SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru
članova Vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/03 i 6/ 10), u članku 3. stavku 2. iza riječi »vijeća« umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:

»i traju do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja o raspisivanju izbora za članove VMO, odnosno do stupanja na snagu odluke gradonačelnika o raspuštanju članova VMO.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. i glasi:

»Prijevremeni izbori održavaju se ako gradonačelnik raspusti vijeće mjesnog odbora zbog učestalog kršenja statuta, pravila mjesnog odbora, neizvršavanja povjerenih poslova odnosno nemogućnosti obavljanja poslova utvrđenih zakonom, statutom, odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 4. riječ »gradonačelnik« zamjenjuje se riječima »Gradsko vijeće«.

U članku 4. stavku 1. riječ »te« zamjenjuje se slovom »i«, a iza riječi »mjesni odbor« umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:

»te odluku o raspisivanju izbora dostavlja Gradskom izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora.«

U stavku 2. broj »60« zamjenjuje se brojem »90«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članu vijeća mandat prestaje u sljedećim slučajevima:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

-ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-ako počne obnašati dužnost iz članka 6. ove Odluke, danom stupanja na dužnost.,

-smrću.

Članu vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova VMO dužni su prikupiti najmanje:

-25 potpisa birača u mjesnim odborima do 350 stanovnika,

-35 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 350, do 500 stanovnika,

-50 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 500, do 1.000 stanovnika.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste birača.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Gradsko izborno povjerenstvo Grada Malog Lošinja.«

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. broj »12« zamjenjuje se brojem»14«.

U stavku 2. riječi »Nezavisna lista Mjesnog odbora ____« zamjenjuju se riječima »kandidacijska lista grupe birača«

Dodaje se stavak 3. i glasi:

»Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.«

Članak 6.

Članak 12 mijenja se i glasi:

»Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

Na očitovanju o prihvaćanju kandidature navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova VMO koji se biraju na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u to VMO.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova VMO koji se biraju na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.«

Članak 7.

U članku 13. iza riječi »javno objaviti« dodaju se riječi »na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, oglasnim pločama mjesnih odbora i web stranicama Grada Malog Lošinja«

Članak 8.

U članku 19. stavku 2. i 3. riječi »kao i njihovi zamjenici« brišu se.

Članak 9.

U članku 20. stavak 2., 3. i 4. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.

Predsjednik i potpredsjednik Povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi Povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove VMO.«

Članak 10.

U članku 22. stavku 2. broj »5« zamjenjuje se brojem »10«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam člana.«

Članak 11.

U članku 23. stavku 2. broj »8« zamjenjuje se brojem »10«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 2. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. i glasi:

»naputak o načinu glasovanja,«

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 13.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Političke stranke, kandidati, 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori, imaju pravo podnijeti prigovor Povjerenstu.«

Članak 14.

U članak 38. dodaju se stavak 3. i 4. i glase:

»Ako Povjerenstvo rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 3. ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, Povjerenstvo će poništit izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.«

Članak 15.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja Povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem ima pravo žalbe.

Žalba iz stavka 1. ovoga članka se podnosi Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji putem Povjerenstva u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje o prigovoru.

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji je dužan rješenje o žalbi donijeti u roku od 48 sati od isteka dana primitka žalbe.«

Članak 16.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom odlukom.«

Članak 17.

U članku 41. stavku 1. iza riječi »rezultata« briše se točka i dodaje:

»na oglasnoj ploči mjesnog odbora.«

Stavak 3. i 4. mijenja se i glasi:

»Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku gradonačelnik će odmah sazvati konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku 30 dana od dana sazivanja sjednice.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova ili prvi izabrani član s manjim rednim brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova.«

U članku 5. riječi »na kojoj je nazočna većina članova« zamjenjuje se riječima »za kojeg je glasovala većina svih članova«.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-01/13-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-13-2

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr