SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/08, 38709, 153/09 i 143/12) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta č. zem. 9657/4, 9657/5, 9657/6 i 9657/7, sve k.o. Veli Lošinj, u ukupnoj površini od 2112 m2, budući da predmetni dio čestice u naravi predstavlja predstavljaju internu šetnicu u hotelskom naselju Punta u Velom Lošinju, te iz razloga što će Jadranka d.d. financirati i izgraditi novu prometnicu koja će spajati županijsku cestu i predjel Šestavina u Velom Lošinju.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na č.zem. 9657/4, 9657/5, 9657/6 i 9657/7, sve k.o. Veli Lošinj, te će na istim nekretninama izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-17/13-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-13-5

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr