SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11, 90/11 i 144/12), članka 2. stavak 1. i 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Članak 1.

U čitavom tekstu Odluke o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 07/09, 38/10 i 24/11), umjesto »Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata« piše se: »Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina (»Službene novine PGŽ« broj 7/12, 12/12 i 28/12)«.

Članak 2.

U članku 30. dodaje se stavak (4) koji glasi:

»Na objekte stajališta javnog gradskog prijevoza ne smije se lijepiti oglase, reklame is l. osim na tabele koje su tomu namijenjene.«

Članak 3.

U članku 37. točka 8 mijenja se i glasi:

»Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi«,

Članak 4.

U članku 38.stavku 1. točki 6. iza riječi »ustanove« dodaje se : »i na uređene zelene površine«.

Članak 5.

Članak 43. mijenja se i glasi:

(1) Na javnoj površini nije dopušteno:

1. odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

2. bacanje i ostavljanje različitog otpada izvan košara i drugih posuda za otpad,

3. postavljati predmete, naprave ili strojeve, postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te razglasne uređaje bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

4. koristiti se dječjim igralištem i spravama za igru djece protivno njihovoj namjeni,

5. popravljanje, servisiranje i pranje vozila, kao i pranje drugih predmeta;

6. izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

7. bacati reklamne letke bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

8. obavljati obrtničke radove bilo koje vrste,

9. pljuvati i obavljati nuždu,

10. paliti otpad,

11. ostavljati oštećena, dotrajala, napuštena, neregistrirana motorna i druga vozila u nevoznom stanju, te motocikle i priključna vozila, duže od 7 dana.

12. ostavljati plovila te razne uređaje i njihove dijelove, duže od 7 dana.

13 obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

14. postavljati prepreke, pregrađivati javne prolaze i javne puteve, zidati zidove kojima se sužavaju javni putevi, bez odobrenja nadležnog odjela,

15. ispuštati vodu iz klima uređaja na javnu površinu ili površinu koja ima pristup s javno-prometne površine ili po fasadi zgrade, već je potrebno izraditi odvod u zemlju ili kanalizaciju.

(2) Na površini koja ima pristup s javno- prometne površine nije dopušteno:

1. izlagati i prodavati trgovačku robu, cvijeće, slike, knjige, rabljene stvari, sve ostale stvari i predmete, poljoprivredne i druge proizvode, bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

2. popravljanje, servisiranje i pranje vozila, kao i pranje drugih predmeta na način da se voda i prljavština slijeva na javnu površinu,

3. izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste na način da se slijevaju na javnu površinu,

4. ostavljati oštećena, dotrajala, napuštena, neregistrirana motorna i druga vozila u nevoznom stanju, te motocikle i priključna vozila, duže od 7 dana.

5. pljuvati i obavljati nuždu,

6. obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

7. na bilo koji način ograđivati ili zidati zidove kojima se sužavaju javni putevi, bez odobrenja nadležnog odjela.

Članak 6.

U članku 52. stavak 1. alineja 12. mijenja se i glasi:

»puštati pse da gaze po javnoj zelenoj površini i obavljati sve druge radnje kojima se oštećuju, uneređuju ili uništavaju javne zelene površine«.

Članak 7.

U članku 55. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Nije dozvoljeno dovoditi i kupati pse na javnim plažama i kupalištima (gdje se na jednom mjestu zadržava veći broj kupača).

te se dodaje novi stavak (7) koji glasi:

Dovođenje i kupanje pasa u moru dopušteno je na neuređenim plažama izvan naseljenog područja Grada Malog Lošinja, te na obilježenim plažama za pse na području Grada Malog Lošinja:


Mjesta na kojima
je dozvoljeno kupanje
LOKACIJE
pasa (i drugih kućnih
ljubimaca)


1. Susak Uvala Tijesni


2. Ilovik Uvala Parknu


3. Unije Uvala Kambunare Postavljen znak


4. Veli Uvala iza lukobrana Postavljen znak
Lošinj na Rovenskoj


5. Nerezine uvala poslije Samostana Postavljen znak
prema Osoru


6. Artatore uvala 200 m lijevo od Postavljen znak

parkirališta


7. Mali
Lošinj između Velog Žala Postavljen znak
- 3 lokacije i Lanterne


između Bojčića i Postavljen znak
Zagazinjina


Između željezničkog Postavljen znak
odmarališta i crkvice
na Čikatu


Članak 8.

U članku 62. stavak 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»da se nakon isteka ugovora o korištenju javne površine, sa iste ukloni sva oprema uključujući stolove i stolice, ograde, podeste, tendu (platno i konstrukciju), vaze i sve ostale predmete.«

Članak 9.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Korištenje javne površine za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, podizanje skela i sličnih radova koji se izvode u tijeku građenja, investitoru ili izvođaču odobrava nadležni Upravni odjel.

(2) Ako se javna površina za namjene iz stavka (1) koristi bez odobrenja nadležnog upravnog odjela ili bez zakonski propisane dokumentacije glede uvjeta Uprave za zaštitu kulturne baštine, komunalni redar naložit će uklanjanje skele i drugog materijala s javne površine.

Članak 10.

U članku 72. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zbog privođenja javne površine drugoj namjeni ili za druge potrebe ili zbog potrebe izvođenja radova na javnoj površini, vlasnik opreme mora s javne površine ukloniti sve stvari i naprave po obavijesti nadležnog upravnog odjela ili po nalogu komunalnog redarstva.«

Članak 11.

U članku 107.:

-u stavku 1. točki 5. iza riječi »izlaže robu na«, dodaje se riječ: »fasadama,«.

-u stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi: »postupa protivno članku 43. st. 1. ove Odluke,

-u stavku 1. točka 23. mijenja se i glasi: »Ako postupa protivno članku 72. st. (3) ove Odluke«,

Članak 12.

U članku 109.:

-u stavku 1. točka 10.a iza riječi »površinama« dodaje se: »protivno članku 37. stavak 6.«,

-u stavku 1. točka 13. mijenja se i glasi: »postupa protivno članku 43. st. 2. ove Odluke«,

-u stavku 1. u točki 17. iza broja 6. dodaje se: »i 7.«

Članak 13.

U članku 110. stavak 1. iza točke 5. dodaje se točka 5.a koja glasi:

»postupa protivno članku 30. stavak 4.«.

Članak 14.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da donese pročišćeni tekst Odluke o komunalnom redu.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama.

Klasa: 363-01/13-01/29

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr