SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-
TURISTIČKE ZONE »SUHI VRH« (VN1)
(Službene novine Primorsko-goranske županije 37/10).

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone »Suhi vrh« (VN1) (u daljnjem tekstu: Plan).

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora (Službene novine Primorsko-goranske županije 15/08 i 09/12).

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana odnose se na proširenje Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone »Suhi vrh« (Službene novine Primorsko-goranske županije 37/ 10). Ukupna površina obuhvata Izmjena i dopuna iznosi 19,3 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata je djelomično izgrađeno, djelomično komunalno i prometno opremljeno, te se Planom treba dovesti na razinu koja zadovoljava standarde urbanog stanovanja s rješenjem kompletne prometne i komunalne infrastrukture.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE PLANA

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta izrade obuhvaćaju:

-definiranje predmetnog obuhvata kao zona objekata za povremeno i stalno stanovanje,

-detaljnu razradu uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu

-utvrditi opće smjernice oblikovanja

-utvrditi smjernice za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu

-odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana potrebno je osigurati topografsko - katastarski plan u M 1:2000.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja koja čine podlogu za izradu Plana osigurava, odnosno izrađuje izrađivač Plana. Stručna rješenja mogu predlagati i zainteresirani subjekti. Prijedloge rješenja zainteresirani subjekti mogu dostaviti nositelju izrade plana tijekom izrade Nacrta prijedloga Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 34/04 - ispravak i 163/04) grafički prikazi Plana će se izraditi na digitalnom topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA KOJA IZDAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA I DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI

Članak 9.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve, očituju se o Koncepciji te daju svoja mišljenja u tijeku postupka izrade i usvajanja mišljenja, u tijeku postupka izrade i usvajanja plana su:

-Ministarstvo unutarnjih poslova PU Primorsko - goranska. Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

-Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci,

-Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, ispostava Delnice,

-Upravna tijela županije

.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

-Ured državne uprave u Primorsko - goranskoj županiji, Ispostava Delnice

-Primorsko - goranska županija, UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rijeka

-HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Rijeka,

-Županijska uprava za ceste, Rijeka

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko - istarskih slivova, Rijeka

-Hrvatske šume, UŠP Delnice,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Rijeka,

-HEP, Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka

-HEP, DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad

-KD Komunalac, Delnice,

-Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi izrade Plana po fazama su sljedeći:

1. Prijedlog Plana za javnu raspravu 20 dana

2. Nacrt konačnog prijedloga Plana 10 dana

3. Konačni prijedlog Plana 5 dana

Rok za izradu Plana počinje teći danom potpisivanja ugovora sa izrađivačem Plana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Za vrijeme trajanja izrade i donošenja Plana ne propisuje se zabrana izdavanja akata.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izrada Plana financira se sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11 i 50/12).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-13-3

Ravna Gora, 18. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Jasna Škorić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr