SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 09), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske

liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Stavak 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a kad sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.«

U stavku 4. riječi »na nezavisnoj listi« zamjenjuju se riječima »na kandidacijskoj listi grupe birača.«

Stavak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Članak 4.

U članku 23. riječ »razrješenja« zamjenjuje se riječju »opoziva«.

Članak 5.

U članku 42. stavku 1. iza riječi »gradonačelnik« dodaju se riječi »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun ili najmanje sedam vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.

Članak 6.

U članku 54. stavku 6. riječi »15 dana« zamjenjuju se riječima »8 dana«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,3. i 6. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 7.

U članku 55. stavku 3. rečenica »Sjednica Gradskog vijeća može se održavati i putem video veze.« briše se.

Članak 8.

U članku 67. stavku 2. podstavak 6. briše se.

Članak 9.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Članak 10.

Ova poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, osim članka 5. stavka 2. podstavak 3. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

Klasa: 021-05/13-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-13-2

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr