SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 25. sjednici održanoj 4. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE DOBRINJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Statutu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) u članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«

Članak 2.

U članku 18. u stavku 1. brišu se riječi:

»radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine Dobrinj,«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Dobrinj i 20% ukupnog broja birača Općine Dobrinj.«

Članak 3.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Osim slučajeva propisanih člankom 18. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Dobrinj.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.«

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Odluku o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Dobrinj.

Članak 4.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.«

Članak 5.

U članku 31. stavku 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Dobrinj u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine Dobrinj i provedeno u skladu sa zakonom.

Članak 6.

U članku 32. stavku 2. u drugoj rečenici riječ »troškova« briše se.

Članak 7.

U članku 33. stavku 1. iza alineje 8. dodaju se nove alineje 9. i 10. koje glase:

»- dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja,

- dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode općinskom načelniku,«

Dosadašnje alineje 9., 10. i 11. postaju alineje 11., 12. i 13.

Članak 8.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće ima 11 vijećnika.«

Članak 9.

U članku 35. stavku 1. briše se točka i stavlja zarez te dodaje rečenica koja glasi:

»a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.«

U stavku 3. riječ »troškova« briše se.

Članak 10.

U članku 36. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,«

Alineja 4. mijenja se i glasi:

»- ako mu prestane prebivalište na području Općine Dobrinj, danom prestanka prebivališta.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.«

Članak 11.

U članku 37. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi:

»Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3.,4. i 5. koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 12.

U članku 38. stavku 1. u alineji 7. briše se točka i stavlja zarez, te dodaje alineja 8. koja glasi:

»- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.«

Članak 13.

U članku 41. alineja 3. mijenja se i glasi:

»- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti, te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,«

Alineja 5. briše se.

Članak 14.

U članku 49. stavku 2. briše se točka i stavlja zarez te dodaje rečenica koja glasi:

»a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.«

U stavku 3. alineja 5. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Dobrinj čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna općinski načelnik može odlučivati do najviše 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati do najviše 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine Dobrinj i provedeno u skladu sa zakonom,«

Iza alineje 15. dodaje se nova alineja 16. koja glasi:

»- imenuje i razrješava predstavnike Općine Dobrinj u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Dobrinj, trgovačkih društava u kojima Općina Dobrinj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Dobrinj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,«

Ostale alineje se pomiču.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineje 16. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 15.

U članku 52. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.«

Članak 16.

U članku 53. dodaje se novi članak 53.a koji glasi:

»Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno te u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu o tome na koji će način obnašati dužnost.

Ukoliko se ne postupi na način određen u stavku 1. ovog članka smatra se da se dužnost obavlja volonterski.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promijeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu.«

Članak 17.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-danom prestanka prebivališta na području Općine Dobrinj,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-smrću.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika, nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka, prije isteka 2 godine mandata pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.«

Članak 18.

U članku 56. stavku 1. riječ »razriješiti« zamjenjuje se riječju »opozvati«.

U stavku 2. riječ »razrješenju« zamjenjuje se riječju »opozivu«.

Članak 19.

U članku 65. stavak 2. i stavak 3. brišu se.

Stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 20.

U članku 72. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.«

Članak 21.

U članku 73. stavku 1. riječ »općinski načelnik« zamjenjuje se riječima »Općinsko vijeće«.

Članak 22.

U članku 75. stavku 1. riječi »tajnim glasovanjem« zamjenjuju se riječima »većinom glasova svih članova«.

Članak 23.

U članku 96. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi »(upravne stvari).«

Članak 24.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 25.

U članku 99. stavku 2. riječi »danom objave« zamjenjuje se riječima »dan nakon objave«.

Članak 26.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Dobrinj.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 14. i 16. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju privih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 10. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 021-05/13-29/25

Ur. broj: 2142-04-01-13-3

Dobrinj, 4. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr