SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/13), Općinski načelnik Općine Čavle donio je 7. ožujka 2013. godine sljedeću

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Općine Čavle

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Čavle s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

1.Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke

2.Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

3.Hrvatska gorska služba spašavanje - stanica Rijeka

4.Gradsko društvo crvenog križa Rijeka

5.Veterinarska stanica Rijeka

6.KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.

7.KD »Čistoća« d.o.o.

8.Energo« d.o.o.

9.KD »Autotrolej« d.o.o.

10.KD Čavle

11.GP »Milardović« d.o.o.

12.Obrt Omega bus

13.Aeroklub Krila Kvarnera

14.Autoprijevoznik Branko Gluić

15.Autoprijevoznik Goran Maršanić

16.Autoprijevoznik Ronald Mavrinac

17.Lovačko Društvo Jelen Čavle

Članak 3.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavljaju se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Pravna osoba iz članka 2. točka 5. ove Odluke, obavlja poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Pravne osobe iz članka 2. točke 1. do 17. izuzev pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-01/10

Ur.broj: 2170-03-13-01-12

Rijeka, 7. ožujka 2013.

Općinski načelnik Općine Čavle

Željko Lambaša, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=10008&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr