SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) te članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jelenje

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 42/09) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

Članak 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vijeće ima predsjednika i podpredsjednika koje bira Općinsko vijeće javnim glasovanjem.«

Članak 3.

U članku 24. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Dužnost im prestaje danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.«

Članak 4.

U članku 54. riječ »razrješenja« zamjenjuje se riječju »opoziva«.

Članak 5.

U članku 71. iza riječi »načelnik« dodaju se riječi »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaje se stavci 2. i 3. koji glase:

»Načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog vijeća za proračun ili najmanje 1/3 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.«

Članak 6.

Iza članka 71. dodaje se članak 71.a koji glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu«.

Članak 7.

U članku 75. stavku 3. broj »15« zamjenjuje se brojem »8«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 8.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jelenje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51218&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr