SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Čabru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/02, 31/06, 15/08), a na temelju provedenog javnog natječaja od 05. prosinca 2012. godine te članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/ 12), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici od 21.03.2013. god. donijelo je

ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI - PRIJEVOZ
POKOJNIKA NA PODRUČJU GRADA ČABRA

1.Na temelju natječaja za davanje koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika objavljenog u Narodnim novinama br.134 od 05. prosinca 2012. godine daje se koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Grada Čabra tvrtci VIOLA-IMPEX d.o.o. iz Delnica, Tržnica bb.

2.Koncesija iz članka 1. Ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok počinje teći s danom sklapanja Ugovora o koncesiji.

3.Naknada za koncesiju iznosi 6.200,00 kuna godišnje i uplaćuje se u korist Proračuna Grada Čabra najkasnije do 30. studenog za tekuću godinu.

4.Korisnik koncesije dužan je naplaćivati pružene usluge prema cijenama iz ponude (cjenika) koja čini sastavni dio ove Odluke.

5.Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Čabra za potpisivanje Ugovora o koncesiji za davatelja koncesije.

6.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Obrazloženje

Grad Čabar objavio je, na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-prijevoza pokojnika na području Grada Čabra (Klasa: 363-02/ 12-01/65, Ur. broj: 2108-03-03/1-12-3) od 30. studenog 2012. godine, natječaj za davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-prijevoza pokojnika na području Grada Čabra u Narodnim novinama br. 134 od 5. prosinca 2012. godine.

Po objavljenom natječaju u roku je zaprimljena jedna ponuda i to ponuda tvrtke VIOLA-IMPEX d.o.o. iz Delnica, Tržnica bb.. Ponuda je otvorena javno, dana 04. siječnja 2013. u prostoriji Grada Čabra.

Povjerenstvo za provedbu natječaja je pregledalo i ocijenilo ponudu te predložilo naručitelju Odluku o odabiru izvoditelja. Ocjena i mišljenje Povjerenstva sastavni je dio ove Odluke.

Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti- prijevoza pokojnika na području Grada Čabra kao u izreci Odluke.

Klasa: 363-02/12-01/65

Ur. broj: 2108-03-03/1-12-6

Čabar, 21. 3. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr