SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici od 5. ožujka 2013. godine donosi

Izmjene i dopune
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine

Članak 1.

U članku 2. st. 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/09) mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika Vijeća predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

U članku 10. st. 1. mijenja se i glasi:

»Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi.

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6 postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 21. riječ »troškova« briše se.

Članak 4.

U članku 23. st. 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke;«

U istome članku st. 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako mu prestane prebivalište s područja općine, danom prestanka prebivališta,«

U istome članku iza st. 1. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Članu predstavničkog dijela kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju st. 1. točke 5. ovoga članka.«

Članak 5.

U članku 59. st. 2. riječi »Odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika,« brišu se.

Članak 6.

U članku 63. st. 1. iza riječi »način« dodaje se slijedeći tekst

»kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza st. 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a Općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog vijeća za proračun ili najmanje 4 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj :2112/03-01-13-06

Fužine, 5. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr