SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 100. stavak 6., a u svezi članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/05 i 30/09), po pribavljenoj suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije, KLASA: 350-03/13-01/4, URBROJ: 2170/1-03-01/1-13-2 od 20. veljače 2013. godine, Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju III. izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Fužine

Članak 1.

Donosi se III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (u nastavku teksta: Prostorni plan).

Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Fužine i njegovih izmjena i dopuna (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 05/05, 16/09 i 19/11).

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine odnosi se na tekstualni dio, na grafički dio, te na dio obrazloženja (plan prostornog uređenja), a sve prema Odluci o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 23/11).

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine«, koji se ne objavljuje, izrađen od Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o Zagreb.

Članak 2.

Prostorni plan iz stavka (1) članka 1. sadržan je u elaboratu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine, koji se sastoji od:

A) TEKSTUALNOG DIJELA

Odredbe za provođenje

B) GRAFIČKOG DIJELA:

Kartografski prikazi u mj. 1:25000:

1.Korištenje i namjena površina

2.A.Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

2.B.Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

3.A.Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3.B.Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.C.Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Kartografski prikaz u mj. 1:5000

4.1. Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski; izdvojena namjena izvan naselja: R16

4.2. Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski: NA4-6, NA4-7, NA4-8, NA4-9; izdvojene namjene izvan naselja: R14, R18, T22, T31, IS2, IS3, IS9

4.3. Građevinska područja - naselje Vrata: NA3-1, NA3-2, NA3-3, NA3-4; izdvojene namjene izvan naselja: K15, R11, T26, T31, IS4

4.4. Građevinska područja - naselje Vrata: NA3-4, NA3-5; naselje Belo Selo: NA5; naselje Slavica: NA6-1, NA6-2, NA6-3

4.5. Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski: NA4-1; izdvojene namjene izvan naselja: R16, E2

4.6. Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski: NA4-1, NA4-2, NA4-3, NA4-4, NA 4-5; naselje Fužine: NA1-1; izdvojene namjene izvan naselja: E2, groblje G1, vjetropark IS11, plato IS10

4.7. Građevinska područja - naselje Fužine: NA1-1, naselje Vrata NA3-1 i naselje Lič NA2-2-1, NA2- 2-2, NA2-2-3, NA2-3-1, NA2-3-2; izdvojene namjene izvan naselja: K11-4, K16, R12-3, R17, T26, G1

4.8. Građevinska područja - izdvojene namjene izvan naselja: K13, R17, T27

4.9. Građevinska područja - izdvojene namjene izvan naselja: IS11, IS12

4.10.Građevinska područja - naselje Lič: NA2-1-1, 2-1- 2, 2-1-3, NA2-2-1, NA2-3-2, 2-3-3, 2-3-4, 2-3-5, NA2-4-1, 2-4-2, 2-4,3, 2-4-4; izdvojene namjene izvan naselja: G2, IS11, IS12

4.11.Građevinska područja - naselje Lič: NA2-3-5; izdvojene namjene izvan naselja: T23, R15 i R19

C) OBVEZNIH PRILOGA

I. Obrazloženje

II. Izvod iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije

III. Stručne podloge

IV. Popis sektorskih dokumenata i propisa

V. Zahtjevi i mišljenja iz čl. 79 i čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

VI. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi

VII. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

VIII.Sažetak za javnost

Članak 3.

U članku 3. stavku (1) tekst: »05/05 i 16/09« mijenja se i glasi: »05/05, 16/09, 16/11«.

Članak 4.

U članku 8. stavku (1), alineji 2., podalineja 1. mijenja se i glasi:

»- površine za građevine prometa koje mogu biti kopnene (ceste, željeznica), vodne (luka) i zračne (helidrom),«.

Članak 5.

U članku 11. stavku (3) iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:

»- luke i plovni put na jezeru Bajer,«, a dosadašnja alineja 2. postaje alineja 3.

Članak 6.

U članku 12. stavku (2) u točci »1. Željezničke građevine:« tekst: »I reda« briše se.

U članku 12. stavku (2) iza teksta: »3. Poštanske i telekomunikacijske građevine:« dodaje se novi tekst koji glasi:

»- Telekomunikacijske građevine (elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema)«.

U članku 12. stavku (2) u točci 4. tekst:

»b) Građevine za zaštitu od štetnog djelovanja voda - zaštita od poplava

- akumulacije Bajer, Lepenica i Potkoš« briše se.

U članku 12. stavku (2) u točci 6. alineji b) tekst: »postojeći« zamijenjuje se tekstom: »planirani«, a broj: »700« zamijenjuje se brojem: »500«.

Članak 7.

U članku 15. stavku (1) u tablici, unutar stupca »Oznaka naselja i građevinskog područja«, oznaka: »4_8« mijenja se u: »4_9«.

U članku 15. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Unutar građevinskog područja naselja Vrata NA3_2, naselja Benkovac Fužinski NA4_6, NA4_7 i NA4_9 i građevinskog područja naselja Lič NA2_1_1 gradi se:

- neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana gdje nije propisana izrada provedbenog dokumenta prostornog uređenja,

- posredno, temeljem provedbenog dokumenta prostornog uređenja propisanog ovim Planom, uvažavajući ove odredbe za provođenje.«

Članak 8.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Udaljenost građevine osnovne namjene i pomoćnih građevina od granice građevne čestice javnih i nerazvrstanih cesta iznosi najmanje 6,0 m.

(2) Iznimno, udaljenost iz stavka (1) ovog članka, od nerazvrstane ceste, može biti i drugačija, prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje javnim cestama, ukoliko se radi o interpolaciji unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja i poštivanja postojećeg građevnog pravca i/ili na terenima s velikim nagibom (kada je nagib prirodnog terena veći od 12%), tamo gdje oblik građevne čestice zadovoljava ostale uvjete za gradnju, ali ne omogućuje izgradnju na udaljenosti iz stavka (1) ovog članka.

(3) Na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo prizemne građevine (visina s ulične strane). Iznimno, u slučaju interpolacije između susjednih građevina osnovne namjene, građevine osnovne namjene mogu se graditi i s većom visinom radi usklađenja izgleda uličnog pročelja, uz uvjet da je osigurana prometna sigurnost.«

Članak 9.

U članku 26. stavci (10) i (11) mijenjaju se i glase:

»(10) Udaljenost građevne čestice od vodnog dobra može biti minimalno 5,0 m. Do utvrđivanja inundacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra) sukladno čl. 126. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11), radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i sprječavanja pogoršanja vodnog režima, zabranjeno je podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala.

(11) Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina, prometnica, parkova i trgova.«

Članak 10.

U članku 50. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Izgradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina može se planirati unutar naselja (osim onih određenih u stavku (1) članka 49.) s tim da se za poljoprivredne gospodarske građevine s izvorom zagađenja to odnosi na uzgoj maksimalno:

- odraslih goveda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 uvjetna grla,

- teladi i junadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 uvjetnih grla,

- konja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 uvjetna grla,

- peradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 uvjetnih grla,

- kunića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 uvjetnih grla,

- ovce, koze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 uvjetnih grla,

- svinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 uvjetna grla.«

Članak 11.

U članku 56. stavku (1) iza riječi: »odvodnje« dodaje se zarez i tekst:

»sustava uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda«.

Članak 12.

U članku 71. stavku (2) alineji 1. podalineja 5: » T28 ugostiteljsko-turistička zona »Vrelo 2« - neizgrađena« briše se.

Članak 13.

U članku 72. stavku (5) riječi: »i T28« brišu se na oba mjesta.

Članak 14.

U članku 73. stavku (1) podnaslovu: »Fužine:« iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi: »- zona »Vrelo 2« (R14), neizgrađena;».

U članku 73. stavku (2) iza riječi: »R18« dodaje se: »i R14«.

U članku 73. stavku (5) ispred riječi: »R15« dodaje se: »R14,«.

U članku 73. stavku (7) iza riječi: »R18« dodaje se: »i R14«.

Članak 15.

U članku 75. stavku (1) iza alineje 8. dodaje se zarez te alineje 9., 10. i 11. koje glase:

»- (IS8) luka »Zapornica«, neizgrađena,

- (IS9) luka »Vrelo«, neizgrađena,

- (IS10) utovarno-istovarni plato »Fužine 1«, neizgrađena.«

U članku 75. stavku (2) iza riječi: »odvodnje« dodaje se zarez i tekst:

»sustava uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda«.

U članku 75. iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4), (5), (6), (7) i (8) koji glase:

»(4) Unutar infrastrukturnih površina za luku »Zapornica« (IS8) i luku »Vrelo« (IS9) mogu se odvijati djelatnosti: ukrcaj i iskrcaj putnika.

(5) Na svakoj pojedinoj površini luke iz prethodnog stavka predviđa se jedan vez za plovni objekat dužine 15 m, širine 5 m, gaza 0,5 m, pokretan elektromotornim pogonom te opremljen i registriran za prijevoz 60 putnika. Nije predviđena gradnja čvrstih građevina visokogradnje. Kopneni dio luke moguće je opremiti urbanom opremom (klupe, koševi za smeće, zaštitne ograde, informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.), sanitarnim uređajima, montažnom građevinom (maksimalne tlocrtne površine 30,0 m2, kao prizemnica maksimalne visine 3,0 m) i/ili kioskom sukladno članku 57. ovih Odredbi te javnom rasvjetom. Način i uvjeti priključenja luke na prometnu površinu,

komunalnu i drugu infrastrukturu dani su u poglavlju 5. »Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava«. Obavezno je riješiti prostor za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila i to za barem 1 autobus ili 5 automobila.

(6) Građenje unutar infrastrukturnih površina za luke »Vrelo« (IS9) i »Zapornice« (IS8) moguće je neposrednom provedbom ovog Prostornog plana. Propisi koji se moraju poštivati pri gradnji i upravljanju su Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda.

(7) Unutar infrastrukturne površine »Fužine 1« (IS10) planira se gradnja utovarno-istovarnog platoa s industrijskim kolosjekom. Namjena platoa je pretovar različitih vrsta kamena na željezničke vagone. Druga namjena platoa je utovar različitih vrsta drva u željezničke vagone. Do utovarno-istovarnog platoa planira se prilazna cesta sa spojem na planiranu obilaznicu Fužina i željeznički odvojak.

(8) Unutar površine za utovarno-istovarni plato (IS10) ne planira se gradnja čvrstih građevina visokogradnje. Plato je predviđen u razini terena, a kolosjeci na njemu se planiraju na armiranobetonskoj ploči. Plato je moguće opremiti urbanom opremom (klupe, koševi za smeće, zaštitne ograde, informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.), sanitarnim uređajima, montažnom građevinom za smještaj radnika i administracije (maksimalne tlocrtne površine 30,0 m2, kao prizemnica maksimalne visine 3,0 m) i/ili kioscima ili kontejnerima, a sve sukladno članku 57. ovih Odredbi te javnom rasvjetom. Način i uvjeti priključenja platoa na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu dani su u poglavlju 5. »Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava«.

Članak 16.

U članku 76. stavku (1) alineja 1. mijenja se i glasi:

»- Fužine-G1, površine cca 2,20 ha. Površina za proširenje iznosi cca 1,64 ha,«.

Članak 17.

U članku 77. stavku (2) alineji 1. tekst: »35/95- pročišćeni tekst čl. 19 i 20.« zamjenjuje se tekstom: »75/09, 49/11«.

Članak 18.

U članku 80. stavku (1) iza riječi: »odvodnje« dodaje se zarez i tekst:

»sustava uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda«.

Članak 19.

U članku 84. stavku (1) tekst: »vinova loza, masline,« briše se.

Članak 20.

U članku 94. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Planom namjene površina osigurane su površine infrastrukturnih sustava kao linijske i površinske infrastrukturne građevine i to za:

-prometnu infrastrukturu (kopneni, vodni i zračni promet),

-infrastrukturu telekomunikacija i pošta,

-infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje, sustava uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda,

-energetsku infrastrukturu (elektroenergetika, transport nafte, plinoopskrba, potencijalni lokalni izvori energije-vjetroelektrane).«

Članak 21.

U članku 95. stavku (3), u tablici 3. »Kriteriji razgraničenja infrastrukturnih koridora«, unutar stupca »GRAĐEVINA - vrsta«, u riječi: »ostale« ispred: »nerazvrstane ceste« veliko slovo »O« zamjenjuje se malim slovom »o«.

Članak 22.

U članku 96. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Prostornim planom se na razini plansko-usmjeravajućeg značenja određuju osnove kopnenog (cestovnog i željezničkog), vodnog i zračnog prometa.«

Članak 23.

U članku 97. na kraju stavka (6) dodaje se točka-zarez i novi tekst koji glasi:

»(N24) - spoj županijske ceste (Ž1) - građevinsko područje izdvojene infrastrukturne namjene Fužine 1 (IS10)«.

Članak 24.

U članku 102. na kraju stavka (2) dodaje se točka-zarez i novi tekst koji glasi:

»(N24) - spoj županijske ceste (Ž1) - građevinsko područje izdvojene infrastrukturne namjene Fužine 1 (IS10)«.

Članak 25.

U članku 109. iza stavka (3) dodaje se novi stavak koji glasi:

»(4) Planira se gradnja željezničkog odvojka prema površini infrastrukturne namjene - utovarno-istovarni plato »Fužine 1« (IS10).»

Članak 26.

Iza članka 110. dodaje se novi podnaslov »5.1.3. Vodni promet« te novi članak 110.a kako slijedi:

»5.1.3. Vodni promet

Članak 110.a

(1) Prostorni plan određuje površine za luku »Zapornica« i luku »Vrelo« na jezeru Bajer.

(2) Površine iz prethodnog stavka ovog članka prikazane su kao infrastrukturne površine, sa simbolom luke, na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« i na kartografskom prikazu br. 4. »Građevinska područja«.

(3) Unutar infrastrukturnih površina za luku »Zapornica« i luku »Vrelo« mogu se odvijati djelatnosti: ukrcaj i iskrcaj putnika.

(4) U svakoj luci predviđa se jedan vez za plovni objekat dužine 15 m, širine 5 m, gaza 0,5 m, pokretan elektromotornim pogonom te opremljen i registriran za prijevoz 60 putnika.

(5) Unutar površina za luke nije predviđena gradnja čvrstih građevina visokogradnje. Kopneni dio luka moguće je opremiti urbanom opremom (klupe, koševi za smeće, zaštitne ograde, informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.), sanitarnim uređajima, montažnom građevinom (maksimalne tlocrtne površine 30,0 m2, kao prizemnica maksimalne visine 3,0 m) i/ili kioskom sukladno članku 57. ovih Odredbi te javnom rasvjetom.

(6) Luke moraju biti priključene na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu. Način i uvjeti priključenja luka na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu dani su u poglavlju 5. »Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava«. Obavezno je riješiti prostor za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila i to za barem 1 autobus ili 5 automobila.

 (7) Građenje unutar infrastrukturnih površina za luke »Vrelo« i »Zapornica« moguće je neposrednom provedbom ovog Prostornog plana.

(8) Pri uređenju i upravljanju lukama moraju se poštivati odredbe Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbe o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda.»

Članak 27.

U članku 111. stavak (5) mijenja se i glasi:

»(5) Sve postojeće i planirane građevine priključuju se na elektroničku komunikacijsku mrežu. Za sve nove građevine planira se izgradnja kabelske kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Omogućava se i postavljanje svjetlovodnih razdjelnih ormara vanjskih za na stup i sa postoljem, za smještaj pasivne opreme (svjetlovodna pristupna mreža). Kućne telekomunikacijske instalacije (unutar građevine) treba projektirati i izvoditi prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (HAKOM, prosinac 2009.).«

U članku 111. iza stavka (6) dodaju se novi stavci (7), (8), (9) i (10) koji glase:

»(7) U kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu 500 m i 1500 m, kao i položaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju elektroničku komunikacijsku infrastrukturu zone radijusa 100 m.

(8) Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore, dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

(9) Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

(10) Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.»

Članak 28.

U članku 116. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Na područjima iz stavka (1) ovog članka (izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja) do izgradnje sustava javne odvodnje obavezna je izgradnja trodjelnih, nepropusnih sabirnih jama za građevine individualnog stanovanja do veličine 200 m2 bruto površine (10 ES), a ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima tijela nadležnog za zaštitu voda, temeljem Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Fužine (SNPGŽ 1/97). Sve ostale vrste građevina određenih ovim Planom i građevine individualnog stanovanja veličine preko 200 m2 (10 ES) moraju imati vlastiti uređaj s pročišćivačem«.

U članku 116. stavak (5) mijenja se i glasi:

»(5) Odvodnja oborinskih voda će se rješavati lokalno upuštanjem u prijemnik u skladu s Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Fužine (SNPGŽ 1/97). U skladu s čl. 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl. 125. Zakona o vodama (NN153/09) za odvodnju oborinskih voda s javnih površina nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih prometnica, odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno društvo.«

U članku 116. stavak (7) mijenja se i glasi:

»(7) Karakteristike pročišćene otpadne vode dovesti na razinu koja je propisana kriterijima za ispuštanje otpadne vode u recipijent (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 87/10 i Uredba o standardu kakvoće voda, NN 89/10).«

U članku 116. u stavku (9) u tekst: »75/97.« zamjenjuje se tekstom: »1/97«, a tekst: »Državnog plana za zaštitu voda,« briše se.

U članku 116. stavak (10) mijenja se i glasi:

»(10) Opasne i druge tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik kao i vode koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije, a prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10) i Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/10).«

Članak 29.

Članak 117a. mijenja se i glasi:

»(1) Mjere zaštite od poplava i bujičnih voda propisane su Državnim planom obrane od poplava, Planom obrane od poplava na vodama II. reda Primorsko-goranske županije i Pravilnikom za rukovanje i upravljanje hidrosustavom HE Vinodol, koji su međusobno usklađeni. Izgradnja građevina sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, usklađenim sa Strategijom upravljanja vodama neposrednim provođenjem ovog Plana. Sustav uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda Općine Fužine dio je cjelovitog sustava uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda na vodama područja malog sliva Gorski kotar. Obrana od poplava provodi se kroz dva međusobno usklađena sustava, sustava HE Vinodol i sustava obrane od poplava na vodama 2. reda Primorsko-goranske županije.

(2) Radi zaštite od erozije predviđa se daljnja izgradnja i provođenje drugih mjera u slivovima akumulacija. Ukupna dužina izgrađenog i neizgrađenog sustava zaštite od poplava je 20,8 km, a to su vodotoci i bujice, Ličanka 7,5 km, Kostanjevica 4,5 km, Lepenica 2,0 km, Podgroblje 1,2 km, Benkovac 3,5 km i Vratarka 2,1 km.

(3) Radi preciznijeg utvrđivanja koridora sustava uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, planira se za sve vodotoke utvrditi inundacijsko područje, te javno vodno dobro i vodno dobro.

(4) Zaštitni pojas/koridor uz akumulacije Bajer, Lepenica, Potkobiljak i Potkoš iznosi 10 m od obalne linije za vodostaj do kote maksimalnog uspora akumulacije, koji iznosi 717,50 mn.m. za akumulaciju Bajer, 733, 96 mn.m. za akumulaciju Lepenica, 703,20 mn.m. za akumulaciju Potkobiljak i 712,00 mn.m. za akumulaciju Potkoš.

 (5) Ograničenja na vodotocima i njihovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina, te njihovog održavanja.

(6) Do utvrđivanja inundacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra) sukladno čl. 126. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11), radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i sprječavanja pogoršanja vodnog režima, zabranjeno je podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala. Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina, prometnica, parkova i trgova.

(7) Sve objekte na vodotocima koji su u funkciji zaštite nizvodno branjenog područja izvoditi na način da udovolje kriterijima pojave velikih voda za min. 25 godišnji povratni period.«

Članak 30.

U članku 122. stavak (1) i (2) mijenjaju se i glase:

»(1) Podučjem Općine Fužine prolazi magistralni naftovod za međunarodni transport Omišalj-Sisak.

(2) U narednom razdoblju predviđena je zaštita postojećeg cjevovoda.«

Članak 31.

U članku 123. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Područjem Općine Fužine prolazi magistralni plinovod za međunarodni transport Pula-Karlovac DN500/75, te trasa planiranog magistralnog plinovoda.«

Članak 32.

U članku 126. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Ovim Planom predložena su slijedeća područja prirodnog i kultiviranog (stvorenog) krajobraza na području Općine Fužine za zaštitu:

-jezero Lepenica i jezero Bajer s okolnim područjem (I),

-vodotok Ličanke (ZK1),

-područje Burnog Bitoraja (ZK2),

-dio Omladinskog (Lokvarskog) jezera (ZK3),

-špilja Vrelo (SP).«

Članak 33.

U članku 147. u stavku (1) tekst: »Crikveničko-Vinodolskom« zamjenjuje se tekstom: »crikveničko-vinodolskom«, a tekst: »3/99« zamjenjuje se tekstom: »1/99, 5/05«.

U članku 147. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Svako obavljanje djelatnosti i građenje, te rješenje odvodnje mora biti u skladu s Odlukama iz stavka (1) ovog članka.«

Članak 34.

U članku 148. iza stavka (11) dodaje se novi stavak (12) koji glasi:

»(12) Zabranjuje se zatrpavanje vrtača.«

Članak 35.

Iza članka 149. ispod podnaslova: »8.5. MJERE POSEBNE ZAŠTITE« dodaje se novi članak 149.a koji glasi:

»Članak 149a.

(1) Mjere posebne zaštite provode se u skladu s Planom zaštite i spašavanja Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/12).«

Članak 36.

U članku 150. Stavak (5) i (6) se mijenjaju i glase:

»(5) Prometnice za evakuaciju u izvanrednim uvjetima prikazane su na kartografskom prikazu br. 3C »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite«, a odredit će se i na kartografskim prikazima prostornih planova užeg područja sukladno zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja koji su sadržani u okviru Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Fužine.

(6) Pogodne zone za okupljanje evakuiranih osoba (van zona urušavanja) su sve javne zelene površine, rekreacijske površine, otvorene sportske površine i javne zelene površine sportsko-rekreacijskih centara. Lokacije su određene na kartografskom prikazu br. 3C »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite«.

U članku 150. iza stavka (7) dodaje se novi stavak (8) koji glasi:

»(8) Sklanjanje ljudi provodi se u skladu s Planom zaštite i spašavanja Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/12).«

Članak 37.

U članku 151. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Zaštita od potresa provodi se u skladu s Planom zaštite i spašavanja Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/12).«

Članak 38.

U članku 152. stavak (7) mijenja se i glasi:

»(7) Na kartografskom prikazu br. 3C »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« određene su lokacije privremenih deponija u slučaju elementarne nepogode.«

Članak 39.

U članku 153. stavku (14) iza teksta: »Strategijom upravljanja vodama« dodaje se novi tekst koji glasi: « neposrednim provođenjem ovog Plana.«

U članku 153. stavak (16) mijenja se i glasi:

»(16) Ograničenja na ovim vodotocima i njihovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina, te njihovog održavanja. Do utvrđivanja inundacijskog pojasa (javnog vodnog dobra i vodnog dobra) širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno ili uređeno korito vodotoka, s obostranim pojasom širine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka. Iznad vodotoka dozvoljena je samo gradnja prometnica, javnih površina i infrastrukture.«

U članku 153. iza stavka (18) dodaje se novi stavak (19) koji glasi:

»(19) Zaštita od poplava provodi se u skladu s Planom zaštite i spašavanja Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/12).«

Članak 40.

U članku 155a. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Uzbunjivanje i obavješćivanje provodi se u skladu s Planom zaštite i spašavanja Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 6/12).«

Članak 41.

U članku 156. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Urbanistički planovi uređenja donijeti će se za:

A.građevinska područja naselja:

-UPU1 građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) zajedno sa građevinskim površinama izdvojenih namjena (sportsko-rekreacijska R13 i groblje G1)

B.površine izvan naselja za izdvojene namjene:

-UPU 2 poslovne zone Vrata 1 (K11),

-UPU 4 poslovne zone Lič 1 (K13),

-UPU 5 poslovne zone Lič 2 (K14),

-UPU 6 poslovne zone Vrata 2 (K15),

-UPU 7 poslovne zone Lič 3 (K16),

-UPU 8 ugostiteljsko-turističke zone »Vrelo 1« (T22),

-UPU 9 ugostiteljsko-turističke zone »Gradina« (T23),

-UPU 10 ugostiteljsko-turističke zone »Bajer« (T26),

-UPU 11 ugostiteljsko-turističke zone »V ždrelu« (T27) i sportsko-rekreacijske zone »Vrata« (R17),

-UPU 12 sportsko-rekreacijske zone »Vrelo 2« (R14),

-UPU 13 ugostiteljsko-turističke zone « Lepenica« (T31),

-UPU 15 sportsko-rekreacijske zone »Gmajna« (R11),

-UPU 16 sportsko-rekreacijske »ski« zone »Plasa« (R12),

-UPU 17 sportsko-rekreacijske zone »Rudine I« (R15),

-UPU 18 sportsko-rekreacijske »ski« zone »Jelenča« (R16),

-UPU 19 sportsko-rekreacijske zone »Kipa« (R18),

-UPU 20 sportsko-rekreacijske zone »Rudine II« (R19),

-UPU 21 građevinskog područja NA4_6,

-UPU 22 građevinskog područja NA4_9.«

Članak 42.

Ovaj Prostorni plan izrađen je u četiri izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Fužine i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine i koji se čuvaju u skladu sa zakonom.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage svi kartografski prikazi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 16/09) i Druge Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 16/11) i to:

a) Kartografski prikazi u mj. 1:25000

1. Korištenje i namjena površina

2.A.Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

2.BInfrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

3.A.Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3.B.Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.C.Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

b) Kartografski prikaz u mj. 1:5000

4.1.Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski; izdvojena namjena izvan naselja: T41, R16

4.2.Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski: NA4-6, NA4-7, NA4-8, izdvojene namjene izvan naselja: R18, T22, T28, T31, IS2 i IS3.

4.3.Građevinska područja - naselje Vrata: NA3-1, NA3-2, NA3-3 i NA3-4; izdvojene namjene izvan naselja: K15, R11, T26, T31.

4.4.Građevinska područja - naselje Vrata: NA3-4 i NA3-5; naselje Belo Selo: NA5; naselje Slavica: NA6-1, NA6-2 i NA6-3.

4.5.Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski: NA4-1; izdvojene namjene izvan naselja: T41, R16 i E2.

4.6Građevinska područja - naselje Benkovac Fužinski:NA4-1,NA4-2,NA4-3,NA4-4,NA 4-5; naselje Fužine: NA 1-1; izdvojene namjene izvan naselja: E2, groblje G1, vjetropark IS11

4.7.Građevinska područja: naselje Fužine NA1-1, naselje Vrata NA3-1, naselje Lič NA2-2-1, NA2-2-2, NA2-2-3, NA2-3-1, NA2-3-2; izdvojene namjene izvan naselja: K11-4, K16, R12-3, R17, T26-7, G1;

4.8.Građevinska područja - izdvojene namjene izvan naselja: K13, R17, T27;

4.9.Građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja: površine za infrastrukturnu namjenu IS11, IS12.

4.10.Građevinska područja naselje Lič: NA2-2-1, NA2_1_1-3, NA2_3_2-5, NA2_4_1-4; izdvojene namjene izvan naselja G2, IS11, IS12.

4.11.Građevinska područja naselje Lič: NA2-3-5; izdvojene namjene izvan naselja: T23, R15 i R19

Članak 44.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Fužine.

Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-13-07

Fužine, 5. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=10009&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr