SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) te članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09-ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 07. ožujka 2013. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA
I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MRKOPALJ

Članak 1.

U Statutu Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr.)

članak 17. mijenja se i glasi:

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovom Statutom.

Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Mrkopalj i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Mrkopalj.

Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i glasi:

Osim slučajeva iz članka 17. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Mrkopalj.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Članak 3.

Članka 19. mijenja se i glasi:

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

Članak 4.

Članak 22. mijenja se i glasi:

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 5.

Članak 28. mijenja se i glasi:

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Mrkopalj i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Mrkopalj te obavlja druge poslove u skladu s ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima 11 vijećnika.

Na sjednici Vijeća glasuje se javno, ako vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 6.

U članku 29. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti većom od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganje ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.

U postavku 12. iza riječi referendum briše se zarez i dodaju se riječi

»i raspisuje referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika sukladno zakonu i ovom Statutu«.

Članak 7.

Članak 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 8.

Članak 33. mijenja se i glasi:

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

-ako podnese ostavku danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisani Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako mu prestane prebivalište s područja Općine, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo ,danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-smrću.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 9.

Članak 35. mijenja se i glasi:

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-predlagati općinskom vijeću donošenje akata

-postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika

-pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost vijećnika

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja ,izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Članak 10.

Članak 41. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat općinskog načelnika je četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

-priprema prijedloge općih akata,

-izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Mrkopalj, kao i prihodima i rashodima Općine Mrkopalj, u skladu sa zakonom,

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti do 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

-imenuje i razrješava predstavnike općine Mrkopalj u tijelima javnih ustanova,trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina Mrkopalj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 4. podstavka 5. ovoga članka, Općinski načelnik je dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku od odam dana od dana donošenja te istu objaviti u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Članak 11.

Članak 44. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Mrkopalj ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Općinski načelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam dana od odnošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda ) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Općinskog načelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka Općinskog načelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Općinskog vijeća, Općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu ) samoupravu.

Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku Općinskog načelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Članak 12.

U članku 45. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Iznimno od odredbe članka 41. stavka 1 . ovoga Statuta, nositelj izvršne vlasti u Općini Mrkopalj je i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ako je mandat Općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.

Članak 13.

Članak 47. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine o tome na koji način će obnašati dužnost.

Članak 14.

Članak 48. mijenja se i glasi:

Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost ,danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u dužem od jednog mjeseca,danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-ako mu prestane prebivalište na području općine Mrkopalj, danom prestanka prebivališta

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,

-smrću.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika .

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata općinskog načelnika.

Članak 15.

Članak 49. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Članak 16.

Članak 61. mijenja se i glasi:

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo .

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima,tajnim glasovanjem,razmjernim izbornim sustavom, a na postupak izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona o lokalnim izborima.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora te druga pitanja u svezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuje se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 17.

Članak 64. stavak 1. mijenja se i glasi:

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Članak 18.

Članak 81. mijenja se i glasi:

Upravna tijela u izvršavanju općih akata općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskoga vijeća , u skladu sa zakonom , povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu , ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Članak 19.

Članak 82. mijenja se i glasi:

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Mrkopalj, obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 20.

Članak 83. mijenja se i glasi:

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 21.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih izmjena i dopuna Statuta, primjenjivat će se opći akti Općine Mrkopalj u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih izmjena i dopuna Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih izmjena i dopuna Statuta.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, osim članaka 5. stavak 2., 6., 10., koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 8. stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 021-05/13-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-13-7

Mrkopalj, 7. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51315&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr