SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 Odluka Ustavnog suda, 73/ 08, 25/12) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 06/13) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. donosi

ODLUKU
o porezima Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se općinski porezi, temeljem kojih se ostvaruju prihodi koji pripadaju Općini Čavle, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. porez na potrošnju

2. porez na kuće za odmor

3. porez na tvrtku ili naziv

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima po stopi od 2% od osnovice poreza na potrošnju.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskom objektu na području Općine Čavle.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Čavle.

Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke dužan je obračunati i uplatiti porez na potrošnju do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec u korist žiroračuna Općine Čavle broj 2485003-1806100007.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Republika Hrvatska - Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor na području Općine Čavle, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Visina poreza iz stavka 1. ovog članka iznosi 8,00 kuna po m2.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti:

-zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti;

-za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice;

-koje predstavljaju zaštićeni spomenik kulture;

-na kuće za odmor starije od 100 godina.

Članak 9.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor, koje se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, o korisnoj površini objekta najkasnije do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez.

Članak 10.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Porezna uprava Područni ured Rijeka.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju tog poreza, u korist Proračuna Općine Čavle, žiroračun broj 2485003- 1806100007.

3. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 11.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, a čije je sjedište odnosno prebivalište na području Općine Čavle.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Ako se pravna ili fizička osoba upiše u registar i počne obavljati djelatnost tijekom godine, plaća srazmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv.

Ako se pravna ili fizička osoba ispiše iz registra tijekom godine, plaća srazmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv za dio godine u kojoj je tvrtka poslovala.

Članak 12.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaća pravna ili fizička osoba koja:

-ne obavlja djelatnost

-je brisana iz odgovarajućeg registra ili je postupak brisanja iz registra u tijeku

-koja je privremeno obustavila obavljanje obrta u suglasju sa Zakonom o obrtu (NN 49/03 - pročišćeni tekst, 68/07, 79/07, 40/10)

Smatra se da pravna ili fizička osoba ne obavlja djelatnost, u smislu stavka 5. podstavka 1. ovog članka kada u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvarila prihod i rashod u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dobit, iskazan u prijavi poreza na dobit, odnosno nije ostvarila poslovne primitke i izdatke u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak, iskazane u knjizi primitaka i izdataka.

Članak 13.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:

a) PRAVNE OSOBE (klasifikacija prema posebnom zakonu)

-velika društva 2.000,00 kuna

-srednja društva 1.200,00 kuna

-mala društva 400,00 kuna

b) FIZIČKE OSOBE koje samostalno obavljaju djelatnost:

-samostalni ugostitelji, trgovine, uslužne radnje - 600,00 kuna

-proizvodne djelatnosti - 300,00 kuna.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju poreza, u korist Proračuna Općine Čavle, žiroračun broj 2485003- 1806100007.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 14.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke obavlja Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka.

Porezna uprava, Područni ured Rijeka će do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec Općini dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima, te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.

RH, Ministarstvo financija, Poreznoj upravi, Područni ured Rijeka za obavljanje poslova iz st. 1. ovog članka pripada naknada u visini od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Financijska agencija (FINA) će naknadu Poreznoj upravi, Područnom uredu Rijeka obračunati i uplatiti u Državni proračun.

Članak 15.

Na postupak razreza i naplate poreza, žalbenog postupka, obnove postupka, zastara i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju poreza, shodno se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o porezima Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/07).

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-03-13-01-19

Čavle, 27. 3. 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=10008&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr