SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici od 5. ožujka 2013. godine donosi

Izmjene i dopune
Statuta Općine Fužine

Članak 1.

U Statutu Općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/09 i 30/09) u članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na temelju odredaba zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača Općine Fužine te većina vijeća mjesnih odbora.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Fužine, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe čl. 82. ovog Statuta.«

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv osoba iz st. 1. ovog članka može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s čl. 18. st. 4. ovog Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.«

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Statuta i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.«

Članak 4.

U članku 22. st. 2. mijenja se i glasi:

»Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Iza st. 2. dodaje se novi st. 3. koji glasi:

»Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe čl. 82. ovog Statuta.«

Članak 5.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz st. 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4.,5. i 6. koji glase:

»Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz st. 3. ovog članka.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 6.

U članku 29. st. 3. riječ »troškova« briše se.

Iza st. 3. dodaje se novi st. 4. koji glasi:

»Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.«

Članak 7.

Članak 30 mijenja se i glasi:

»Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.«

Članak 8.

U članku 31. st. 2. mijenja se i glasi:

»Potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se u pravilu tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

U istome članku stavak 3. briše se.

Članak 9.

Članak 32. mijenja se i glasi:

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način izbora te način razrješenja predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća.

Članak 10.

Članak 33. mijenja se i glasi:

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice općinskog vijeća, predsjedava sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 11.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko Predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz st. 1. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz st. 2. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama 1., 2. i 3. ovog članka, mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 12.

U čl. 35. st. 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, odlučuje o stjecanju o otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom za iznose preko 70.000,00 kuna,«

U istome članku st. 1. podstavak 15. mijenja se i glasi:

»- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,«.

Članak 13.

U čl. 43. iza st. 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Poslove iz st. 1. ovog članka obavlja i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika u slučaju iz čl. 52. st. 2. ovog Statuta.«

Članak 14.

U čl. 44. dodaje se novi st. 2. koji glasi:

Smatra se da je Općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i slično.

Članak 15.

U članku 46. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Osobe iz st. 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine o tome na koji način će obnašati dužnost.«

Osoba iz st. 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovog članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Iza st. 3. dodaje se novi st. 4.,5., 6., 7. i 8. koji glase :

»Danom stupanja na dužnost osoba iz st. 1. i 2. ovog članka smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz st. 5. ovog članka.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti, načelnik i zamjenik ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Ukoliko navedenu dužnost obavljaju volonterski, Općinski načelnik i zamjenik imaju pravo na naknadu za rad.«

Članak 16.

U članku 48. st. 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»-odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Fužine i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima,«

Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»- imenuje i razrješuje predstavnike Općine Fužine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. st. 1. podstavak 10. ovog Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno;«

Dosadašnje podstavke od 6. - 15. postaju podstavke 7. - 16.

Iza st. 1. dodaje se novi stavak 2., 3. i 4. koji glasi:

»U slučaju iz st. 1. podstavka 5. ovog članka , općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te

raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom.«

»O stjecanju i otuđivanu nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovog članka, odlučuje Općinsko vijeće.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz st. 1. podstavka 6. ovoga članka općinski načelnik dužan je dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu Općine.

Dosadašnji st. 2. postaje stavak 5. ovog članka.

Članak 17.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz st. 2. ovog članka, Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.

Članak 18.

Članak 51 mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga Općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.«

Članak 19.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisati će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika, a dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisivati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Općinskog načelnika iz st. 2. ovog članka, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika, a do provedbe prijevremenih izbora, dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«

Članak 20.

U čl. 64. st. 2. mijenja se i glasi:

»Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.«

Iza st. 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje posebnim aktom Općinsko vijeće odgovarajućom primjenom odredaba zakona koji se uređuje izbor članova Općinskog vijeća«.

Članak 21.

U članku 65. st. 3. riječi »tajnim glasovanjem« zamjenjuje se riječima »većinom glasova svih članova«

U istome članku iza st. 3..dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa statutom, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.«

Članak 22.

U članku 79. st. 1. na kraju rečenice točka (.) se briše i dodaju riječi »(upravne stvari).«

U istome članku stavak 3. zamjenjuje se novim stavkom 3. koji glasi:

»Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.«

Članak 23.

Članak 80. mijenja se i glasi:

» Protiv pojedinačnih akata općinskog vijeća i općinskog načelnika koima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 24.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik, obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni ne-upravni akt ništavim u slučaju:

1.ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,

2.ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt jedinice,

3.ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave),

4.ako je nepravilno primjenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja pojedinačnog akta.

Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«

Članak 25.

U članku 82. st. 2. riječi »Općinski načelnik« zamjenjuje se riječima »Predsjednik Općinskog vijeća«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz. st. 2. ovog članka bez odgode dostaviti Općinskom načelniku.«

Dosadašnji st. 3. postaje stavak 4.

Članak 26.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj:2112/03-01-13-05

Fužine, 5. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr