SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Na temelju članka 15. Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 7/12, 12/12 i 28/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09 i 32/ 09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

PLAN
rasporeda kioska i specijalnih naprava
namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje
robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima
neizgrađenog građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja za 2013. godinu

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2013. godinu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni ugovorom i situacijom za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradonačelnik Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

III.

Tlocrtna veličina plohe javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi: za štand 6,0 m2, a za kiosk do 12,0 m2.

Ovim planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1. Izrada portreta, silueta, karikatura, razlednica, oslikavanje tijela, graviranje u kamenu i sl.:

-P = 2,0 m2

2. Prodaja s klupa ili prodajni pult za prodaju lavande, cvijeće i sl.:

-P = 2.0 m2

3. Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica, pomfrita i sl.:

-P = 3,0 m2

4. Ostale pokretne naprave :

-P = po m2 2)

IV.

S obzirom da su u nekim dijelovima grada Malog Lošinja u tijeku veći građevinski radovi na lokacijama koje su predloženim Planom predviđene za postavljanje pokretnih naprava, za te lokacije će Gradonačelnik zaključkom odrediti zamjenske lokacije koje će se privremeno koristiti.

V.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se van snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2012. godinu.

Klasa: 944-05/13-01/ 34

Ur. broj: 2213/01-01-13-5

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Plan rasporeda kioska i specijalnih napr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr