SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju čl. 5. i 14. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 36/04) i članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 34/09 - ispravak), Gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 5. veljače 2013. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Crikvenice za 2013. godinu

Članak 1.

1. Ovim Planom utvrđeno je redovno upravljanje pomorskim dobrom, utvrđena su sredstva potrebna za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08), koje se mogu obavljati na području Grada Crikvenice, te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2013. godini.

2. Ovaj Godišnji plan usklađen je s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u smislu čl. 5., st.2. Uredbe o čemu je nadležno tijelo Primorsko-goranske županije izdalo potvrdu - Klasa: 342-01/12-01/113; Ur.br.: 2170/1-07-02/2-13-4, od 21. veljače 2013. godine.

Članak 2.

U 2013. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

1. Građevinsko-obrtnički radovi na održavanju obalnog pojasa, plaža, obalnih puteva, objekata i uređaja na plažama, podvodnih dijelova, te ostalih elemenata (sunčališta, staza, stubišta, ograda, obalnih zidova, potpornih zidova, sanitarnih objekata i sl.).

ukupno predviđeno sredstava 871.000,00 kn

2. Popravak školjera, dohranjivanje plaža šljunkom, te čišćenje nanosa sa premještanjem.

ukupno predviđeno sredstava 250.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom osigurana su iz naknada prikupljenih za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz čl. 4. ovog Plana i sredstava od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu, te iz donacije PGŽ.

Ukupna sredstva iz st. 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 1.121.000,00 kn.

Članak 4.

U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

Grad redovito upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

Članak 5.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za koncesije na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04).

Odredba stavka 2. i 3. ove točke ne odnosi se na mikrolokacije na morskoj obali na kojoj postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja još nije okončan i za ove mikrolokacije Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje isključivo nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

Članak 6.

Na području Grada Crikvenice imamo definirano ovim Planom upravljanja 29 plaža za koje se izdaju suglasnosti od strane Gradonačelnika Grada Crikvenice, a u svrhu ishođenja koncesijskog odobrenja, a na istima će se ubuduće moći obavljati djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, razvrstane u tri skupine:

a) iznajmljivanje sredstava,

b) ugostiteljstvo i trgovina,

c) komercijalno-rekreacijski sadržaj.

U posebnim uvjetima navedene su obveze koncesionara, kao npr. sigurnost na moru i organiziranje spasilačke službe, održavanje čistoće na plaži i načini uređenja plažnog prostora i drugo.

Ovi posebni uvjeti odnose se na način i vrstu održavanja na pojedinim plažama na području Grada Crikvenice. Znamo da ih možemo različito rangirati, kako prema lokaciji, tako i prema mogućnostima njihova uređenja, tako da se za svaku plažu pojedinačno daju posebni uvjeti.

Posebna pažnja mora se usmjeriti na plaže koje su nosioci programa »Plave zastave«, pošto je standard na istima veći i jači u odnosu na ostale. Za ovaj program potrebno je izvršiti određena ulaganja i garantirati standard koji će uprava plaže na istoj lokaciji provoditi.

Za sve ostale plaže vrijede posebni uvjeti kao što su:

- Održavanje postojeće komunalne infrastrukture na lokaciji plaže.

- Organiziranje spasilačke službe ukoliko je to moguće, kod svih plaža sa velikim brojem kupača.

- Sigurnost plovidbe i sigurnost kupača osigurana prema uvjetima pozitivnih propisa iz uvjeta za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

- Postavljanje informativnih tabli sa imenom plaže i koncesionarom.

- Održavanje sigurnih prilaza u more, i eventualno prilaza za invalidne osobe.

- Ograđivanje morske granice plaže plutačama na moru.

- Održavanje svakodnevne čistoće i odvoza smeća, svakodnevno grabljanje, postavljanje signalizacije i kabina za presvlačenje, te održavanje dječjih igrališta i pješčanika.

- Trošak struje, ostalih komunalnih usluga i vode na tuševima, te održavanje rasvjete i ograda na plažama snosi korisnik prostora.

- Broj ležaljki i suncobrana treba odrediti u suglasnosti za ishođenje koncesijskog odobrenja, a ukoliko su ležaljke i suncobrani postavljeni kao fiksni, moraju biti udaljeni minimalno 5 metara od mora (kada je plima).

- Pedaline i slični rekviziti ne smiju biti postavljeni tako da ugrožavaju sigurnost kupača, već njihova lokacija mora biti posebno određena na grafičkom prilogu uz izdanu suglasnost.

- Poštivanje uvjeta iz Pomorskog zakonika i sigurnosti plovidbe na moru, kao i uvjeta Lučke kapetanije- ispostava Crikvenica i Ureda za pomorstvo Primorsko goranske županije.

- Poštivanje uvjeta o zaštiti mora i okoliša.

- Za djelatnosti navedene u jedinstvenom popisu djelatnosti (iz Tablice 1) na pomorskom dobru, podnosi se jedan zahtjev za svako sredstvo za koje se traži davanje odobrenja, a za djelatnosti (iz Tablice 2 i 3), podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva utvrđena za obavljanje određene djelatnosti za koje se traže Odobrenja. Broj komada određuje se za svaki pojedini postavljeni rekvizit (npr. broj polja na trampolinu definira broj komada, broj postavljenih flipera i slično).

Članak 7.

Popis mikrolokacija iz članka 5., utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji je sastavni dio ovog Plana i nije predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 8.

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 934-01/13-01/04

Ur. broj: 2107/01-04/05-13-2

Crikvenica, 5. veljače 2013.

GRADONAČELNIK

Damir Rukavina, dipl. ing. el., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=831&mjesto=10003&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr