SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Jelenje

Članak 1.

U Statutu Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose sejednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.«

Članak 2.

U članku 18. stavku 1.

Podstavak 9. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Jelenje, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 (slovima: jedan milijun) kuna,«.

Podstavak 17. briše se.

Podstavak 20. mijenja se i glasi:

»- raspisuje referendum o opozivu načelnika i njegovog zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu,«.

Podstavak 26. Mijenja se i glasi:

»- imenuje, bira i razrješuje osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom«.

Članak 3.

Iza članka 18. dodaje se novi članak 18a. koji glasi:

»Statut Općine Jelenje, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća te Poslovnik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi večinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 4.

Članak 19. mijenja se i glasi:

Općinsko vijeće ima 15 članova.

Članak 5.

U članku 25. stavku 1. podstavku 5. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»- izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.«

Članak 6.

U članku 33. stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Jelenje čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 (slovima:jedan milijun) kuna,«.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»- imenuje i razrješava predstavnike Općine Jelenje u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina Jelenje osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka, Načelnik je dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja te istu objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Općinski načelnik dužan je na web stranici Općine Jelenje objaviti Odluke koje su od općeg interesa za rad Općine.«

Članak 7.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Općinski Načelnik ima jednog zamjenika.

Nositelj izvršne vlasti u Općini Jelenje je i zamjenik koji obnaša dužnost načelnika ako je mandat načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Načelnika ima sva prava i dužnosti Načelnika.«

Članak 8.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu. Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Jelenje.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Načelnika. Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Načelnika.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluka o opozivu Načelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općina Jelenje.

U slučaju kada je Načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 9.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Načelniku i njegovim zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako mu prestane prebivalište na području Općine Jelenje, danom prestanka prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu ohrvatskom državljanstvu,

- smrću.

Ako je prestanak mandata Načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Načelnika i njegove zamjenik. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Načelnika obnašat će njegov zamjenik, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Načelnika, a dužnost Načelnika do kraja mandata će obnašati njegov zamjenik.

Ako za vrijeme trajanja mandata Načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Načelnika iz stavka 3. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za Načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 10.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela u izvršavaju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Iznimno od stavka 1. Ovog članka u izvršavanju općih akata općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojimu su odlukom općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata iz stavaka 1. I 2. Ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Na donošenje akata iz ovog članka primjenju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakon o upravnim sporovima.

Članak 11.

Iza članka 59. Dodaje se članak 59a koji glasi:

»Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Jelenje ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinski vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Načelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi opüeg akta. Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke.

Načelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost. Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka Načelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Općinskog vijeća, Načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku Načelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Članak 12.

Članak 72. briše se.

Članak 13.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Jelenje i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Jelenje.

Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 14.

U Članku 76. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Općinsko vijeće nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.«

Članak 15.

U članku 78. stavku 2. riječi: »iz djelokruga« zamjenjuju se riječima: »iz samoupravnog djelokruga«.

Članak 16.

U članku 83. umijesto riječi »jednom godišnje« treba stajati »prema potrebi«.

Članak 17.

Ove izmjene i dopune statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51218&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr