SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Statutu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Riječi i pojmovi u ovom statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.«

Članak 2.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na temelju odluke iz stavka 2. ovog članka, gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo«

Članak 3.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.

Na temelju odredbi zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja.

Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.«

Članak 4.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, može se raspisati ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja.

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije protoka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.«

Članak 5.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja, Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja, predsjednik Gradskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.«

Članak 6.

U članku 24. iza riječi »vijeće« umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:

»osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.«

Članak 7.

U članku 32. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Malog Lošinja u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračuni i provedeno u skladu sa zakonom.«

Članak 8.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 9.

U članku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode gradonačelniku.«

Članak 10.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće ima 15 vijećnika«

Članak 11.

Članak 36. briše se.

Članak 12.

U članku 37. stavku 1. iza riječi »godine« umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:

»a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.«

U stavku 3. riječ »troškova« briše se.

Članak 13.

U članku 38. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,«

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»ako mu prestane prebivalište s područja Grada Malog Lošinja,«

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.«

Članak 14.

U članku 39. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. iza kojeg se dodaju stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 15.

U članku 40. stavku 1. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

»- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.«

Članak 16.

U članku 45. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,«

Podstavak 5. briše se.

Članak 17.

U članku 47. stavku 2. iza riječi »godine« umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:

»a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.«

U stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Malog Lošinja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,«

Iza podstavka 11. dodaje se podstavak 12. koji glasi:

»- imenuje i razrješava predstavnike Grada Malog Lošinja u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Mali Lošinj, trgovačkih društava u kojima Grad Mali Lošinj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Mali Lošinj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,«

Dosadašnji podstavci 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. postaju podstavci 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku.«

Članak 18.

U članku 50. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.«

Članak 19.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Gradonačelnik i njegov zamjenik dužni su u roku 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom gradskom upravnom tijelu za službeničke odnose o tome na koji način će obnašati dužnost, a ako to ne učini u propisanom roku smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promjeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijest nadležnom gradskom upravnom tijelu za službeničke odnose, a novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti.«

Članak 20.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-danom prestanka prebivališta na područja Grada Malog Lošinja,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-smrću.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.«

Članak 21.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.«

Članak 22.

U članku 68. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koji je osnivač Grad Mali Lošinj.«

Članak 23.

U članku 71. dodaje se stavak 3. i 4. koji glase:

»O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora, o spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 3. ovog članka, Gradsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.«

Članak 24.

U članku 72. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako predlagatelj u ostavljenom roku dopuni prijedlog u cijelosti, gradonačelnik će provesti pripremni postupak za osnivanje predloženog mjesnog obora, a u protivnom će zaključkom obustaviti postupak.«

Dodaje se stavak 4. i 5. koji glase:

»Nakon pripremnog postupka, Gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću prijedlog na odlučivanje, s obrazloženjem i svojim stavom o tome da li postoji potreba izmjene ovog Statuta radi osnivanja novog mjesnog odbora.

Cjelokupni postupak odlučivanja o prijedlogu osnivanja novog mjesnog odbora provest će se u roku od 3 mjeseca od podnošenja potpunog prijedloga, donošenjem odluke Gradskog vijeća o prijedlogu, ako postupak prije toga nije obustavljen.«

Članak 25.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Prijedlog mora sadržavati podatke o naseljima ili dijelu naselja za koje se predlaže osnivanje novog mjesnog odbora kojima se određuje područje i granice te naziv i sjedište mjesnog odbora, za inicijativu i prijedlog koji dolazi od građana potpise 10% birača s tog područja s njihovim imenima. prezimenima i adresama te drugim propisanim identifikacijskim podacima po potrebi, nacrt pravila i zadaća mjesnog odbora, obrazložene razloge za osnivanje mjesnog odbora, te podatke o osobi koja predstavlja podnositelje prijedloga i poduzima radnje u postupku«.

Članak 26.

U članku 75. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.«

Članak 27.

U članku 76. stavku 1. riječ »gradonačelnik« zamjenjuje se riječima »Gradsko vijeće.«

Članak 28.

U članku 78. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova,«

Članak 29.

U članku 100. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi »(upravne stvari)«.

Članak 30.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 31.

U članku 104. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.«

Članak 32.

Članak 110. mijenja se i glasi:

»Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Malog Lošinja«.

Članak 33.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 7., 10., 14. i 17. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju privih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 13. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 040-01/13-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-13-5

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=831&mjesto=10005&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr