SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
31

31.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko poglavarstvo Ravna Gora, na sjednici održanoj 26. studenoga 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Ravna Gora

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Ravna Gora, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Općine Ravna Gora koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiroračuna Općine Ravna Gora broj: 2340009-1836900008, poziv na broj 22-7706-JMBG (za fizičke osobe) i 24-7706- MB (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 008-01/04-01/01

Ur. broj: 2112/07-02-04-6

Ravna Gora, 26. studenoga 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE RAVNA GORA

1.OPĆI AKTI
1 Općinskog vijeća Ravna Gora,
2 Općinskog poglavarstva Ravna Gora

Napomena: svi akti objavljeni su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

2.POJEDINAČNI AKTI
1 Općinskog vijeća Ravna Gora,
2 Općinskog poglavarstva Ravna Gora

Napomena: svi akti nalaze se u pismohrani Općine Ravna Gora.

3.CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Ravna Gora nalaze se u pismohrani Općine Ravna Gora (materijal za sjednicu, zapisnici, izvornici akata).

4. KATALOG OPĆINSKE IMOVINE

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Ravna Gora.

5.DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE RAVNA GORA S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Ravna Gora.

6.CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave

Napomena: navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima, odnosno nalazi se u pismohrani Općine Ravna Gora.

7.OČEVIDNIK korisnika socijalnog programa Općine Ravna Gora.

8.GROBNI OČEVIDNIK za groblje Ravna Gora i Kupjak.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr