SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 25. sjednici održanoj 4. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOBRINJ

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09 i 53/10) članak 2. stavak 2. mijenja se glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu, kao i postignutom dogovoru, obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi »na nezavisnoj listi« zamjenjuju riječima »na kandidacijskoj listi grupe birača«.

Dosadašnji stavak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.»

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 17. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Dužnost im prestaje danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.«

Članak 5.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Dobrinj podnosi općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog vijeća za proračun ili najmanje šest vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

O prijedlogu proračuna provodi se jedinstvena rasprava.«

Članak 6.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog načelnika, te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu«.

Članak 7.

U članku 65. stavku 4. broj »15« zamjenjuje se brojem »8«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4., 5. i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 8.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 6. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

Klasa: 021-05/13-29/25

Ur. broj: 2142-04-01-13-4

Dobrinj, 4. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr