SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, od 26. veljače 2013. godine, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

I. mr. sc. Tanja Perić, profesor psihologije, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.

II. Mandat imenovane traje četiri godine.

III. Ovo Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-13-5

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr