SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju stavka 4. članka 11. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10 i 27/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/ 03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Čabra za 2012. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Čabra za 2012. godinu izrađeno po ovlaštenoj tvrtki DLS d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Izvješće se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Agenciji za zaštitu okoliša.

Članak 4.

Izvješće se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 363-01/13-01/06

Ur. broj: 2108-03-03/1-13-1

Čabar, 21. 3 .2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik:

Zdravko Tomac, v.r.

IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U GRADU ČABRU ZA 2012. GODINU

SADRŽAJ

1.UVOD

2.ZAKONSKA OSNOVA

3.OPĆI PODACI O GRADU ČABRU

4.KRATKI PRIKAZ CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM GOSPODARENJA OTPADOM

4.1.Ciljevi definirani Planom gospodarenja otpadom Grada Čabra

4.2.Ključni problemi gospodarenja otpadom Grada Čabra

5.OSTVARENO PO PITANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U GRADU ČABRU U 2012. GODINI

6.ZAKLJUČAK NA OSNOVU UČINJENOG PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM

1. UVOD

Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš (NN 46/02), utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj.

Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti, među ostalim i stoga što se propisi kojima se utvrđuje gospodarenje otpadom ne provode u cijelosti.

Neuređeni sustav gospodarenja otpadom negativno se odražava na sastavnice okoliša kao što su voda, zrak, more i tlo te na klimu, ljudsko zdravlje i drugi živi svijet.

Odgovornost u procesu unapređenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom podijeljena je na sve sudionike u gospodarenju otpadom. U Nacionalnoj Strategiji gospodarenja otpadom naglašava se značaj ojačanja horizontalne i vertikalne koordinacije između upravnih struktura, uz odgovarajuću stručnu podršku.

Na jedinicama lokalne samouprave je da glede ukupnog postupanja s otpadom donesu planove gospodarenja otpadom, odrede lokaciju u prostorno-planskoj dokumentaciji, te osiguraju uvjete za provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom, odnosno da uredno vode evidenciju o ukupno nastalim količinama otpada u okviru svoje nadležnosti.

»Plan gospodarenja otpadom u Gradu Čabru za razdoblje od 2012. do 2019. godine« ( u danjem tekstu Plan gospodarenja otpadom u Gradu Čabru) izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Čabra.

Cilj Plana gospodarenja otpadom u Gradu Čabru je dati osnove okvire za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području Grada.

Plan je prihvatilo Gradsko vijeće, a sukladno istom i članku 11. Zakona o otpadu, jednom godišnje (do 30 travnja tekuće godine ) Gradonačelnik je u obvezi podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

2. ZAKONSKA OBVEZA

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za Grad čabar proizlazi iz Zakona o otpadu (NN 178/04, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 111/06, 60/08,87/09), podzakonskih propisa, te drugih dokumenata zaštite okoliša državnog i županijskog nivoa.

3. OPĆI PODACI O GRADU ČABRU

Grad Čabar smješten je u zapadnoj Hrvatskoj, na kranjem sjeveru Primorsko-goranske županije, uz granicu s Republikom Slovenijom. Nalazi se u dolini rijeke Čabranke, gornjeg toka Kupe, te padina Risnjaka i Snježnika. Područje Grada Čabra pripada gorskom području Primorsko-Goranske županije - Gorskom kotaru, koje površinom od 1275,05 km2 obuhvaća oko 35% kopnenog dijela ili 16% ukupne površine Županije.

Slika 1. Položaj Grada Čabra u okviru Primorsko-goranske županije

Grad Čabar sastoji se od 41 naselja. Najznačajnija naselja ovog područja su Čabar, Gerovo, Prezid, Plešce i Tršće. Veća naselja smještena su uz dvije glavne prometnice: od Delnica prema Republici Sloveniji (Gerovo, Tršće, Prezid) i uz rijeke Čabranku i Kupu prema Brodu na Kupi (Čabar, Plešce). Prema posljednjem popisu stanovništva u svim tim mjestima, selima i zaselcima danas živi 3811 stanovnika.

Tabela 1. Broj stanovnika najvećih naselja

Čabar 414

Tršće 342

Plešce 141

Gerovo 693

Prezid 755

Tabela 2. Opći podaci o Gradu Čabru

GRAD ČABAR

Adresa: N. oslobođenja 2, 51306 Čabar

Županija: Primorsko-goranska

Telefon: 051/829-490

Telefax: 051/821-137

Email: info@cabar.hr

4. KRATKI PRIKAZ CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM GOSPODARENJA OTPADOM

4.1. Ciljevi definirani Planom gospodarenja otpadom Grada Čabra

Rast količina otpada uzrokovan je porastom životnog standarda i potrošačkih navika, velikim industrijskim rastom koji sa sobom nosi i povećanu proizvodnju otpada uključujući i opasan otpad.

Nastojanja da se količina otpada za odlaganje smanji te da se isti zbrine na ekološki prihvatljiv načina pokrenuta su još sedamdesetih godina prošlog stoljeća kada su u EU donesene i prve konkretne zakonske odredbe. Danas se navedene odredbe provode i u RH kroz koncept « Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom«.

Koncept »Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom« pri tome podrazumijeva provođenje cijelog niza mjera koje se odnose na praćenje i postupanje s otpadom od mjesta nastanka pa do mjesta konačnog zbrinjavanja. Mjere se odnose na prihvat, reciklažu, obradu i zbrinjavanje, i moraju se voditi kriterijima zaštite okoliša, ekonomskim načelima i društvenom prihvatljivošću.

Cjeloviti sustavi gospodarenja otpadom imaju za opći cilj ostvariti pozitivni učinak na kakvoću okoliša kako se generiranjem otpada ne bi narušile postojeće ekološke bilance i ravnoteža. U tom smislu osnovne postavke cjelovitog sustava gospodarenja otpadom polaze od načela potpunog nazora otpada od mjesta nastanka pa do mjesta konačne obrade i zbrinjavanja.Između ove i početne i krajnje točke postoji cijeli niz mjera koje su u postupku provođenja hijerarhijski podređena jedna drugoj. Sukladno zakonskoj regulativi, cjeloviti sustavi gospodarenja otpadom definiraju zbirne radnje u okviru tehničkih i organizacijskih normi koje sukladno tehničkim i ekonomskim polazištima uključuju sljedeće hijerarhijske postavke:

. Izbjegavanje nastanka otpada

. Smanjenje količina i vrsta otpada

. Ponovna upotreba otpada za istu namjenu uz obradu

. Recikliranje otpada, iskorištavanje uz obradu

. Obrada otpada

. Odlaganje otpada

Postavke utjelovljuju smisao IVO ( Izbjegavanje - Vrednovanje - Oporaba ) koncepta koja je općeprihvaćena univerzalna koncepcija za postupanje s svim vrstama otpada. Sustav objedinjuje uporabu velikog broja specifičnih mjera i metoda koje su vezane uz prethodno navedene aktivnosti od izbjegavanja i smanjenja količina otpada, separatnog prikupljanja otpada, uporabe i reciklaže tako prikupljenog otpada, prijevoza i privremenog skladištenja otpada, obrade i konačnog zbrinjavanja.

Slika 2. Čimbenici cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

4.2. Ključni problemi gospodarenja otpadom Grada Čabra

Planom gospodarenja otpadom u Gradu Čabru određeni su ciljevi i dane su konkretne akcije koje je potrebno provesti da bi se ostvarilo odgovorno i plansko gospodarenje otpadom. Spomenuti ciljevi određeni Planom gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava, stoga navodimo samo one koji su definirani kao ključni problemi Grada Čabra i koje je potrebno ostvariti u što kraćem roku.

.Edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada

.Kontinuirana edukacija javnosti, stručnjaka i upravnih struktura Grada

.Izrada elaborata o broju i zboru lokacija za izgradnju i uspostavu zelenih otoka

.Izgradnja i uspostava zelenih otoka za odvojeno prikupljanje otpada uključujući i izvedbene elaborate

5. OSTVARENO PO PITANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U GRADU ČABRU U 2012. GODINI

Grad Čabar izradio je Plan gospodarenja otpadom u Gradu Čabru za razdoblje od 2012. do 2019. godine. Plan gospodarenja otpadom izrađen je od strane ovlaštene firme za obavljanje poslova izrade elaborata o zaštiti okoliša, a usvojen je dana 31. kolovoza 2012. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Čabra.

Planom gospodarenja istaknuta je problematika gospodarenja otpadom na području Grada Čabra, a koje se uklapa u stanje koje je trenutno prisutno gotovo u svim jedinicama lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji. Aktivna odlagališta koja služe za potrebe gradova i općina ne udovoljavaju kako nacionalnim tako i EU standardima. Pored aktivnih odlagališta postoji i veći broj nekontroliranih »divljih« odlagališta.

U tijeku 2012. godine ostvareno je sljedeće:

-Veća naselja na području Grada Čabra pokrivena su organiziranim odvozom otpada preko koncesionara Pilana »Muhvić«, Svetogorski put 25, Mali lug, tako da je u 2011. godini sakupljeno 5.050 m3 ili oko 3.400 t miješanog komunalnog otpada.

-Proveden je inspekcijski nadzor odlagališta komunalnog otpada Peterkov Laz 17 travnja 2012. godine od strane Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcije zaštite okoliša- područna jedinica - Odjel inspekcije zaštite okoliša za Istru, Primorje, Gorski Kotar i Liku.

-Za sanaciju, odnosno planiranje, sabijanje otpada i navoz materijala za redovnu sanaciju i održavanje pristupne ceste utrošeno je 88.866,68 kn.

-Za skupljanje i odvoz komunalnog otpada raspolažemo sa jednim kamionom koji je u vlasništvu koncesionara. Kamion je zatvorenog tipa kapaciteta 18m3. Komunalni otpad iz kućanstva prikuplja se u 70 plastičnih posuda (kontejnera) zapremnine 1100l, te u limene kante (80l) kojih ima na terenu oko 200 komada, te u plastične vreće.

6. OSTVARENO PO PITANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U GRADU ČABRU U 2012. GODINI

Grad Čabar ispunio je svoju zakonsku obvezu i donio Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Grada, koji su uslijed nastale gospodarske krize, koja se odrazila i na financiranje jedinica lokalne samouprave, usporile rješavanje predviđenih mjera.

U narednom razdoblju, očekuje se intenziviranje aktivnosti oko rješavanja problema sanacije odlagališta « Peterkov Laz«, te će se također intenzivnije raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba koji sudjeluju u procesu nastanka otpada, te uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja otpada.

Klasa: 022-05/13-01/02

Ur. broj: 2108-02/1-13-1

Čabar, 11. 3. 2013.

Gradonačelnik

Grada Čabra

Željko Erent, dipl. iur.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr