SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine« broj 36/95., 109/95., 21/96., 70/ 97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici od 21. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se komunalni red i mjere za njegovo provođenje u cilju uređenja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom s javnih površina, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta s javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Čabra ( u daljnjem tekstu: Grad).

Komunalni red propisan ovom odlukom obvezuje sve pravne i fizičke osobe na području grada Čabra kao i subjekte koji se na području Grada privremeno nalaze, ako zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. javne prometne površine: ulice, ceste, trg, prolaz, parkiralište, nogostup, stajalište javnog prometa i slične površine

2. javne zelene površine: park, drvored, živica, travnjak, skupina ili pojedinačna stabla, posude sa ukrasnim biljem, rekreacijska površina, zelene površine uz cestu u naselju i slične zelene površine

3. autobusno stajalište, površina namijenjena javnim priredbama, tržnica na malo i slične površine

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Naselja na području Grada moraju biti uređena. Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost javnih i drugih površina kao i naprava postavljenih

na njima te uređenost stambenih i poslovnih objekata ( u danjem tekstu: zgrada ) i to osobito uređenost:

-vanjskih dijelova zgrade;

-ograde, dvorišta, vrtova i sl.;

-naziva, natpisa, reklama, zaštitnih naprava i plakata;

-javne rasvjete;

-komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi;

-ploča s imenom naselja, ulice i trga, te pločica s brojem građevine;

-spomenika, spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta;

-kioska, pokretnih naprava i izloga.

1. Uređenje vanjskih dijelova zgrade

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrada ( pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, žljebovi, krovovi i drugi vanjski dijelovi ) moraju se održavati ispravnima, urednima i čistima.

Vlasnici i korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija dužni su brinuti o vanjskom izgledu i čistoći balkona, lođa, terasa, prozora i naprava s ulične strane, te ih po mogućnosti ukrašavati ukrasnim biljem.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada, te po njima ispisivati poruke, crtati, šarati i na drugi način prljati ili nagrđivati.

Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, sanaciji zgrade vlasnik mora pristupiti odmah.

2. Uređenje ograda, zelenila, dvorište i sličnih površina

Članak 5.

Ograda uz javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa.

Ogradu je potrebno izvesti sukladno propisima o građenju i prostornim planovima.

Ogradu uz javnu površinu vlasnik odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je održavati i redovito obrezivati tako da ne seže preko regulacijsku linije na javnu površinu, da ne smeta i ne predstavlja direktnu i/ili indirektnu opasnost za prolaznike.

Članak 6.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz zgrade, uz poljoprivredno zemljište, poljoprivredne površine u naselju, neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su iste održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća te uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, te sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Ako se zelena površina ne održava urednom, komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici zelenih površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno rješenju komunalnog redara, uočeni će se nedostaci ukloniti putem treće osobe na trošak korisnika.

Članak 7.

Vlasnici su dužni ukloniti napuštene, devastirane i ruševne objekte te ih, ako su uz javnu površinu, ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom.

Ako ne uklone ili na odgovarajući način ne ograde objekte koji predstavljaju izričitu opasnost po život i zdravlje ljudi, Upravno tijelo nadležno za komunalne poslove naložit će vlasnicima uklanjanje u roku od najduže 15 dana i obavijestiti građevinsku inspekciju.

O tome predstavlja li kakav objekt opasnost po život i zdravlje ljudi, zatražit će se prema potrebi stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo.

Gradonačelnik može odlučiti da se o trošku Grada Čabra ukloni napušteni, devastirani i ruševni objekt koji predstavlja izričitu opasnost po život i zdravlje ljudi - uz upis tereta za visinu troškova uklanjanja, ako vlasnik za to da pisanu suglasnost.

Ako vlasnik ne ukloni napušten, devastiran i ruševni objekt po nalogu iz stavka 2. ovog članka ili ne da suglasnost iz stavka 4. ovog članka, Grad Čabar će provesti postupak sukladan propisima što uređuju pravo vlasništva i druga stvarna prava.

3. Reklamne poruke

Članak 8.

Predmeti čija je svrha oglašavanje i isticanje reklamnih poruka (nastavno predmeti) u smislu ove Odluke predmeti su koji udovoljavaju tehničkom i tehnološkom standardu, koji su estetski oblikovani i postavljeni u skladu s izgledom zgrade i okoline, a to su:

1.

- reklamne ploče,

- reklamne konstrukcije,

- transparenti,

- reklamni natpisi,

- plakati,

- tende,

- oznake tvrtke ako su sa reklamnom porukom;

2.

- oglasne ploče,

- oglasni stupovi,

- oglasni ormarići i drugi oglasni predmeti.

Pojedinim predmetima iz točke 1., i 2., stavka 1. ovog članka smatraju se :

1. transparent je predmet od tkanine, plastificiranih i sličnih materijala, koji se postavlja razapinjanjem iznad uličnog prostora na način da ne ometa prolaz pješaka i motornih vozila

2. Reklamni natpis je natpis kojim se ističe naziv, proizvod ili djelatnost koja se obavlja u nekom poslovnom prostoru na način da privlači pozornost mogućih korisnika.

3. Reklamna konstrukcija je konstrukcija koja svojim specifičnim oblikovanjem prenosi reklamnu poruku.

4. Oglasni ormarić je površina predviđena za isticanje oglasa i obavijesti.

Postavljanje predmeta iz ovog članka na objektima ili površinama na području Grada dopušteno je samo na temelju prethodno pribavljenog pismenog dopuštenja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra.

Članak 9.

Predmeti iz ovog članka moraju biti tehnički ili estetski oblikovani te postavljeni u skladu s izgledom zgrade i okoline.

Predmeti se moraju održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale treba obnoviti, zamijeniti, odnosno ukloniti.

Troškove održavanja, čišćenja i uklanjanja snosi fizička ili pravna osoba čije interese reklama promiče.

Članak 10.

Zapušteni ili dotrajali natpisi čiji sadržaj ne odgovara stvarnom stanju, bit će uklonjeni po nalogu Komunalnog redara Grada, a na trošak fizičke ili pravne osobe koja je postavila natpis.

4. Javna rasvjeta

Članak 11.

Javno prometne površine, pješačke i njima slične površine na javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama, moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad Čabar povjerio održavanje javne rasvjete mora istu redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale i oštećene dijelove, žarulje i slično), a prema nalogu Grada.

O načinu i vremenu uključivanja javne rasvjete odlučuje Gradonačelnik Grada Čabra.

Članak 12.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela, postavljanje transparenata na rasvjetne stupove, lijepljenje oglasa, obavijesti i slično.

Postavljanje ukrasnih zastavica, transparenata i reklama privremeno je dopušteno samo uz odobrenje upravnog tijela nadležnog za komunalne poslova, ali tako da ne smetaju namjeni objekta.

5. Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi

Članak 13.

Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina moraju se držati u ispravnom stanju.

Zabranjeno je uništavanje, oštećenje ili neovlaštena uporaba hidranata za vlastite potrebe.

Članak 14.

Javne telefonske govornice postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju, kao što je trg i slični prostori.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće treba postaviti na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te trebaju biti uredni i estetski oblikovani.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost telekomunikacija i poštanskih usluga.

Članak 15.

Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu i održava te objekte dužna ih je održavati urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku.

Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi uništavati, oštećivati te po njima šarati, crtati ili na drugi način prljati ili nagrđivati, odnosno nenamjenski koristiti.

Članak 16.

Na javnim površinama mogu se postavljati kiosci i pokretne naprave na način i pod uvjetima utvrđenim posebnom odlukom.

6. Parkirališta, tržnice, groblja i slično

Članak 17.

Uređenje, korištenje i održavanje javnih parkirališta uređuje se posebnom odlukom.

Članak 18.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja tržnicom na određeni sajmeni dan mora istu održavati sukladno tržnom redu te korištenju površina nakon isteka radnog vremena sajma očistiti i urediti.

Članak 19.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje proizvoda izvan prostora tržnice, bez suglasnosti Grada, osim u slučajevima koji su regulirani zasebnom Odlukom.

Članak 20.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio upravljanje grobljima, mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima i zasebnom odlukom o grobljima.

7. Ploče sa imenom naselja, ulice, trga i pločice s brojem zgrade

Članak 21.

Naselja na području Grada moraju biti označena natpisnim pločama s imenima naselja, ulice i trgovi natpisnim pločama s imenima ulica i trgova, a zgrade obilježene kućnim brojem.

Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, te na svakom križanju ulica.

U slučaju promjene naziva ulice ili trga postavlja se nova natpisna ploča, najkasnije u roku od 60 dana od preimenovanja. U istom roku moraju se promijeniti i pločice s oznakom kućnih brojeva ukoliko nisu u skladu s izvršenom promjenom naziva ulice. U slučajevima iz ovog stavka sve troškove snosi Grad.

Natpisne ploče ulice nabavlja, postavlja i snosi troškove održavanja Grad.

Članak 22.

Pločicu s oznakom kućnog broja postavlja, nabavlja i održava vlasnik zgrade o svom trošku.

Vlasnik zgrade dužen je postaviti na zgradu broj zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Članak 23.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 21. ove Odluke.

8. Prigodno uređenje naselja

Članak 24.

Povodom državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnog može se organizirati prigodno uređenje površina uz poslovne i stambene objekte, te drugih javnih površina.

Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično.

Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i dr. u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba na javnim površinama, potrebna je prethodna suglasnost Grada.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVIH POVRŠINA

Članak 25.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi kojoj su namijenjene.

Održavanje nerazvrstanih cesta, te drugi odnosi s tim u vezi, uređuju se posebnom odlukom.

Članak 26.

Radi očuvanja javne prometne površine zabranjeno je:

- Bilo kakvo oštećenje javne prometne površine ili objekta i uređaja koji su njihov sastavni dio,

- Izvođenje radova bez odobrenja nadležnog tijela.

U slučaju izvođenja radova protivno odredbi stavka 1. podstavka 2. ovog članka Komunalni redar izdat će rješenje za obustavu radova koji se izvode bez odobrenja uz obvezu dovođenja javne površine u prvobitno stanje, o trošku izvođača radova.

Članak 27.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektima uz javnu prometnu površinu dužna je svakodnevno održavati javnu površinu u čistom i urednom stanju, ako zbog njezinog poslovanja ili drugih aktivnosti dolazi do onečišćenja te površine.

Pravna ili fizička osoba koja kao zakupnik privremeno koristi dio javne površine dužna je svakodnevno tu javnu površinu održavati u čistom i urednom stanju.

Članak 28.

Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćavanja javnih površina, dužne su iste odmah po obavljenom dijelu očistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i zakupnih javnih površina koji ih privremeno koristi, obvezan je osigurati čišćenje navedenih površina na način da budu očišćene u roku od 24 sata od završetka priredbe ili vremena korištenja objekta.

Članak 29.

Na javne površine postavljaju se košare za otpatke. Košare za otpatke postavlja i održava fizička ili pravna osoba kojoj je Grad Čabar povjerio održavanje čistoće javnih površina.

Uz poslovne objekte, za prikupljanje otpadaka iz tih objekata, posude za otpade postavlja i održava vlasnik odnosno korisnik poslovnog objekta.

Posuda za otpatke mora biti izrađena od prikladnog materijala i estetski oblikovana.

Zabranjeno je postavljanje posuda za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveću, stupove javne rasvjete, stupove za isticanje zastava, kao i na drugim mjestima gdje nagrđuju izgled naselja, objekta ili ometaju promet.

Članak 30.

Na javnu površinu ne smije se ostavljati ili bacati bilo kakav otpad niti je na drugi način onečišćavati, a posebice se zabranjuje:

- bacanje ili ostavljanje izvan posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se onečišćuju javne površine,

- bacanje gorućih predmeta ili na drugi način oštećivanje posuda za smeće,

- odlaganje građevinskog ili otpadnog građevinskog materijala na javnu površinu bez odobrenja nadležnog tijela, kao i postavljanje na tu površinu predmeta, naprava ili strojeva koji mogu ozlijediti ili uprljati prolaznika.

- popravak, servisiranje ili pranje vozila na javnoj površini,

- ispuštanje otpadnih voda,

- paljenje otpada,

- obavljanje bilo kakvih drugih radnji ili njihovo propuštanje kojima se onečišćuju javne prometne površine.

1. Održavanje čistoće i čuvanje javnoprometnih površina

Članak 31.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje čistoće javnoprometnih površina dužna je te površine održavati čistima i urednima.

Članak 32.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju svojim teretom onečistiti javnoprometne površine.

Vozila što prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.

Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i drugi rasuti teret moraju biti prekrivena ceradom, gustom mrežom ili na drugi način osigurana da se materijal ne prosipa po javnoprometnoj površini.

Pri izlasku s gradilišta i poljoprivrednih površina na javnoprometnu površinu kotači motornih vozila moraju biti očišćeni od blata.

Članak 33.

Pri obavljanju građevinskih radova izvođač je dužan poduzimati sljedeće mjere:

- očistiti javnu površinu oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i drugog otpada čije je skupljanje na javnim površinama posljedica izvođenja građevinskih radova,

- polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta kako bi spriječilo prekomjerno stvaranje i širenje prašine,

- čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta,

- deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode i da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Članak 34.

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, ograda gradilišta, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javnoprometna površina.

Suglasnost Grada za korištenje javnoprometne površine iz st. 1 ovog članka izdaje se na zahtjev izvođača ili investi

tora radova, što je detaljnije opisano u odluci o nerazvrstanim cestama.

Članak 35.

Za istovar cjepanica i sličnog materijala te za piljenje i cijepanje treba prvenstveno upotrijebiti dvorište.

U slučaju potrebe, može se privremeno upotrijebiti dio javne površine za istovar drva i slično.

Drva se moraju ukloniti s javne površine najkasnije u roku od 8 dana, a upotrijebljena površina se mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Članak 36.

Zabranjeno je na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica i skladišta odlagati ambalažu i slično.

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje ili predmete što mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete ostavljati na javnoprometnim površinama.

2. Održavanje čistoće i čuvanje javnih zelenih površina

Članak 37.

Javne zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati u skladu s programom čišćenja.

Javne zelene površine održava i čisti fizička ili pravna osoba kojoj je to Grad povjerio, odnosno pravna ili fizičke osobe kojima su iste date na upravljanje.

Članak 38.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javnih zelenih površina dužna je osobito:

-redovito kositi

-odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine

-ukloniti suhe i slomljene grane na stablima

-redovito obrezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama, a najmanje na visinu dva metra iznad površine namijenjene prometu pješaka i vozila

-redovito obrezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama tako da ne zaklanja tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, ne ulazi u slobodne profile kolnika, nogostupa te ne smanjuje preglednost na raskrižjima, prijevojima i zavojima i ne smeta zračnim vodovima

-redovito prazniti košare za otpad

-redovito održavati te zamjenjivati uništene zaštitne stupiće i ograde.

Članak 39.

Vlasnik ili korisnik individualnog ili zajedničkog stambenog objekta, vlasnik ili korisnik poslovnog ili javnog objekta, obvezan je osigurati uređivanje, obnovu, održavanje i zaštitu javne zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno javnim zelenim površinama koje su u okviru ograđenog okoliša objekta.

Članak 40.

Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

-zaustavljati, parkirati i voziti motorno vozilo na javnoj zelenoj površini (osim vozila koje se koristi za održavanje javnih zelenih površina i parkovne opreme na njima)

-sjeći, odnosno rezati stablo ili grm bez odobrenja

-oštećivati na bilo koji način stablo, grm, cvjetnjak, živicu ili drugo raslinje

-upotrebljavati parkovnu opremu u suprotnosti s njezinom namjenom

-uništavati, uklanjati ili premještati parkovnu opremu

-prekrivati tlo asfaltom, betonom i drugim za vodu nepropusnim materijalom u blizini drveća

-bacati otpatke ili na drugi način onečišćavati javnu zelenu površinu

-vezati bicikle, motore, prikolice i slično za drveće, grmlje i parkovnu opremu

-odlagati građevinski materijal, krupni otpad, ulje, boju i slično na javnoj zelenoj površini

-lijepiti ili na drugi način pričvrstiti plakate na stabla ili parkovnu opremu

-kopati ili odvoziti zemlju, pijesak, humus i slično sa javne zelene površine

-prati, servisirati vozilo i slično na javnoj zelenoj površini

-obavljati druge radnje koje bi devastirale javnu zelenu površinu

Članak 41.

Osoba koja namjerno ili iz nepažnje učini štetu na javnim zelenim površinama obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

Šteta se procjenjuje prema hortikulturnoj vrijednosti pojedinog objekta, a obračunava u trostrukoj vrijednosti počinjene štete.

Komunalni redar će rješenjem odrediti vlasniku odnosno korisniku javne zelene površine, uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili samo grana, koje bi svojim rušenjem, odnosno padom mogle ugroziti sigurnost ljudi, prometa, projekta i slično.

3. Prekopi

Članak 42.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanje komunalne i druge infrastrukture te izvođenja istraživačkih i drugih građevinskih radova može se vršiti prekop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka, a što je regulirano Odlukom o nerazvrstanim cestama.

IV. KOMUNALNI OTPAD

Članak 43.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i krupni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, a to su osobito kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično, čije se skupljanje vrši organizirano uz prethodnu najavu, sukladno posebnoj Odluci o skupljanju, prijevozu i zbrinjavanju komunalnog otpada.

Članak 44.

Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za otpad, kao i na druga mjesta koja nisu određena za tu namjenu.

U posude za komunalni otpad ne smiju se odlagati:

- tekuće i polutekuće tvari,

- žar,

- građevinski materijal ili građevinski otpad

- leševi životinja,

- električne baterije,

- akumulatori,

- autogume,

- otpad iz mesnice,

- granje,

- smeće iz vrta,

- opasni otpad i tehnološki otpad i pravna

Članak 45.

Komunalni otpad skuplja i odvozi fizička ili pravna koja je dobila koncesiju. Odvoz komunalnog otpada vrši se organizirano, specijalnim vozilom, u određene dane.

Članak 46.

Obvezi plaćanja naknade odvoza komunalnog otpada podliježu svi vlasnici odnosno korisnici kuća za odmor na području Grada.

Članak 47.

Skupljeni komunalni otpad odlaže se na za to određena odlagališta prema vrsti otpada.

Članak 48.

Skupljač otpada iz čl. 41. Ove Odluke dužan je prigodom sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne rasipa. Svako onečišćavanje ili oštećenje prouzrokovano odvozom otpada skupljač je dužan odmah ukloniti, te otpad oko posude pokupiti i pomesti.

Članak 49.

Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po otpadu u vrećama, odnosno posudama za otpad i spremnika, te odnošenje otpada.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 50.

O uklanjanju snijega i leda s kolnika, pješačkih zona, pločnika, trgova i slično, brinu fizičke ili pravne osobe.

Obveznici čišćenja snijega i leda s javno prometnih površina u vrijeme zimskih uvjeta dužni su se pridržavati prioriteta čišćenja.

Članak 51.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade brinu se vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala brinu vlasnici i korisnici lokala.

Članak 52.

O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu ili se njome koristi, na način da ugradbom snjegobrana spriječi padanje snijega i leda na javnu površinu. Ukoliko ne postoji mogućnost ugradnje snjegobrana, jer bi snijeg svojom težinom mogao narušiti samu stabilnost krova, vlasnici takvih zgrada moraju sami organizirati čišćenje krova ili će to za njih učiniti po naloga Grada pravna ili fizička osoba na njihov trošak.

U slučaju bilo kakve štete te dodatnih troškova nastalih uslijed padanja snijega ili leda s krova, za istu je odgovoran vlasnik odnosno korisnik objekta ukoliko je vlasnik ugovorom prenio obvezu na korisnika.

Zabranjeno je pranje motornih vozila na javnim površinama ili u slučaju kad postoji mogućnost da voda od pranja motornih vozila dođe na javnu površinu u razdoblju od 1. 11. - 1. 4.

VI. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 53.

Na području Grada dopušteno je držanje kućnih ljubimaca u skladu sa posebnom Odlukom o držanju pasa, mačaka i drugih životinja kućnih ljubimaca.

Članak 54.

Na javnu površinu dozvoljeno je voditi pse samo na povodcu, a velike pasmine, opasne pse i moguće opasne pse (Pravilnik o opasnim psima) na javnu površinu moguće ja dovoditi samo na povodcu i sa zaštitnom košarom (brnjicom). Posjednik životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpadcima njegove životinje.

Članak 55.

Posebno se zabranjuje :

-dovoditi opasne i moguće opasne pse na igrališta, trgove i ostale prostore gdje se skupljaju djeca i odrasli,

-zadržavanje krupne i sitne stoke, kao i peradi na javnim površinama

VI. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 56.

Svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama (kiosk, pokretna naprava, štand, prikolica, reklama, obavijest, putokaz, bijela tehnika, posuda za cvijeće, građevinski materijal ili alat, skela, pomoćne drvene građevine, ogrjev i sl.) moraju se ukloniti.

Rješenje o uklanjanju s rokom otklanjanja donosi komunalni redar o trošku vlasnika ili korisnika.

Članak 57.

Napušteno vozilo, kao i vozilo bez registracijskih oznaka ostavljeni na javnim površinama duže od 8 dana uklonit će se po nalogu Komunalnog redara, o trošku vlasnika.

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 58.

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom odlukom, obavlja Komunalno redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu, koju mora pokazati na zahtjev stranke.

Članak 59.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora - pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja - dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetima uredovanja.

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

Članak 60.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1.upozoriti i opomenuti te rješenjem narediti fizičkim ili pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

2.narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, pokretnih naprava, reklama i sl., te premještanje vozila parkiranog na javnoj zelenoj i javnoj prometnoj površini koja nije određena za tu namjenu

3.zabraniti obavljanje radova

4.zabraniti upotrebu komunalnih objekata, uređaja i naprava, ukoliko postoje nedostatci, sve dok se ne otklone

5.narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje

6.izreći novčanu (mandatnu) kaznu

7.naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja

8izdati obvezni prekršajni nalog sukladno Prekršajnom zakonu

9.predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 61.

Ukoliko je pravna ili fizička osoba postupila po usmenom upozorenju komunalnog redara, a nije nastala nikakva šteta niti troškovi, neće se određivati mjera niti mandatno kažnjavanje, odnosno izdati prekršajni nalog.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja je platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće se izdati prekršajni nalog.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 62.

Svu štetu učinjenu na javnoj površini, objektu i uređaju što je na njoj ili je njen sastavni dio, počinitelj je dužan popraviti povratom u prvobitno stanje ili, ako to nije moguće, nadoknaditi štetu, o čemu će komunalni redar donijeti rješenje.

Ukoliko počinitelj ne plati naknadu za štetu, provest će se odgovarajući sudski postupak.

1. Obvezni prekršajni nalog

Članak 63.

Kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom odlukom, komunalni redar izdat će obvezni prekršajni nalog počinitelju prekršaja, sukladno Prekršajnom zakonu.

U obveznom prekršajnom nalogu, počinitelju će se uz novčanu kaznu izreći i troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obveznog prekršajnog naloga u iznosu od 100,00 kuna.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 64.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.postupa suprotno odredbi članka 4. Odluke;

2.postupa suprotno odredbi članka 5. Stavka 3.
Odluke

3.postupa suprotno odredbi članka 6. Stavak 1.
Odluke

4.postupa suprotno zabrani iz članka 12. Odluke

5.postupa suprotno zabrani iz članka 15. Stavka 2.
Odluke

6.postupa suprotno odredbi članka 19. Odluke;

7.postupa suprotno odredbi članka 22. Stavka 2.
Odluke

8.postupa suprotno zabrani iz članka 23. Odluke

9.postupa suprotno odredbi članka 24. Stavak 2.
Odluke

10.postupa suprotno odredbi članka 24. Stavak 4.
Odluke

11.postupa suprotno odredbi članka 28. Odluke

12.postupa suprotno odredbi članka 30. Odluke

13.postupa suprotno odredbi članka 32. Odluke

14.postupa suprotno odredbi članka 34. Odluke

15.postupa suprotno odredbi članka 35. Odluke

16.postupa suprotno odredbi članka 36. Odluke

17.postupa suprotno odredbi članka 40. Odluke

18.postupa suprotno odredbi članka 41. Odluke

19.postupa suprotno odredbi članka 42. Odluke

20.postupa suprotno odredbi članka 48. Odluke

21.postupa suprotno odredbi članka 49. Odluke

22.postupa suprotno odredbi članka 51. Odluke

23.postupa suprotno odredbi članka 52. Odluke

24.postupa suprotno odredbi članka 54. Odluke

25.postupa suprotno zabrani iz članka 55. Odluke

26.postupa suprotno odredbi članka 56. Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se pravna osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se fizička osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 65.

Za prekršaje iz članka 64. Stavka 1. Ove Odluke komunalni redar može naplaćivati kaznu od 200,00 kn, na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog s uputom da kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana počinjenja prekršaja.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu na području Grada Čabra (»Sl.n. PGŽ« 14/02, 06/03, 18/09).

Članak 67.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«

.

Klasa: 363-04/13-01/15

Ur. broj: 2108/03-03/1-13-1

Čabar, 21. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr