SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
GRAD OPATIJA
52

49.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. studenoga 2004. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. hitne intervencije i ostale obveze.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Program Program Ind.

2004. 2005.


1. prihodi od komunalne

naknade 11.852.971,00 12.446.180,00 105,0

2. sredstva Proračuna za

održavanje kom.

infrastrukture 2.000.999,00 2.400.000,00 119,9

3. više ostvarena sred.

kom. naknade u

preth. godini u

odnosu na planirana 222.344,00 0,00 0,0

4. prenesena sredstva

kom.naknade iz

2003. za obveze iz

prethodne godine 447.029,00 0,00 0,0


UKUPNO

PRIHODI 14.523.343,00 14.846.180 102,2


3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za održavanja komunalne infrastrukture a prema opisu i opsegu poslova održavanja i procjenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2005. godinu dan je u priloženoj tabeli br. 1.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B. ovog programa.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije (uključiv i novoizgrađene u 2004 godini: Nova cesta i Ul. A. Dminaka), kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 1.200 kom. slivnika, 1 godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 497 m rešetki 12 puta godišnje, 164 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 6 puta godišnje

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog put i pristupnih stubišta »Parkovima«.

2.1 i 2.2 Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina dan je u priloženim tabelama 2. i 3. Od 2004. godine, u program čišćenja uključene su nove površine: stepenište u parku Dražica, stepenište kod vile Florida od ceste do obalnog puta, stepenište od novog parkirališta u Ičićima do obalnog puta.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 2. i 3, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac:-ručno čišćenje - 9.762.921 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,07 kn/m2

-strojno čišćenje - 13.173.105 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,03 kn/m2.

Parkovi:-ručno pometanje stubišta 180.827 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,53 kn/m2

-strojno čišćenje obalnog puta - 6.522.391 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,04 kn/m2.

2.3 Pranje ulica

U 2005. g. obavljati će se pranje ulica u istom obimu kao i 2004. godine, i to na sljedećim ulicama: Ul. m. Tita u cijelosti, Štangerova ul., I. Pošćića, ul. V. Spinčića, Ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici travanj x 1, lipanj x 3, srpnja i kolovoz x 4, te rujan x 1 (Komunalac, 76.339 m2, 0,043 kn/m2). Ova stavka obuhvaća i

pranje pločnika visokotlačnom pumpom sa deterđentom i ispiranjem (Parkovi, 3.000 m2, 5,55 kn/m2).

2.4 Pranje i pjeskarenje javnih površina

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (100 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

2.5 Uklanjanje smeća iz divljih deponija planira se u obimu od 50.000. kn kao i do sada.

2.6 Troškovi higijeničarske službe

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjeriti će se najpovoljnijem ponuđaču sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Zavoda za javno zdravstvo.

2.7 Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

2.8. U ekološkim programima i akcijama (2.2) osiguravaju se sredstva za sufinanciranje nabave sadnica građanima za okućnice i balkone (22.000 kn) , te za županijski program suzbijanja bjesnoće (3.840 kn)

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem dan je u tabeli 4.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Parkova« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 138.888 m2 raznih zelenih površina, i to sve koje su održavane u 2003. godini, kao i sve novouređene zelene površine u 2004. godini (368 m2, parkiralište Ičići, 52 m2 parkiralište Brajšin prolaz, zelena površina na raskrižju P. Kolova 85 m2, 468 m2 površina iznad bivše taložnice kod ex. h. Brioni).

Za zalijevanje zelenih površina planira se 9.912 m3 vode (5.355 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 4.557 m3 kroz ručno zalijevanje, uz potrebnih 2.734 radnih sati godišnje).

3.2. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 4. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 8.812,82 m2 zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, - Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova.

U 2005. godini planira se uvođenje sustava automatskog navodnjavanja parka Gorovo, travnjak parka Margerita uz spojnicu V. Jože, površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni (3.180 m2).

Planirana sredstva osiguravaju zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprečavanja smrzavanja i sl.

3.3. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti od 40.000,00 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala će se izvršiti na sljedećim lokacijama: Park Angiolina, Park Bulgarija, ulica V. Jože, N. cesta ugibalište kod Doma zdravlja, Park Margerita ulaz kod Policije, stubište prema parkiralištu Črnikovica.

3.4. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage, i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr. sa uključenim odvozom materijala na deponij.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 5.

Orezivanje zelenila obavlja se uz prosječnu cijenu od 5,40 kn/m2, dok se sanitarna sječa obračunava prema stvarnim troškovima u zavisnosti o količini drvne mase i složenosti situacije u kojoj se radovi obavljaju. Planira se dobava stroja za usitnjavanje drvne mase, čime će se smanjiti troškovi transporta, te problemi koji nastaju na odlagalištu vezano za odlaganje drvne mase. Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno uz nerazvrstane ceste.

3.5 Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

Preuzeto je u program 2002. g. U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 292.850 kn (utrošak 4.800 m3 vode - 111.450 kn, održavanje travnjaka, rad - 90.100 kn, te materijal - sjeme, fini pjesak i lumbriko - 90.900 kn).

3.6 Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava.

Na području Grada postavljeno je 330 klupa i 430 košarica za otpatke.

Poslovi održavanja povjeravaju se Parkovima.

Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1. popravak parkovnih klupa (120 kom, 87.840 kn),

2. dobava i postava košarica za otpatke (20 komada, 12.860 kn)

3. popravak košarica za otpatke (kom 30, 12.000 kn),

4. dobava i postava betonskih posuda za otpatke (35 kom, 102.000 kn),

5. Pranje poklopaca kanti za otpatke - 3 X godišnje (kom 255, kn 5.950)

6. Dobava i ugradba novih poklopaca posuda za otpatke (kom 20, 26.840 kn)

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ti objekti će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

Ne planira se postavljanje parkovnih klupa, dok se planira djelomična zamjena košarica za otpatke novim posudama na postojećim lokacijama.

3.7. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje hidrometeorološke opreme vrši Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove

redovnog i pojačanog održavanja vezane uz vandalska oštećenja koja se dešavaju tijekom godine - 35.000 (u 2004. g. zamijenjeni gotovo svi elementi).

3.8. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada.

Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje) - 171.062 kn.

Javni izljevi (25 javnih špina - 97.857 kn) i 12 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko-Stari Put, Lipovica, Tomaševac Dražica, te 7 tuševa na plažama Ika i Ičići biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 2.400 m3 vode, 55.872 kn, kao i utrošak vode javnih WC-a (osim Ičića) - 18.104 kn) .

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad).

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 292.850 kn (utrošak 4.800 m3 vode - 111.744 kn, održavanje travnjaka, rad - 90.193 kn, te materijal - sjeme, fini pjesak i lumbriko - 90.913 kn).

3.9. Održavanje javnih WC-a

Održavanjem su obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert - povjereno Kavani Hemingway, 12 mjeseci), Ičići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži, svibanj-rujan), automatski WC na plaži Ičići (12 mj) povjeren Parkovima Opatija, plaža Ika (svibanj-rujan, subjekt koji pruža gospodarske usluge n plaži).

Kemijski WC-i postaviti će se na igralištu Tošina (do postave kontejnera sa sanitarnim čvorom za koji su sredstva osigurana III. rebalansom Proračuna Grada za 2004. godinu na poziciji sporta) i na obalnom putu 4 kom (ispod zgrade »O. Keršovani«, plaža Črnikovica, plivalište Volosko, na zelenoj površini kod ville Florida u Ičićima (lipanj-rujan).

3.10. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 27.100 m2 nogostupa, te 5.600 m1 pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine (nogostupi, 200 m2 - 40.000 kn, stepeništa, 50 m2 - 15.000 kn).

Ne planiraju se radovi pojačanog održavanja ili uređenja novih površina (nastavak opločavanja pločnika pločicama tip Opatija, izgradnja novih nogostupa i sl. ).

Krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

3.11. Održavanje dječjih igrališta

Postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Volosko, Ičići- plaža, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h.. Palace, Lipovica, Belveder, Tošina, Črnikovica, Mušićevac, Violica) održavat će se u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl.), za što se planiraju sredstva u iznosu od 83.010 kn (održavanje sprava 41.670 kn, redovno održavanje i čišćenje 41.340 kn).

Održavanje igrališta Violica uvršteno je kroz redovno održavanje zelenih površina.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta.

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

4.1. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva

Redovno održavanje obuhvaća 82 ceste (35,83 km).

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira na nivou 2004. godine sa uvećanim količinama na pojedinim stavkama zbog povećanja suvremeno obrađenih kolnika, i sadrži sljedeće radove:

1. ophodarska službe (1.800 sati godišnje, 186.895 kn),

2. čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i saobraćajnih udesa (19 sati rada, 8.000 m2 strojnog i 6.000 m2 ručnog čišćenja, 80.044 kn),

3. plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (4 t hladne mase, 500 t. asfaltne mase, 751.782 kn),

4. popravci betonskih kolnika (20 m3 betona, 20.070 kn),

5. održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 150 m3 kamenog materijala, 48.435 kn),

6. održavanje usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15-ak m3 osoline, 5.426 kn)

7. održavanje objekata za odvodnju (738 m jaraka, 1847 m rigola, 5 propusta i taložnica, 25.961 kn), košenje trave i održavanje zelenila (košenje 31.900 m2, te tretiranje herbicidima 31.900 m2 - 77.058 kn

8. popravak potpornih i obložnih zidova (100 m3 betonskih zidova, 200 m2 oplate, 76,3 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova, 319.281 kn)

4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje provoditi će se do nivoa planiranih sredstava od 250.000 kn.

4.3. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima, temeljem prikupljenih ponuda, dok se poslovi održavanja i obnove vertikalne prometne signalizacije povjeravaju »Komunalca« d.o.o. Opatija, temeljem godišnjeg ugovora.

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 220.000 kn (1800 m2 pješačkih prelaza, 800 parkirališnih mjesta, 12.221 m' srednjih i bočnih crta na kolniku, 988 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (146.400 kn) za zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, za manje preregulacije prometa.

Planira se i dobava 500 novih prometnih znakova zbog zamjene postojećih radi usklađivanja prometne vertikalne signalizacije sa Pravilnikom o prometnim znakovima (53.600 kn).

Za postavu kućnih brojeva (kom 800) osigurava se 40.000 kn.

4.4 Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Radi povoljnih vremenskih prilika proteklih godina, sredstva se planiraju na nivou - 130.000 kn.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklađen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Za državne i županijske ceste na kojima zimsku službu trebaju održavati Državna uprava za ceste i Županijska uprava za ceste, dogovoreno je da u slučaju njihove nemogućnosti - to čišćenje umjesto njih obavi »Komunalac«.

4.5. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem minimalnom obimu (popravci kolnika, rubnika i nogostupa) - 20.000,00 kn.

4.7. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućiti će samo najnužnije zahvate (60.000 kn).

5. Održavanje groblja

5.1. Redovno održavanje i uređenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i novopostavljeni spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za dan mrtvih.

5.2 U program se uključuje plaćanje grobne takse za 20 zaslužnih građana Opatije (poginuli branitelji Domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije).

6. Javna rasvijeta

6.1. Utrošak struje

Utrošak struje-funkcioniranje javne rasvjete planira se na nivou koji smo imali i ranijih godina (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.721.300 kWh godišnje, 2.005 različitih rasvjetnih tijela).

6.2. Održavanje javne rasvijete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima, temeljem provedenog javnog natječaja, a odnosi sa ponuđačem uređuju se godišnjim ugovorom. Do svibnja posao je povjeren Metalu Opatija, a nakon toga roka povjeriti će se najpovoljnijem ponuđaču temeljem javnog nadmetanja koje će se provesti.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 390.300,00 kn (zamjena cca 1.000 pregorjelih žarulja, 60 zamjena oštećenih armatura, 35 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 10 zamjena dotrajalih drvenih stupovima novim betonskim).

6.3. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).

Planirana sredstva omogućiti će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za Božićne i Novogodišnje praznike.

Svjetleća dekoracija (202.377 kn) obuhvaćati će cca 123 svjetleća elementa na stupovima javne rasvjete, 32 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada 690 m, 22 elementa preko ulična dekoracija. Kako će se u 2004. g. nabaviti novi elementi svjetlosne dekoracije (14 stupnih elemenata i 13 elemenata prekoulične dekoracije), to se nabava istih ne planira i za 2005. godini.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu (na 120 stupova javne rasvjete - 18.622 kn).

6.4. Kamate za utrošak javne rasvjete

Kako u 2004. godini nije pravomoćno okončan sudski spor u svezi kamata na nepodmirene troškove javne rasvjete iz 1995. i 1996. godine, to se ova obveza osigurava u Programu za 2005. godinu, u punom iznosu.

7. Održavanje pomorskog dobra

7.1. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubiša, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića, na njemu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 100 klupa, 99 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

- orezivanje zelenila uz obalni put (9.000 m2, 59.282 kn)

- orezivanje zelenila uz stepenice i puteve do obalnog puta (1.500 m2, 9.982 kn)

- pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m2, 23.058 kn)

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l (18.385 pražnjenja košarica, 46.879 kn)

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l (17.479 pražnjenja košarica, 231.479 kn)

- hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta (24.800 kn)

7.2 Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2) (27.300 kn), te plaže Črnikovica (470 m2), Lipovica (1125 m2), Ika (175 m2), koje će se čistiti tijekom 3 mjeseca (11.970 kn).

Održavanje plaža Ičići i Ika, planira se na način:

A) Plaža Ika

Planira se troškove održavanja plaže, na nivou standarda prisutnog u 2004. godini (čišćenje plaže, 862 m2 - 4.711 kn, odvoz otpada, 200 pražnjenja posuda za otpatke - 2.345, radnik na plaži, 200 sati - 6.771 kn, dovoz šljunka u slučaju otplavljivanja postojećeg, cca 20 m3 - 3.416 kn) snositi će gospodarski subjekti koji će na plaži pružati ugositeljske usluge (u 2004. g. to je bio Hotel Ika).

B) Plaža Ičići - 628.435 kn ( čišćenje i odvoz otpad kao u 2004. g. - 39.083 kn, radnik na plaži, pražnjenje košarica za otpatke 63.976 kn, pražnjenje košarica van sezone 11942 kn, odvoz otpada na deponij 27.450 kn, dovoz šljunka i ugradba 50 m3 - 72.785 kn, rad ronioca i montaže opreme 13.176 kn, radnici na plaži 5 mj.-2448 sati - 98.735 kn, struja 9.760 kn, voda (navodnjavanje, izljevi, popravci -103.937 kn, troškovi hig. i san. materijala 15.250 kn, ravnanje plaže 8.784 kn, dovoz i razastiranje finoga pijeska 50 m3 - 21.960 kn, postava protuklizne obloge na opasnim dijelovima plaže 6.100 kn, uređenje prilaza do plaže na dijelu uz staru marinu 24.400 kn, intervencije na čišćenjima izvan sezone 13.552 kn, vraćanja nanosa šljunka u more 3.607 kn, građevinski popravci na plaži - 7.320 kn, troškovi zaštitarske službe za 5 mj. - 51.667 kn, služba spašavanja na moru - 32.507 kn, vađenje ježeva - 2.000 kn, postava i skidanje psihološke barijere akvatorija plaže - 9.150 kn, kao i čišćenje izvan sezone - 4.000 kn.

Javnim WC na plaži Ika upravljati će gospodarski subjekt koji će na njoj pružati ugostiteljske usluge, dok će WC-ima na plaži Ičići upravljati Parkovi Opatija koji će iz naplate ko

rištenja tih WC-a podmirivati troškove njihovog redovnog održavanja.

Za kupališta Tomaševac, Triglav i Lipovica osigurava se 28.450 kn za redovno održavanje i intervencije, te 15.000 kn za održavanje dječjih sprava.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot.fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-grotama od Voloskom do Ičića iskazano je u točki 7.1.

7.3 Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 147 rasvjetnih tijela (uključujući 5 novih koje će se postaviti na dionici od h. Kristal do h. Adriatik). Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine.

8. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. g.

Klasa: 363-01/04-01/186

Ur. broj: 2156/01-01-04-1.

Opatija, 25. studenoga 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća:
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr