SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE RAVNA GORA

Članak 1.

U Statutu Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) u članku 2. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»Općina Ravna Gora je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.«

Članak 2.

U članku 21. mijenja se stavak 3. koji glasi:

»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine ili 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.«

Članak 3.

Iza članka 21. dodaju se novi članci 21a. i 21b. koji glase:

»Članak 21a.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 21. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Članak 21b.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga, a u daljnjem roku od 30 dana od dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga donijeti odluku o raspisivanje referenduma.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.«

Članak 4.

Članak 22. briše se.

Članak 5.

U članku 25. stavku 1. iza riječi »Općinsko vijeće« dodaje se tekst »osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.«

Članak 6.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće:

-donosi Statut Općine,

-donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

-donosi Poslovnik Općinskog vijeća,

-donosi proračun i odluku o izvršavanju proračuna,

-usvaja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

-donosi odluku o privremenom financiranju,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine te raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna,

-donosi odluku o promjeni granice Općine,

-donosi dokumente prostornog uređenja Općine,

-uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

-osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

-predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu, članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,

-donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-raspisuje referendum za područje Općine,

-bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

-bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i nagrada i dodjeljuje javna priznanja i nagrade,

-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.«

Članak 7.

U članku 38. stavku 1. podstavku 2. riječ »predstavlja« zamjenjuje se riječju »zastupa«.

Članak 8.

U članku 43. stavku 1. podstavku 5. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 5. dodaju se novi podstavci 6. i 7. koji glase:

»-tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine,

-izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 9.

U članku 48. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Mandat Općinskog načelnika je četiri godine.

Mandat Općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 10.

Iza članka 48. dodaje se novi članak 48a. koji glasi:

»Članak 48a.

Iznimno od odredbe članka 48. stavka 1. ovoga Statuta, nositelj izvršne vlasti u Općini je i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ako je mandat Općinskog načelnika prestao nakon isteka roka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika je onaj zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Općinskim načelnikom.

Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.«

Članak 11.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik:

-priprema prijedloge općih akata,

-donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-utvrđuje prijedlog proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, a najviše do 1.000.000 kuna. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna,

-upravlja prihodima i rashodima Općine,

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,

-imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

-odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola u Općini,

-predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

-imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

-daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač,

-do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

-donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,

-organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 19. ovoga članka, Općinski načelnik je dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja te istu objaviti u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.»

Članak 12.

U članku 53. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili

drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,«.

Članak 13.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučiti će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora o tome na koji će način obnašati dužnost.«

Članak 14.

U članku 57. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka roka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 15.

U članku 64. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 16.

U članku 94. ispod stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na web stranicama Općine.«

Članak 17.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta primjenjivati će se opći akti Općine Ravna Gora u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 18.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 012-03/13-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-13-5

Ravna Gora, 18. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Jasna Škorić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr