SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE RAVNA GORA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Plan).

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 34/04 - ispravak i 163/04), Prostorni plan Primorsko-goranske županije, te posebni Zakoni i propisi.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat plana je u granicama važećeg Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA

Članak 4.

Tijekom primjene Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora uočeni su određeni nedostaci koji su rezultat promjena uzrokovanih novim opredjeljenjima i trendovima razvoja, te je potrebna izmjena i dopuna Plana, kako bi se on uskladio s novonastalim potrebama i bio kvalitetna podloga i poticaj njihova razvoja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE PLANA

Članak 5.

Ovom odlukom određuju se slijedeći ciljevi Plana:

-usklađenje važećeg Prostornog Plana sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11 i 50/12)

-usklađenje važećeg Prostornog Plana sa Prostornim planom Primorsko - goranske županije,

-uskladiti odnos izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja sa stvarnim stanjem u prostoru,

-izmjene granice građevinskih područja naselja na područjima gdje je iskazan interes za gradnjom i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),

-preispitati namjene površina unutar građevinskih područja naselja,

-preispitati namjene površina građevinskih područja izvan naselja i

-korekcija i sistematizacija odredbi za provođenje postojećeg Plana sukladno obvezama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, obzirom na uočene nedostatke,

-revizija odredbi za provođenje u svrhu stvaranja, odnosno jasnijeg definiranja prostorno planskih uvjeta za zadržavanje u prostoru i rekonstrukciju izgrađenih građevina, te realizaciju novih zahvata u prostoru, kako bi se olakšala primjena i provođenje Plana.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Ne procjenjuje se potreba izrade dodatnih Stručnih podloga za izradu ovih Izmjena i dopuna Plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za izradu Plana koristit će se podloge u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 34/04 - ispravak i 163/04), odnosno kartografske podloge iz PPUO Ravna (Službene novine Primorsko- goranske županije 15/08 i 09/12).

POPIS TIJELA I OSOBA KOJA IZDAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA I DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve, očituju se o Koncepciji te daju svoja mišljenja u tijeku postupka izrade i usvajanja mišljenja, u tijeku postupka izrade i usvajanja plana su:

-Županijski zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije,

-Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

-Ministarstvo obrane, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

-Ministarstvo unutarnjih poslova PU Primorsko- goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka,

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko - istarskih slivova, Rijeka

-Hrvatska uprava za ceste, Zagreb,

-Autoceste Rijeka - Zagreb,

-Hrvatske šume, UŠP Delnice,

-HEP, Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka

-HEP, DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad

-Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

-Županijska uprava za ceste, Rijeka,

-Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, ispostava Delnice,

-Upravna tijela županije

-Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice

-Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

-Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

-Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

-Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

-KD Komunalac, Delnice

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

1. Nacrt prijedloga Plana - 30 dana

2. Prijedlog plana za javnu raspravu - 20 dana

3. Nacrt konačnog prijedloga Plana - 20 dana

4. Konačni prijedlog Plana - 10 dana

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

Za vrijeme trajanja izrade i donošenja Plana ne propisuje se zabrana izdavanja akata.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Izrada Plana financira se sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11 i 50/12).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-13-3

Ravna Gora, 18. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Jasna Škorić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr