SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/12), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj sjednici održanoj 22. listopada 2012. utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije.

Pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije obuhvaća:

-Odluku o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07)

-Ispravak Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 1/08)

-Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/08),

-Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/10)

-Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/12) u kojima je označeno vrijeme stupanja na snagu Odluke te izmjena i dopuna Odluke.

Klasa: 023-01/12-01/15

Ur. broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 22. listopada 2012.

Predsjednik Komisije
Dušan Kotur, v.r.

ODLUKA
o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug gradske uprave Grada Opatije (u nastavku teksta: gradska uprava).

Gradsku upravu čine upravna tijela i unutarnja revizija.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Unutarnja revizija ustrojava se za obavljanje poslova određenih posebnim propisima.

Članak 3.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih akata Grada Opatije te obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 17. svibnja 2009., »Službene novine PGŽ« 46/08)

Unutarnja revizija izravno je podređena gradonačelniku, kao čelniku korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

Članak 5.

Sredstva za rad gradske uprave osiguravaju se u proračunu Grada Opatije i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UPRAVNA TIJELA

Članak 6.

Upravna tijela jesu:

1. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti,

2. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

3. Upravni odjel za prostorno uređenje,

4. Ured Grada,

5. (Točka 5. brisana, izmjena stupila na snagu 2. ožujka 2012., »Službene novine PGŽ« 5/12).

III. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

Članak 7.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:

-osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,

-osiguravanje javnih potreba na području kulture,

-osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,

-osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,

-osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,

-osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,

-pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

-utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,

(Alineja 8. izmijenjena, izmjena stupila na snagu 17. lipnja 2010., Službene novine PGŽ 22/10)

-prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada te prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

-gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,

-materijalno poslovanje, uključujući javnu nabavu,

-financijsko upravljanje i kontrole,

-koordiniranje djelovanja gradskih ustanova,

-standardizacija i normizacija poslova iz djelokruga Grada,

-potporu poslovnim procesima Grada (informatika i komunikacije, statističko- analitička potpora)

-sigurnost radnog okružja gradske uprave te gradske imovine (zaštita na radu i zaštita zdravlja službenika i namještenika gradske uprave i dr.),

(Alineje 12.- 16. dodane, dopuna stupila na snagu 2. ožujka 2012., Službene novine PGŽ 5/12)

-ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela,

-praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,

(Alineja 18. dodana, dopuna stupila na snagu 17. lipnja 2010., Službene novine PGŽ 22/10)

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz proračuna Grada.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može obavljati i poslove riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik.

(Stavak 3. dodan, dopuna stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

Članak 8.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

-funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),

-upravljanje vodama,

(Alineja 2. izmijenjena, izmjena stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

-utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,

(Alineja 3. izmijenjena, izmjena stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

-provođenje komunalnog reda,

-uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,

-suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,

(Alineja 6. izmijenjena, izmjena stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

-koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),

-investicijsko održavanje imovine Grada,

-zaštitu od požara te zaštitu i spašavanje,

-tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,

(Alineje 9. i 10. dodane, dopuna stupila na snagu 2. ožujka 2012., »Službene novine« PGŽ 5/12)

-praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,

(Alineja 11. izmijenjena, izmjena stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Gradonačelnik može s ustanovama čiji je Grad osnivač ili suosnivač te s trgovačkim društvima kojima je Grad vlasnik ili suvlasnik sklopiti ugovor o suradnji i koordiniranom obavljanju poslova tekućeg održavanja i čišćenja poslovnih prostora.

Gradonačelnik može poslove tekućeg održavanja ili čišćenja poslovnih prostora izdvojiti iz poslova gradske uprave te ih povjeriti vanjskom pružatelju usluge.

(Stavci 2. i 3. dodani, dopuna stupila na snagu 2. ožujka 2012., »Službene novine PGŽ« 5/12)

Članak 9.

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

-praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata,

-pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

-izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja,

-geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,

-pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),

-pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

-suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,

-praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,

(Alineja 8. izmijenjena, izmjena stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 10.

Ured Grada obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na:

-politički sustav Grada,

-rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,

(Alineja 2. izmijenjena, izmjena stupila na snagu 17.svibnja 2009., »Službene novine PGŽ« 46/08)

(Alineja 2. dopunjena, dopuna stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

-sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

-imovinsko-pravne poslove, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom,

(Alineja 4. dopunjena, dopuna stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

-međunarodnu suradnju, europske integracije te potporu upravnim tijelima gradske uprave na poslovima vezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

(Alineja 5. dodana, dopuna stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

-unutarnje ustrojstvo gradske uprave,

-nadzor nad radom gradske uprave (u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje gradonačelnik),

-upravljanje ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.),

-uredsko poslovanje i zaštitu podataka,

-na odnose s javnošću,

(Alineje 6.-10. dodane, dopuna stupila na snagu 2. ožujka 2012., »Službene novine PGŽ« 5/12)

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 11.

(Brisan, izmjena stupila na snagu 2. ožujka 2012., »Službene novine PGŽ« 5/12)

IV. USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE (Ispravak pogreške u pisanju, »Službene novine PGŽ« 01/08)

Članak 12.

Radom upravnih tijela rukovode pročelnici, koji se imenuju i razrješuju na način propisan zakonom.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

(Stavci 2., 3. i 4. izmijenjeni, izmjena stupila na snagu 17. svibnja 2009., »Službene novine PGŽ« 46/08)

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

(Stavak 6. brisan, izmjena stupila na snagu 12. prosinca 2008., Službene novine PGŽ 46/08)

Članak 13.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja upravnih tijela uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave donosi se na način propisan zakonom.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 12. prosinca 2008., Službene novine PGŽ 46/08)

Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi gradonačelnik, ako zakonom nije drukčije propisano.

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 12. prosinca 2008., Službene novine PGŽ 46/08)

Članak 14.

Ustrojstvo unutarnje revizije uređuje gradonačelnik, u svojstvu čelnika korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

Kada poslove unutarnje revizije obavlja unutarnji revizor raspoređen na izdvojeno radno mjesto, neposredno do gradonačelnika, akte kojima se odlučuje o njegovim pravima, obvezama i odgovornostima na području službeničkih i radnih odnosa donosi gradonačelnik.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 12. prosinca 2008., Službene novine PGŽ 46/08)

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Ispravak pogreške u pisanju, »Službene novine PGŽ« 01/08)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Odluka stupila na snagu 29. prosinca 2007., »Službene novine PGŽ« 49/07)

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/00, 20/03 i 32/05) nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za samoupravu i upravu nastavlja radom kao Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav nastavlja radom kao Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, a Ured Gradskog poglavarstva nastavlja radom kao Ured Grada.

Članak 16.

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave bit će donesen u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova donošenja na snazi ostaju pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/00, 20/03 i 32/05).

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

Pročelnici i predstojnici upravnih tijela imenovani na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja, koji budu ispunjavali uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika odnosnoga upravnog tijela propisane pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave, bit će raspoređeni na radno mjesto pročelnika rješenjem Gradskog poglavarstva.

Rješenja o rasporedu iz stavka 3. ovoga članka bit će donesena u roku od 15 dana, a rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 45 dana od stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/00, 20/03 i 32/05).

Službena uporaba izmijenjenih naziva upravnih tijela iz članka 15. stavka 2. ove Odluke započinje danom rasporeda pročelnika navedenih upravnih tijela. Do tada u službenoj uporabi ostaju nazivi upravnih tijela određeni Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/00, 20/03 i 32/05).

Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/00, 20/03 i 32/05) te opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo uredilo prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Odluka stupila na snagu 12. prosinca 2008., »Službene novine PGŽ« 46/08)

Članak 7.

Opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo uredilo prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela, kao i unutarnji nadzor, ostaju na snazi.

Izmjene i dopune akata iz stavka 1. ovoga članka donose tijela određena zakonom i ovom Odlukom.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim odredbi članka 1., članka 2., članka 3. i članka 4. stavka 1., koje na snagu stupaju 17. svibnja 2009. godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Odluka stupila na snagu 17. lipnja 2010., »Službene novine PGŽ« 22/10)

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Članak 7.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke:

-Ured Grada iz Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša preuzima stručnu suradnicu za poslovni prostor i stručnu referenticu zaduženu za poslove vezane uz stanove u vlasništvu Grada, a iz Službe za upravni razvitak stručnu suradnicu za odnose s javnošću i europske integracije;

-Služba za upravni razvitak iz Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša preuzima stručnog suradnika za zaštitu od požara, kućnog majstora - domara - voditelja Sportske dvorane Gorovo, kućnog majstora - domara - voditelja KD Zora i Centra za mlade, kućne majstore - domare te spremačice.

(2) Ostali službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

(3) Zatečeni pročelnici upravnih tijela imenovani na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja bit će raspoređeni na radno mjesto pročelnika rješenjem gradonačelnika.

(4) Zatečeni vršitelji dužnosti pročelnika upravnih tijela nastavljaju privremeno obavljati dužnost, u skladu s rješenjima o privremenom imenovanju na pročelničku dužnost.

(5) Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave te rješenja o rasporedu službenika i namještenika iz stavaka 1.-3. ovoga članka bit će doneseni u roku propisanom zakonom.

Članak 8.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Odluka stupila na snagu 02. ožujka 2012., »Službene novine PGŽ« 5/ 12)

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša te Ured Grada nastavljaju s radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukida se Služba za upravni razvitak.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke:

-Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti iz Službe za upravni razvitak preuzima pomoćnicu pročelnika Službe,stručnog suradnika - projektanta informacijskog sustava;

-Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša iz Službe za upravni razvitak preuzima višeg stručnog suradnika za zaštitu od požara te za zaštitu i spašavanje te namještenike raspoređene u Odjeljku za poslove namještenika;

-Ured Grada iz Službe za upravni razvitak preuzima višu stručnu suradnicu za odnose s javnošću te službenice i namještenika raspoređene u Odjeljku pisarnice.

Slijedom odredbi ove Odluke, u roku propisanom zakonom gradonačelnik će donijeti izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, a nadležni pročelnici upravnih tijela donijet će rješenja o rasporedu službenika i namještenika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr