SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 31.stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/ 04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11 i 144/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 4. stavak 4. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 32/01, 07/02, 27/04, 07/11, 24/ 11, u daljnjem tekstu Odluka), mijenja se i glasi:

»Za garaže, spremišta, stambenu građevinu čiji projektirani ukupni obujam nakon izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje iznosi do 1000 m3, komunalni doprinos se umanjuje za 48% i iznosi 52% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz st.1. ovog članka«.

U članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Kod gradnje građevina koje se izvode u roh bau sistemu te stambenih građevina čiji projektirani ukupni obujam nakon izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili nadogradnje obuhvaća od 1000 m3 pa na više, komunalni doprinos obračunava se u visini jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka.«

U članku 4. Odluke dodaje se novi stavak 6. Odluke koji glasi:

»Za izgradnju ili rekonstrukciju vodnih građevina, građevina za kulturnu djelatnost, objekata za vatrogasnu djelatnost, objekata socijalne zaštite i zdravstva kojih je osnivač ili većinski vlasnik Grad Mali Lošinj, Županija ili Republika Hrvatska komunalni doprinos se umanjuje za 85% i iznosi 15% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka.«

U članku 4. Odluke dodaje se novi stavak 7. Odluke koji glasi:

»Za izgradnju ili rekonstrukciju valobrana, lučica, pontona, molova, privezišta, sidrišta, platformi i sl. te morskih dijelova marina, luka i lučica kojih je osnivač ili većinski vlasnik Grad Mali Lošinj, Županija ili Republika Hrvatska, komunalni doprinos umanjuje se za 85 % i iznosi 15 % jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka.«

Ukoliko je investitor fizička ili pravna osoba za građevine navedene u čl. 4. stavak 6. i 7. Odluke, komunalni doprinos se umanjuje za 28% i iznosi 72% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja da utvrdi pročišćeni tekst Odluke.

Klasa: 350-06/13-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr