SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) te članka 37. Statuta grada Čabra (Sl.n. PGŽ 33/09, 28/10 i 27/12) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA ČABRA

Članak 1.

U Statutu grada Čabra (»Službene novine PGŽ« 33/09, 28/10 i 27/12) u članku 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Pri svakoj promjeni područja Grada Čabra, prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika Grada Čabra.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Detaljni opis grba i zastave Grada Čabra utvrđuju se statutarnom odlukom Gradskog vijeća uz odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Na temelju mjerila propisanih općim aktom Gradskog vijeća, gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa grada.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na temelju mjerila propisanih općim aktom Gradskog vijeća, gradonačelnik može odobriti korištenje naziva »Grad Čabar« i njegovih izvedenica radi promicanja interesa grada.«

Članak 4.

U članku 14. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Odlukom Gradskog vijeća iz stavka 3. ovog članka propisuje se, financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za zajedničko upravno tijelo iz stavka 2. ovog članka, a koje je osnovano sa svrhom zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Čabra.

Na temelju odluke Gradskog vijeća, sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela u ime Grada Čabra sklopit će gradonačelnik.«

Članak 5.

U članku 19. stavku 1. brišu se riječi »radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada«.

U članku 19. mijenja se stavak 2. i glasi:

»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može, temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra i 20 % ukupnog broja birača grada Čabra«.

Članak 6.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Osim u slučajevima navedenim u članku 19. ovog Statuta, lokalni referendum može se raspisati i radi opoziva gradonačelnika i zamjenika izabranog zajedno s njime.

Raspisivanje lokalnog referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Čabra.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Grada Čabra.«

Članak 7.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje lokalnog referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje lokalnog referenduma predložio grado

načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu.

Ukoliko Gradsko vijeće prihvati prijedlog o raspisivanju lokalnog referenduma, ono je dužno donijeti odluku o raspisivanju lokalnog referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Čabru, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog iz stavka 3. ovog članka ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.«

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma, osim lokalnog referenduma radi opoziva gradonačelnika i zamjenika, donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Pravo glasovanja na lokalnom referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Čabra i upisani su u popis birača.

Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Čabra.«

Članak 9.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Na odluke donesene u svezi s lokalnim referendumom kao i na lokalnom referendumu te na sam postupak lokalnog referenduma, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje se odnose na postupak utvrđivanja ispravnosti prijedloga birača za raspisivanje lokalnog referenduma, zatim odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i odredbe ovog Statuta te Poslovnika kojim se regulira rad Gradskog vijeća.«

Članak 10.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće isto tako može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Čabra, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja od mjesnih zborova građana iz stavka 1. ovog članka , može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 10% ukupnog broja birača upisanih u popis birača mjesnog odbora ili vijeće mjesnog odbora za čije se područje predlaže sazivanje zbora građana.

Na mjesnom zboru imaju pravo sudjelovati birači upisani u popis birača Grada Čabra, a koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za koji se saziva mjesni zbor.

Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu.«

Članak 11.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ukoliko Gradsko vijeće prihvati prijedlog o traženju mišljenja od mjesnog zbora građana, ono je dužno donijeti odluku o sazivanju mjesnog zbora građana što prije, a obvezno u roku od 90 dana od zaprimanja prijedloga.«

U članku 28. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće, ali može obvezati mjesni odbor.«

Članak 12.

U članku 29. stavku 3., riječi »3 mjeseca od prijema«, zamjenjuju se riječima »90 dana od zaprimanja«.

Članak 13.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Tijela Grada Čabra su Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo i gradonačelnik kao izvršno tijelo.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zamjenik gradonačelnika iz stavka 2. ovoga članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.«

Članak 14.

U članku 36. stavak 2.

mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće ima 13 članova.«

Članak 15.

U članku 37. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Čabra u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračuni i provedeno u skladu sa zakonom,«

U članku 37. stavku 1. podstavak 17. mijenja se i glasi:

»- osniva radna tijela Gradskog vijeća, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,«

U članku 37. stavku 1. podstavku 21. riječ »samoupravnog« briše se.

Članak 16.

U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća podnosi nadležno radno tijelo Gradskog vijeća ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.«

U članku 39. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Potpredsjednik Gradskog vijeća u pravilu se bira iz reda predstavničke većine, na njihov prijedlog.«

U članu 39. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Prijedlog za razrješenje predsjednika ili potpredsjednika podnosi nadležno radno tijelo Gradskog vijeća ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.«

Članak 17.

U članku 40. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja Statut Grada Čabra, poslovnik o radu Gradskog vijeća, Proračun te druge opće akte, predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode gradonačelniku.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 18.

U članku 41. stavku 2. riječ »troškova« briše se.

Članak 19.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.«

Članak 20.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Član Gradskog vijeća Grada Čabra dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Gradskog vijeća Grada Čabra ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Čabra.«

Članak 21.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta.

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.«

Članak 22.

U članku 46. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. iza kojeg se dodaju stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 23.

U članku 47. stavku 1. dodaje se podstavak 9. koji glasi:

- » uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.«

Članak 24.

U članku 48. stavku 4., iza riječi »putem« dodaje se točka, a riječi »te se održavati putem video veze (videokonferencija).«, brišu se.

Članak 25.

Iza članka 55. dodaju se članci 55.a, 55.b i 55.c koji glase:

»Članak 55.a

Članovi Savjeta mladih imaju pravo:

- predlagati tijelima Grada Čabra mjere za unapređivanje položaja mladih u Gradu Čabru, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za mlade tijelima koja ih donose,

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća, a tiču se položaja mladih.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uređuju se općim aktima Grada Čabra.

Članak 55.b

U pripremi prijedloga općih akata Gradonačelnik je dužan od Savjeta mladih zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode mladih.

Članak 55.c

Sredstva za rad Savjeta mladih, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u proračunu Grada Čabra.

U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Savjeta mladih.

Sredstva koja članovi Savjeta mladih ostvare iz proračuna Grada Čabra mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.

Način financiranja rada i programa Savjeta mladih uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.«

Članak 26.

U članku 56. stavku 3. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:

»a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.«

Iza stavka 4. dodaju stavci 5., 6. i 7 koji glase:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka, izvršno tijelo Grada Čabra je i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom.

Dužnost gradonačelnika, zamjenik obnaša ako je mandat gradonačelnika Grada Čabra prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Kada Zamjenik obnaša dužnost gradonačelnika, u tom slučaju ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.«

Članak 27.

Iza članka 56. dodaju se članci 56.a, 56.b, 56.c i 56.d koji glase:

»Članak 56.a

Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Gradonačelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest upravnom tijelu grada nadležnom za službeničke odnose, o tome na koji način će obnašati dužnost.

Ukoliko gradonačelnik i njegov zamjenik nisu postupili na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavljaju volonterski.

Gradonačelnik i njegov zamjenik stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka, gradonačelnik i njegov zamjenik u slučaju obnašanja nespojive vijećničke dužnosti iz članka 89. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima, stupaju na dužnost danom podnošenja ostavke na članstvo u Gradskom vijeću.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu grada.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 56.b

Ukoliko gradonačelnik i njegov zamjenik dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Ukoliko gradonačelnik i njegov zamjenik dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad.

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao i druga prava vezana uz njihovo profesionalno obnašanje dužnosti određuju se posebnim zakonom.

Članak 56.c

Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti gradonačelnik i njegov zamjenik koji su prije obnašanja dužnosti bili zaposleni na neodređeno vrijeme, imaju pravo rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 56.d

Pročelnik upravnog tijela Grada Čabra nadležan za službeničke odnose ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.«

Članak 28.

U članku 57. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Čabra pojedinačne vrijednost do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.«

U članku 57. stavku 1. iza podstavka 18. dodaje se podstavak 19. glasi:

»- gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koji je osnivač Grad Čabar.«

Podstavak 19. postaje podstavak 20.

U članku 57. dodaje se stavak 3. i glasi:

»Gradonačelnik dostavlja odluku iz stavka 1. podstavka 19. ovog članka Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 29.

U članku 60. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi, otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.«

Članak 30.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na područja Grada Čabra,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka 2 godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik gradonačelnika.«

Članak 31.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.«

Članak 32.

U članku 65. stavku 1. riječ: »izbora« zamjenjuje se riječima: »stupanja na dužnost«.

Članak 33.

U članku 74. briše se stavak 1.

Članak 34.

U članku 79. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Mjesni odbor je pravna osoba.«

Članak 35.

U članku 81. stavku 1. riječi »vijeće mjesnog odbora«, zamjenjuju se riječima »radna tijela Gradskog vijeća«.

Članak 36.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.«

Članak 37.

U članku 87. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora«.

Članak 38.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora, uz odgovarajuću primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne kao i samouprave kao i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, rješava Gradsko izborno povjerenstvo, utvrđeno posebnom Odlukom Gradskog vijeća.

Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.«

Članak 39.

U članku 90. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.«

Članak 40.

U članku 105. dodaju se stavci 3., 4. i 5., koji glase:

»Gradonačelnik je jedini ovlašteni predlagatelj proračuna, temeljnog financijskog akta Grada Čabra.

Prijedlog proračuna, gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Proračun Grada Čabra dostavlja se Ministarstvu Financija u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 41.

U članku 106. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»Odluku o privremenom financiranju predlažu predlagatelji utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Čabra.

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od donošenja.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se u Gradu Čabru obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

U slučaju da u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na zakonom propisan način dolazi do istovremenog raspuštanja Gradskog vijeća te razrješenja gradonačelnika i njegova zamjenika.«

Članak 42.

U članku 115. stavku 1. iza riječi fizičkih i pravnih osoba dodaju se riječi »(upravne stvari)«.

Članak 43.

U članku 116. stavci 1. i 2. brišu se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 44.

Članak 121. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 45.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Čabra.

Članak 46.

Ova Izmjena i dopuna Statuta grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Članak 21. stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 021-02/09-01/02

Ur. broj: 2108-01/1-13-3

Čabar, 21. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr