/ 13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2013. godine, godine, donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju javna priznanja Grada Rijeke te uvjeti, postupak i način njihove dodjele.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA, UVJETI I NAČIN NJIHOVE DODJELE

Članak 3.

Javna priznanja Grada Rijeke su:

-Nagrada Grada Rijeke za životno djelo,

-Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke«,

-Godišnja nagrada Grada Rijeke,

-Počasni građanin Grada Rijeke.

Članak 4.

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva,

zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke.

Članak 5.

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za postignuća iz članka 4. ove Odluke.

Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, godišnje se mogu dodijeliti najviše dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo.

Članak 6.

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« je javno priznanje koje se dodjeljuje za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke.

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.

Članak 7.

Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Godišnja nagrada Grada Rijeke dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Članak 8.

Počasnim građaninom Grada Rijeke može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Rijeke, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obaveze i ona se može opozvati, ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Počasnim građaninom Grada Rijeke ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište u Gradu Rijeci.

Članak 9.

Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Grada Rijeke.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 10.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odbor za javna priznanja).

Odbor za javna priznanja ima predsjednika i određeni broj članova.

Predsjednik Gradskog vijeća po položaju je predsjednik Odbora za javna priznanja.

Po jednog člana Odbora za javna priznanja Gradsko vijeće imenuje iz redova predstavnika klubova članova u Gradskom vijeću, jednog člana iz reda predstavnika članova Gradskog vijeća koji nisu članovi niti jednog kluba u Gradskom vijeću i tri člana iz reda dobitnika javnih priznanja Grada Rijeke i to: jednog člana iz reda dobitnika Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, jednog člana iz reda dobitnika Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« i jednog člana iz reda dobitnika Godišnje nagrade Grada Rijeke.

Na rad Odbora za javna priznanja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Poslovnika Gradskog vijeća koje se odnose na radna tijela.

Članak 11.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke podnose se Odboru za javna priznanja na temelju javnog poziva kojeg Odbor za javna priznanja raspisuje u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada Rijeke najkasnije do kraja siječnja tekuće godine.

Tekst javnog poziva sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje prijedloga.

Članak 12.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« i Godišnje nagrade Grada Rijeke imaju građani Grada Rijeke, domaće pravne osobe i Gradonačelnik Grada Rijeke.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Rijeke ima Gradonačelnik Grada Rijeke i članovi Gradskog vijeća.

Članak 13.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Rijeke podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Rijeke obvezno sadrži slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Rijeke.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Na traženje Odbora za javna priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Članak 14.

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje.

Članak 15.

U svrhu stručnog vrednovanja podnesenih prijedloga, Odbor za javna priznanja može osnovati stručna povjerenstva za pojedina područja iz članka 2. ove Odluke.

Članak 16.

Povjerenstvo ima tri člana koji se imenuju iz reda uglednih i istaknutih stručnjaka i javnih djelatnika iz područja za koje se Povjerenstvo osniva.

Za člana Povjerenstva ne može biti imenovana osoba koja je predložena za dodjelu nekog od javnih priznanja Grada Rijeke iz područja za koje je Povjerenstvo osnovano.

Članak 17.

Stručnu ocjenu podnesenih prijedloga Povjerenstvo dostavlja Odboru za javna priznanja koji utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke.

Na temelju stručne ocjene iz stavka 1. ovoga članka, Odbor za javna priznanja može predložiti Gradskom vijeću da se neko od javnih priznanja Grada Rijeke ne dodijeli.

Članak 18.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 19.

Dobitniku nagrade Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuju se povelja i novčana nagrada.

Dobitniku Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke« dodjeljuju se Zlatna plaketa i novčana nagrada.

Dobitniku Godišnje nagrade Grada Rijeke dodjeljuju se povelja i novčana nagrada.

Fizičkoj osobi, dobitniku javnih priznanja iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka dodjeljuje se i odgovarajuća značka.

Članak 20.

Osobi koja je proglašena Počasnim građaninom Grada Rijeke dodjeljuju se povelja i medalja Počasnog građanina Grada Rijeke.

Članak 21.

Odluku o visini novčane nagrade iz članka 19. stavka 1., 2. i 3. ove Odluke donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika Grada Rijeke.

Izgled i oblik povelje, plakete i značke iz članka 19. ove Odluke te povelje i medalje iz članka 20. ove Odluke utvrđuje Odbor za javna priznanja.

Članak 22.

Javna priznanja Grada Rijeke uručuju se dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja se održava povodom Dana Grada Rijeke.

Članak 23.

U Uredu Grada ustrojava se očevidnik dobitnika javnih priznanja Grada Rijeke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/02, 9/06, 20/ 08, 29/09 i 21/10-pročišćeni tekst).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/40

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-4

Rijeka, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51000&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr