SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95., 109/95., 21/ 96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj dana 21.03.2013. godine donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 33/09) iza članka 6. dodaje se članak 6a koji glasi:

»Za obveznike komunalnog doprinosa koji ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade utvrđeni iznos komunalnog doprinosa iz članka 6. umanjuje se za 50%.«

Članak 2.

Odredbe članka 1. Ove Odluke primjenjuju se isključivo samo na zahtjeve ponijete do roka propisanog Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).

Članak 3.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke, za koje je podnijet zahtjev za obračun komunalnog doprinosa a u kojima nije donijeto rješenje o komunalnom doprinosu u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada iz članka 1. ove Odluke, nastavit će se i dovršit prema odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/07

Ur. broj: 2108-03-03/1-13-1

Čabar, 21. 3. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik:

Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr