SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE RAVNA GORA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Plan).

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 34/04 - ispravak i 163/04), Prostorni plan Primorsko - goranske županije, te posebni Zakoni i propisi.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat plana je u granicama važećeg Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA

Članak 4.

Tijekom primjene Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora uočeni su određeni nedostaci koji su rezultat promjena uzrokovanih novim opredjeljenjima i trendovima razvoja, te je potrebna izmjena i dopuna Plana, kako bi se on uskladio s novonastalim potrebama i bio kvalitetna podloga i poticaj njihova razvoja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE PLANA

Članak 5.

Određuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

- korekcija obuhvata Urbanističkog plana uređenja za letjelište (UPU 15) zbog izgradnje Pročistača otpadnih voda,

- ucrtavanje lokacije Pročistača otpadnih voda,

- ukidanje obveze izrade Urbanističkog plana uređenja poslovne zone (K) (UPU 2) i

- omogućavanje izgradnje građevina neposrednom provedbom odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, unutar područja obvezne izrade Urbanističkih planova uređenja, do njihova donošenja.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 6.

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Ne procjenjuje se potreba izrade dodatnih Stručnih podloga za izradu ovih Izmjena i dopuna Plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Za izradu Plana koristit će se podloge u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 34/04 - ispravak i 163/04), odnosno kartografske podloge iz PPUO Ravna (Službene novine Primorsko- goranske županije 15/08 i 09/12).

POPIS TIJELA I OSOBA KOJA IZDAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA I DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI

Članak 9.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve, očituju se o Koncepciji te daju svoja mišljenja u tijeku postupka izrade i usvajanja mišljenja, u tijeku postupka izrade i usvajanja plana su:

-Županijski zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije,

-Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

-Ministarstvo obrane, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

-Ministarstvo unutarnjih poslova PU Primorsko - goranska. Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka,

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko - istarskih slivova, Rijeka

-Hrvatska uprava za ceste, Zagreb,

-Autoceste Rijeka - Zagreb,

-Hrvatske šume, UŠP Delnice,

-HEP, Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka

-HEP, DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad

-Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

-Županijska uprava za ceste, Rijeka,

-Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, ispostava Delnice,

-Upravna tijela županije

-Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice

-Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

-Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

-Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

-Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

-KD Komunalac, Delnice

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

1. Prijedlog plana za javnu raspravu - 20 dana

2. Nacrt konačnog prijedloga Plana - 10 dana

3. Konačni prijedlog Plana - 5 dana

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

Za vrijeme trajanja izrade i donošenja Plana ne propisuje se zabrana izdavanja akata.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

Izrada Plana financira se sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11 i 50/12).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-13-3

Ravna Gora, 18. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Jasna Škorić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr