SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o izborima (»Narodne novine« broj 144/12 i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Grada Krka

Članak 1.

U Statutu Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 41/09) u članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.

Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 3.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Na referendumu imaju pravo glasovati građani koji imaju prebivalište na području Grada Krka i upisani su u popis birača Grada Krka.«

Članak 4.

U članku 29. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Gradsko vijeće nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.«

Članak 5.

U članku 30. stavku 3. riječi: »iz djelokruga« zamjenjuju se riječima: »iz samoupravnog djelokruga«.

Članak 6.

U članku 36. riječi: »jednom godišnje« brišu se.

Članak 7.

U članku 40. stavku 1. podstavku 12. ispred riječi: »osobe« dodaju se riječi: »i druge«.

Podstavak 13. mijenja se i glasi:

»- raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu«,

Podstavak 18. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Krka, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,«

Članak 8.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog«.

Članak 9.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Gradskog vijeća:

. saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća,

. predstavlja Gradsko vijeće,

. dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja,

. dostavlja akte koje donosi Gradsko vijeće bez odgode Gradonačelniku,

. brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Gradskog vijeća,

. koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća,

. obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Gradskog vijeća, o prestanku mandata članova Gradskog vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o zamjenicima članova Gradskog vijeća,

. brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

. obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednika Gradskog vijeća, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.«

Članak 10.

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Statut Grada Krka, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća te Poslovnik Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma kada su predlagatelji referenduma članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 11.

U članku 46. stavku 1. podstavku 5. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»- izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.«

Članak 12.

Iza članka 51. dodaje se novi članak 51.a koji glasi:

»Članak 51.a

Iznimno od odredbe članka 51. stavka 1. ovoga Statuta, nositelj izvršne vlasti u Gradu Krku je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.«

Članak 13.

U članku 52. stavku 1. podstavak 8. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Krka čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,«

Iza podstavka 10. dodaje se novi podstavak 11. koji glasi:

»- imenuje i razrješava predstavnike Grada Krka u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Krk osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,«

Dosadašnji podstavci 11. do 19. postaju podstavci 12. do 20.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka, Gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja te istu objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 14.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako mu prestane prebivalište na području Grada Krka, danom prestanka prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,

- smrću.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik iz članka 51.a ovoga Statuta, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju prestanka mandata Gradonačelnika prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Gradonačelnika, a dužnost Gradonačelnika do kraja mandata će obnašati njegov zamjenik iz članka 51.a ovoga Statuta.

Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika iz stavka 4. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 15.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka.

U slučaju kada je Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 16.

Članci 59. i 60. brišu se.

Članak 17.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka Gradonačelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća, Gradonačelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku Gradonačelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.«

Članak 18.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, a na postupak izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora te druga pitanja u svezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.«

Članak 19.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.«

Članak 20.

U članku 80. stavku 1. podstavku 2. riječi: »godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana« zamjenjuju se riječima: »godišnji obračun«.

Članak 21.

U članku 105. stavku 2. riječi: »danom objave« zamjenjuju se riječima: »dan nakon objave«.

Članak 22.

U članku 106. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi »(upravne stvari)«.

Članak 23.

U članku 107. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 24.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, primjenjivat će se opći akti Grada Krka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 25.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Krka.

Članak 26.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, osim članaka 7., 8., i 13., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Klasa: 012-04/13-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-13-6

Krk, 27. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr