SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 3. Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ« broj 8/ 13), Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu obuhvaća Odluku o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ« broj 32/01) te njegove izmjene i dopune objavljene u »Službenim novinama«, broj 7/02, 27/04, 7/11, 24/11 i 8/13) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

Predsjednik

Odbora za statutarno pravna pitanja

Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja

Luigi Satalić, v.r.

ODLUKA
O KOMUNALNOM DOPRINOSU
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se područja zona i jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po pojedinim zonama i prema namjeni, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, te uvjeti i razlozi, zbog kojih se pojedinog obveznika može djelomični ili potpuno osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa. Utvrđuju se izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove, ili se postojeća nadograđuje ili dograđuje, komunalni se doprinos plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju, odnosno postojeću građevinu.

Iznimno za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Članak 3.

Ovisno o pogodnosti položaja na području Grada Mali Lošinj utvrđuju se slijedeće zone i koeficijenti za obračun:

I.zona -naselje Mali Lošinj u granici
k.o. Mali Lošinj-grad i
k.o. Mali Lošinj

-dio naselja Ćunski u granici
k.o. Ćunski zapadni dio od morske obale dodržavne ceste D 100 koef. 1,00

II. zona -naselje Veli Lošinj i Nerezine
u granici k.o. Veli Lošinj, izuzevši
otok Ilovik i otok Sv. Petar i
k.o. Nerezine koef. 0,85

III. zona -dio naselja Ćunski, Sv. Jakov,
Osor, Punta Križa, Belej,
Ustrine, Susak, Ilovik, Unije
u granicama k.o. Ćunski istočni dio
od državne ceste D100 do morske obale,
k.o. Sv. Jakov, k.o. Osor,
k.o. Punta Križa, k.o. Belej,
k.o. Ustrine, k.o. Susak,
k.o. Veli Lošinj za područje otoka
Ilovika i Sv. Petra i k.o.Unije koef. 0,65

IV. zona -dio naselja Vele i Male Srakane u
području k.o. Ćunski koef. 0,50

Članak 4.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u gradu. Visina komunalnog doprinosa za I zonu utvrđena je u visini od 10% prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj. Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj objavljuje nadležno ministarstvo.

Kod gradnje poslovnih prostora ( objekti turističke djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, uslužne djelatnosti, servisne djelatnosti, skladišta, trgovina, uredski prostori i sl.) komunalni doprinos se umanjuje za 28% i iznosi 72% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz st. 1. ovog članka .

Kod gradnje objekata proizvodne djelatnosti komunalni doprinos se umanjuje za 78% i iznosi 22% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz st. 1. ovog članka.

Za garaže, spemišta, stambenu građevinu čiji projektirani ukupni obujam nakon izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje iznosi 1000 m3, komunalni doprinos se umanjuje za 48% i iznosi 52% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz st. 1. ovog članka.

Kod gradnje građevina koje se izvode u roh bau sistemu, te stambenih građevina čiji projektirani ukupni obujam nakon izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili nadogradnje obuhvaća od 1000 m3 pa na više, komunalni doprinos obračunava se u visini jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka.

Za izgradnju ili rekonstrukciju vodnih građevina, građevina za kulturnu djelatnost, objekata za vatrogasnu djelatnost, objekata socijalne zaštitei zdrastva kojih ili većinski vlasnik Grad Mali Lošinj, Županija ili Republika Hrvatska komunalni doprinos se umanjuje za 85 % i iznosi 15 % jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovoga članka.

Za izgradnju ili rekonstrukciju valobrana, lučica,pontona,molova, privezišta, sidrišta i sl. te morskih dijelova marina,luka i lučica ukoliko je investitor Grad Mali Lošinj, Županija ili Republika Hrvatska,komunalni doprinos umanjuje se za 85 % i iznosi 15 % jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz stanka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem koeficijenata zone iz članka 3. obujma građevine, odnosno tlocrtne površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa ovisno o namjeni iz čl. 4. ove Odluke.

Članak 6.

Komunalni doprinos su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu.

Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Rješenje o visini komunalnog doprinosa donosi Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu - Upravni odjel).

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja nadležno tijelo ili po zahtjevu stranke.

Rješenje iz stavka 5. ovog članka sadrži elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 6a.

Kod gradnje višestambenih zgrada komunalni doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz čl. 6. st. 5.

Kod gradnje poslovnih prostora (objekti turističke djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, uslužne djelatnosti, servisne djelatnosti, skladišta, trgovina, uredski prostori i sl.), objekata proizvodne djelatnosti, kod gradnje građevina izvedenih u roh-bau sistemu, stambenih građevina obujma do 1000 m3 bruto razvijene površine, garaža i spremišta komunalni doprinos plaća se obročno u dvije rate. Prva rata plaća se u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja iz članka 6. stavka 5., a druga rata u roku od 6 mjeseci od izvršnosti rješenja iz čl. 6. st. 5.

Za stambene građevine od 1000 m3 pa na više komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz čl. 6. st. 5.

Članak 7.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati i poreza na dohodak odnosno dobit.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 7a.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu , odnosno potvrdu o uplaćenoj prvoj rati, izdaje Upravni odjel.

Obveznik ima pravo na povrat komunalnog doprinosa bez obračunatih kamata:

- ako je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi, o čemu je donesena pravomoćna odluka o obustavi postupka,

- ukoliko obveznik nije izgradio objekt, nakon isteka važenja akta na temelju kojeg se može graditi.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi uz potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz stavka 2. ovog članka izvršit će se jednokratno ili obročno , u roku od 12 mjeseci do 3 godine od dana kojim obveznik dokazuje da ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 8.

Protiv Rješenja jedinica lokalne samouprave može se izjaviti žalba upravnom tijelu Županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 9.

Gradonačelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cjelosti ili djelomično:

- Grad Mali Lošinj,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Mali Lošinj osivač ili većinski vlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti,

- investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, trafostanice i javne govornice, javne garaže, parkirališta, čekaonice u gradskom i prigradskom prometu,

- investitire koji grade objekte za javnu kulturnu i sportsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (kino i kazališne dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, sportske dvorane i sl.), dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost,

- osobe određene u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja u mjestu prebivališta. Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine koja je utvrđena propisom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata.

Članak 9a.

U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz čl. 9. ove Odluke potrebni iznos će se namiriti iz sredstava Proračuna Grada Mali Lošinj.

Članak 9b.

Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Mali Lošinj ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je obveznik uplatio komunalni doprinos u cjelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmijernou odnosu na izgrađenost objekta i uređaja komunalne ifrastrukture i osrvarenog priliva na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9c.

Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz članka 7a. i 9b.ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Malog Lošinja iz sredstava komunalnog doprinosa ili iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Članak 10.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Grada sam izgraditi odnosno snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz čl. 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu

te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, o čemu Grad i Obveznik sklapaju pisani ugovor.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu(»Službene novine Županije primorsko-goranske« broj 29/95, 4/96, 4/97, 24/97 i 15/98) i Odluka o visini komunalnog doprinosa (»Službene novine« broj 29/95 i 24/97).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu 1. 1. 2002. godine, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr