SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi »Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 26/09, 150/11, 144/ 12) i čl. 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće općine Matulji na sjednici održanoj 7. ožujka 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Statutu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br, 26/09 i 38/09) u članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog statuta, dati 1/3 vijećnika, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji i 20 % ukupnog broja birača Općine Matulji.«

Članak 3.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora te ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.«

Članak 4.

U članku 33. stavku 2. u drugoj rečenici riječ »troškova« briše se.

Članak 5.

U članku 34. iza točke 8. dodaju se nove točke 9. i 10. koje glase:

»9.dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku Ureda državne uprave u županiji, zajedno sa izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta,

10.dostavlja akte koje donese Općinsko vijeće bez odgode općinskom načelniku.«

Dosadašnje točke 9., 10. i 11. postaju točke 11., 12. i 13.

Članak 6.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće ima 17. vijećnika.«

Članak 7.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Općinskog vijeća traje 4 godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.«

U članku 36. stavak 3. riječ »troškova« briše se.

Članak 8.

U članku 37. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2.ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke«.

U istom članku stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako mu prestane prebivalište na području Općine Matulji danom prestanka prebivališta«.

U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.«

Članak 9.

U članku 38. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi:

»Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.«

U istom članku iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4.. i 5. koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrati će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.«

U istom članku dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 10.

U članku 39. stavku 1. točki 8. iza riječi ''sluge'' briše se točka te se dodaje nova točka 9. koja glasi:

»9.uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«

U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi.

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.«

Članak 11.

U članku 43. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Mandat Općinskog načelnika traje 4 godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika«.

U istom članku u stavku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

»Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.«

U istom članku u stavku 3. iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja gasi:

»15. imenuje i razrješava predstavnike Općine Matulji u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Matulji, trgovačkih društava u kojima Općina Matulji ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Matulji osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno«.

U istom članku u stavku 3. ostale točke se pomiču za jedan.

U istom članku iza stavka 3. dodaje se stavak 4. 5. koji glasi :

»Općinski načelnik dužan je dostaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 15. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u Službenim novinama Primorsko-Goranske Županije.«

Članak 12.

U članku 46. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1.ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta«.

Članak 13.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku i zamjenicima Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

1.danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2.danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3.danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

4.danom prestanka prebivališta na području Općine Matulji,

5.danom prestanka hrvatskog državljanstva,

6.smrću.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2. godine mandata, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata Općinskog načelnika.

Ako mandat Općinskog načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik Općinskog načelnika''.

Članak 14.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Osim slučajeva propisanih člankom 20. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Matulji.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu Općinskog načelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od početka mandata Općinskog načelnika i njegovih zamjenika kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.«

Članak 15.

Članak 53. briše se u cijelosti.

Članak 16.

U članku 66. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom općinskog vijeća.«

Članak 17.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja

odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora, odnosno u roku od 15 dana od dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.«

Članak 18.

U članku 68. stavku 1. riječi »tajnim glasovanjem« zamjenjuju se riječima »većinom glasova svih članova.«

Članak 19.

U članku 89. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi »(upravne stvari).«

Članak 20.

U članku 91. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 21.

Članak 93. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.«

Članak 22.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Matulji.

Članak 23.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, osim članka 6. i članka 11. stavak 2. i 3. koji stupaju na snagu Odlukom o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 8. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/4

Ur.broj: 2156-04-01/13-01

Matulji, 7. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=51211&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr