SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/03, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/08, 56/09) u članku 3. stavak 1. točka 1. riječi »trajektno i«, brišu se.

Članak 2.

U članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, u dijelu Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te u ulicama: Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok, Dol i Emila Geistlicha u naselju Baška, kao i unutar registriranih povijesnih, zaštićenih cjelina ostalih naselja na području Općine Baška, zabranjeno je postavljati klima uređaje, ventilacijske cijevi i odvode iz ugostiteljskih i drugih objekata, antene, plastičnu i aluminijsku stolariju i slične predmete i uređaje«

Članak 3.

U članku 10. stavak 1., kraj rečenice »na način da odgovaraju izgledu okoline ili zgrade«, zamjenjuju se riječima »sukladno Projektu urbane opreme Općine Baška«,

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Naziv poslovnog prostora postavlja se kao skup pojedinačnih samostojećih 3D slova fiksiranih na pročelje objekta iznad ulaza u objekt.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U ulicama iz stavka 1. ovoga članka, uz uvjet prethodnog ishođenja pisanog odobrenja od strane Općinskog načelnika, može se iznad otvora, ili izloga, trgovačkih poslovnih prostora postavljati, u svrhu zaštite od sunca, uvlačno-izvlačna fasadna tenda, koja mora biti platnena, bijele, bež ili bordo boje. Tenda se za podlogu na pročelju zgrade pričvršćuju nehrđajućim, metalnim nosačima. Na tendi se, isključivo zlatnim slovima, može ispisati samo naziv poslovnog prostora.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U ulicama iz stavka 1. ovoga članka, uz uvjet prethodnog ishođenja pisanog odobrenja od strane Općinskog načelnika, može se na pročelju zgrade sa strana ulaznih vrata u poslovni prostor postaviti izložbeni ormarić, izrađen od drva sa staklenim vratašcima, maksimalne dubine 20 cm, mjereno od zida na koji se postavlja, širine 100 cm i visine 120 cm.«

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Javne površine, na pisani zahtjev zainteresirane osobe - vlasnika ili korisnika poslovnih prostora, u svrhu obavljanja djelatnosti, mogu se dodijeliti na korištenje za formiranje otvorenih ugostiteljskih terasa.

(2) Na javnu površinu smiju se postaviti isključivo predmeti i oprema navedeni u odobrenju, odnosno zaključenom ugovoru. Bez odobrenja, na dodijeljenoj površini ne smiju se dodatno postavljati nikakvi predmeti i naprave (nadstrešnice i tende, hladionici, šankomati, vitrine, stalci, police, reklamni panoi i slično).

(3) Za namjenu iz stavka 1. ovoga članka, javna površina može se dati na korištenje uz uvjet:

. da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok svih sudionika u prometu, a prvenstveno interventnih vozila i vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i drugi),

. da se podnositelj zahtjeva, u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine, nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru, odnosno da se javna površina koristila sukladno uvjetima iz odobrenja, odnosno iz zaključenog ugovora,

. da podnositelj zahtjeva nije evidentiran kao dužnik Općine Baška po bilo kojoj osnovi.

(4) Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu, dužni su je održavati čistom i urednom.

(5) Stolovi, stolice, stalci, kao i ostala oprema, postavljeni na javnoj površini, ne smiju biti izrađeni od plastike niti od masivnog drveta, nego od kvalitetnog, prirodnog materijala ili metala, te moraju biti tehnički ispravni i primjereno oblikovani.

(6) Posude s ukrasnim biljem, kao dio opreme terase na javnoj površini, moraju biti izrađene od lima, pravokutnog oblika, dimenzija 120cm x 50 cm, a korisnik javne površine je obvezan posaditi i održavati prirodne sadnice ili prirodno cvijeće.

(7) Na javnoj površini može se odobriti postava reklamnog samostojećeg pomičnog panoa oblikovanog prema Projektu urbane opreme Općine Baška. Pano se izrađuje od drva sa drvenom pločom prebojanom bojom za školske ploče za ispisivanje reklamnih poruka.

(8) Na javnu površinu ispred ili pokraj poslovnog objekta nije dozvoljeno odlagati ambalažu.

(9) Na području naselja Baška vlasnici ili korisnici poslovnih prostora, koji temeljem ugovora koriste javnu površinu, u svrhu zaštite od sunca, uz prethodno ishođeno odobrenje Općinskog načelnika, mogu na javnu površinu postaviti platnene tende i suncobrane, isključivo bijele, bež ili bordo boje, na kojima, isključivo zlatnim slovima, može biti ispisan samo naziv poslovnog prostora.

 (10) Ne dozvoljava se postavljanje tendi i suncobrana s ispisanim reklamama, reklamnim nazivima ili logotipovima.

(11) Tende se izvode samo kao jednostrešne, pomične ili fiksne, monovolumne konstrukcije, maksimalnog nagiba 1,5% , koje se na podlogu mogu oslanjati pomoću drvenih nosača ugrađenih u metalne ploče dimenzija 80 x 80 x 0,8 cm. Metalna ploča koja prianja uz podlogu mora biti od nehrđajućeg materijala. Pokrov tende izrađen je od monokromnog akrilnog platna. Zatvaranje vertikalnih stranica tendi dozvoljava se staklenim klizno otklopnim rolo zavjesama. Nije dozvoljeno bušenje kamenog opločenja ili oštećivanje na bilo koji način.

(12) Suncobran, kao samostojeći objekt za zaštitu od sunca postavljen u stalak od odgovarajućeg nehrđajućeg materijala, koji ne smije biti učvršćen za podnu podlogu, mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

. površinska masa materijala: 220 g/m2,

. nagib: 12Ê,

. oblik: kvadratan, pravokutan, ili kružan,

. površina: minimalno 200 x 200 cm, maksimalno 400 x 400 cm,

. minimalna visina nosivog stupa: 250 cm, mjereno od podne površine,

. promjer nosivog stupa: 12 cm.

(13) Suncobrani i tende, te predmeti i oprema iz stavka 5. ovoga članka, postavljaju se isključivo unutar površine dodijeljene na korištenje i ne smiju ni na koji način izlaziti izvan gabarita iste.

(14) Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je, nakon isteka ugovora o korištenju javne površine, ukloniti svu opremu i predmete postavljene na javnu površinu tijekom korištenja iste, a zauzetu površinu privesti stanju u kakvom je istu zaprimio, odnosno obvezan je, o vlastitom trošku, otkloniti sve nedostatke i popraviti štetu, moguće nastale tijekom korištenja.

(15) Korištenje, odnosno uređenje i opremanje javnih površina dopušteno je isključivo uz prethodno ishođeno odobrenje Općinskog načelnika, te zaključen ugovor, a, ako se isto utvrdi potrebnim i nakon ishođenja suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela.

(16) Ako korisnik javne površine istu koristi suprotno odredbama zaključenog ugovora ili odobrenja, komunalni redar će ga najprije usmeno upozoriti na obvezu pridržavanja odredbi ugovora odnosno odobrenja, a u slučaju oglušivanja na spomenuto upozorenje, komunalni redar će sačiniti zapisnik, temeljem kojega će se ugovor raskinuti na štetu korisnika, odnosno opozvat će se izdano odobrenje.

(17) Iznos naknade, način i uvjete, te rokove korištenja javne površine, posebnom Odlukom, uređuje Općinski načelnik.

(18) Vlasnici ugostiteljskih objekata, koji započinju obavljati djelatnost nakon stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Odluke, moraju urediti i opremiti ugostiteljsku terasu u skladu s odredbama ovoga članka, a vlasnici postojećih ugostiteljskih objekata obvezni su urediti i opremiti ugostiteljsku terasu u skladu s odredbama ovoga članka najkasnije do 31. prosinca 2014. godine.«

Članak 6.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na javnim površinama postavljaju se klupe, vaze za cvijeće i košarice za otpad.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vrsta, veličina i izgled klupa, vaza i košarica za otpad određena je Projektom urbane opreme Općine Baška, a razmještaj klupa i košarica određuje Općinski načelnik.«

Članak 7.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Unutar svih naselja na području Općine Baška nije dozvoljeno držati domaće životinje - kopitare, papkare i perad.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-3

Baška, 13. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr