SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Temeljem članka 56. i članka 58. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06), članka 52. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja pasa i drugih kućnih
ljubimaca i o načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, domaćih i divljih životinja, uvjeti i način držanja pasa, postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Malog Lošinja, te nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

(1) U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Posjednik životinje« je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja,

2. »Kućni ljubimci« su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

3. »Napuštena životinja« jest ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,

4. »Izgubljena životinja« jest ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i on je traži.

5. »Neupisani psi« su psi nepoznatih posjednika koji nisu označeni sukladno propisima o veterinarstvu,

6. »Pas lutalica« je pas koji bez nadzora luta naseljem ili izvan naselja,

7. »Opasan pas« može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psima,

8. »Moguće opasan pas« je pas službeno obučen za čuvanje imovine ili kao tjelesni čuvar, te psi Pravilnika o opasnim psima (»Narodne novine« broj 117/08),

9. »Sklonište za životinje« je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć,

10. »Strane životinjske vrste« su životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području RH.

Članak 3.

(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju, higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i dobrobiti životinja.

(2) Posjednik ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

(3) Posjednik ne smije zanemarivati kućnog ljubimca s obzirom na njegovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu.

(4) Posjednik ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Članak 4.

(1) Odredbe ove Odluke koje se odnose na uvjete i način držanja pasa na odgovarajući se način primjenjuju na sve kućne ljubimce.

(2) Odredbe ove Odluke koje propisuju postupanje sa psima lutalicama na odgovarajući se način primjenjuju na sve napuštene i izgubljene životinje.

(3) Ova Odluka ne primjenjuje se na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste pojedina državna tijela i druge pravne osobe, te pse vodiče slijepih osoba.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 5.

(1) Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.

(2) Ako se za kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti priorde, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

(3) Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi.

Članak 6.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom, za sve potomke svojih životnja snose odgovornost i nekontrolirano razmnožavanje svojih životinja moraju spriječiti.

(2) Posjednici moraju zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja.

Članak 7.

(1) Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu (markicom ili mikročipom).

(2) Psi iz kontroliranog uzgoja pasmine terijera tipa bull, stafordski bullterijeri, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijeri moraju posjedovati rodovnicu izdanu od Hrvatskog kinološkog saveza te biti upisani u registar.

(3) Psi iz stavka 2. ovog članka koji ne mogu biti upisani u registar i njihovi križanci, moraju biti označeni mikročipom, sterilizirani ili kastrirani te upisani u Upisnik pasa u rubriku »Moguće opasan pas«, o čemu se obavijest dostavlja Hrvatskom kinološkom savezu.

(4) Prilikom nabave moguće opasnog psa, posjednik istoga mora prijaviti posjedovanje takvog psa radi njegovog upisivanja u Upisnik pasa u rubriku »Moguće opasan pas«.

(5) Opasan pas mora biti označen mikročipom bez obzira na njegovu starost, sukladno Pravilniku o opasnim psima.

(6) Činjenicu da je pas opasan utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi.

Članak 8.

(1) Oboli li pas ili mačka od zarazne bolesti, odnosno ako se sumnja da od nje boluje, posjednik psa ili mačke mora o tome obavijestiti nadležnu veterinarsku službu, a psa ili mačku izolirati i zatvoriti dok se ne obavi veterinarski pregled.

(2) Ako posjednik psa ili mačke sumnja da je pas ili mačka uginuo/la od neke zarazne bolesti ili trovanja, dužan je uginuće prijaviti nadležnoj veterinarskoj ambulanti.

Članak 9.

(1) Po prometnim i drugim javnim površinama na području Grada Malog Lošinja posjednik je psa dužan voditi na povodcu, tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja, njihovo kretanje te redovan promet.

(2) Psi koji su zbog svojih urođenih svojstava i agresivnog instikta opasni za sigurnost ljudi, a posebno dobermani, američki stafordski terijeri bullterijeri, pitbull terijeri, rotwaileri, doge, njemački i belgijski ovčari, japanski borilački psi, veliki japanski špicevi, mastifi, šarplaninci i njihovi križanci, moraju se po javnim i drugim površinama voditi na uzici, obavezno s brnjicom, od strane punoljetne osobe.

(3) Kad se izvodi psa na javne i druge površine, posjednik je dužan nositi pribor za čišćenje površine koju onečisti njegov pas (vrećicu i lopaticu ili samo vrećicu) i onečišćenu javnu površinu odmah očistiti.

Članak 10.

(1) Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih opravdanih razloga zabranjuje se:

- uvođenje pasa u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine prehrambenim proizvodima, u vozila javnog prijevoza,

- uvođenje pasa na groblja, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove,

- puštanje pasa na uređene zelene površine (travnjake i cvjetnjake),

(2) Dovođenje pasa u ugostiteljske objekte, obrtničke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika objekta.

(3) Nije dozvoljeno dovoditi i kupati pse na javnim plažama i kupalištima (gdje se na jednom mjestu zadržava veći broj kupača).

(4) Dovođenje i kupanje pasa u moru dopušteno je na neuređenim plažama izvan naseljenog područja Grada Malog Lošinja, te na obilježenim plažama za pse na području Grada Malog Lošinja:

Mjesta na kojima je dozvoljeno kupanje
pasa (i drugih kućnih ljubimaca)

LOKACIJE

1. Susak

Uvala Tijesni

2. Ilovik

Uvala Parknu

3. Unije

Uvala Kambunare

Postavljen znak

4. Veli Lošinj

Uvala iza lukobrana na Rovenskoj

Postavljen znak

5. Nerezine

uvala poslije Samostana prema Osoru

Postavljen znak

6. Artatore

uvala 200 m lijevo od parkirališta

Postavljen znak

7. Mali Lošinj - 3 lokacije

između Velog Žala i Lanterne

Postavljen znak

između Bojčića i Zagazinjina

Postavljen znak

Između željezničkog odmarališta i crkvice na Čikatu

Postavljen znak

Članak 11.

(1) Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo korištenja prijevoznih sredstava u javnom prijevozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.

(2) Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo pristupa na javna mjesta kao što su primjerice: zdravstvene ustanove, ljekarne, uredi, hoteli, restorani, banke, pošte, kazališta, koncertne dvorane, športski objekti, tržnice, prodavaonice, škole i sl.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način i na osobe sa smanjenom pokretljivošću sa psom pomagačem i na trenera sa psom vodičem u školovanju.

Članak 12.

(1) Lovački i pastirski pas može se kretati izvan naselja u skladu s posebnim propisima.

Članak 13.

(1) Posjednik psa i mačke dužan je osigurati da pas i mačka ne ometaju utvrđeni kućni red i mir građana, te da ne ugrožavaju sigurnost građana i sigurnost drugih životinja.

(2) Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem ili čija mačka svojim glasanjem remeti mir građana, dužan je poduzeti odgovarajuće mjere kao bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa ili mačku.

(3) Zabranjuje se, u zgradi s više stanova, držanje psa ili druge životinje na balkonu ili terasi bez nadzora posjednika.

(4) Ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan ili moguće opasan pas moraju biti zaključana.

(5) Zabranjuje se ostavljati ili držati psa ili drugu životinju u zajedničkim prostorima, koji služe zgradi kao cjelini (ulazi, stubišta, liftovi, podrumi, prostorije za odlaganje smeća, kotlovnice i sl.).

Članak 14.

(1) U stambenoj zgradi s više stanova, dozvoljeno je u jednom stanu trajno držati jednog psa i mačku, a najviše dva psa i dvije mačke samo uz suglasnost ostalih stanara.

(2) U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, sporazumno utvrđuju prava i obveze posjednika psa ili mačke (korištenje zajedničkih dijelova zgrade i dizala za kretanje psa, obveza čišćenja onečišćenih zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas ili mačka).

(3) U obiteljskoj kući dozvoljeno je trajno držati ukupno najviše pet pasa i mačaka.

(4) Posjednik psa može držati slobodnog psa samo na svojoj okućnici, dvorištu, vrtu ili drugom prostoru ako su oni ograđeni na način da ih pas ne može napustiti, u protivnom pas mora biti vezan, a na vidljivom mjestu mora biti oznaka koja upozorava na psa.

Članak 15.

(1) Poslove skupljanja pasa lutalica (pasa nepoznatih posjednika), napuštenih i izgubljenih životinja, obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba koja obavlja usluge higijenskog servisa za Grad Mali Lošinj, na zahtjev komunalnog redarstva Grada Malog Lošinja ili drugog ovlaštenog tijela, a koji se temelje na osobnim zapažanjima ili dojavama i prijavama građana.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovog članka moraju se obavljati na najprikladniji način upotrebom suvremene opreme i bez zlostavljanja, sve u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja, Zakona o veterinarstvu i drugim propisima.

Članak 16.

(1) Skupljeni psi lutalice, napuštene i izgubljene životinje smještaju se u higijenski servis /sklonište za životinje/ i postupanje s njima propisano je Zakonom o zaštiti životinja te Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (»Narodne novine« broj 110/04).

(2) U higijenskom servisu psa se mora cijepiti ako nema podataka o cijepljenju ili ako nije cijepljen u tekućoj godini, a označiti mikročipom ako nije označen.

(3) Nakon isteka roka od 60 dana, uhvaćene pse, te napuštene i izgubljene životinje koje nisu vraćene vlasniku niti su udomljene, može se usmrtiti (uspavati).

(4) Neizlječivo bolesne, smrtno ranjene i zaražene pse te izgubljene i napuštene životinje usmrćuju se u higijenskom servisu, sukladno propisima o zaštiti životinja.

(5) Higijenski servis mora imati ugovor s veterinarskom organizacijom o pružanju veterinarsko-zdravstvenih zahvata kao i za usmrćenja.

Članak 17.

(1) Naknadu troškova skupljanja pasa lutalica, napuštenih i izgubljenih životinja, njihovo čuvanje, veterinarsku zaštitu i usmrćivanje, snosi njihov posjednik ukoliko je poznat, a ukoliko se posjednik ne može utvrditi, troškove snosi Grad Mali Lošinj.

Članak 18.

(1) Zabranjeno je držanje i stavljanje u promet divljih i egzotičnih životinja uključujući prodaju i darivanje opasnih insekata i gmazova na području Grada Malog Lošinja.

Članak 19.

(1) Za hvatanje i čuvanje divljih i egzotičnih životinja, odnosno za one koje zalutaju izvan lovišta ili prirodnog staništa, nadležan je higijenski servis.

(2) Troškove hvatanja životinja iz stavka 1. ovog članka snosi zakupnik lovišta, uprava prirodnim staništem, odnosno vlasnik.

(3) S uhvaćenim i smještenim divljim i egzotičnim životinjama higijenski servis postupa sukladno zakonu i drugim propisima o zaštiti životinja.

Članak 20.

(1) Divlje životinje koje zalutaju izvan lovišta ili prirodnog staništa, hvataju i čuvaju veterinarski higijeničari pravne osobe koja obavlja usluge veterinarsko-higijeničarskog servisa za Grad Mali Lošinj, a u slučaju divljih zvijeri, zloćudnih i opasnih životinja mora se uključiti i lovačko društvo.

(2) S uhvaćenim i smještenim divljim životinjama i zvijerima te drugim opasnim zloćudnim životinjama, veterinarsko-higijenski servis postupa sukladno zakonu i drugim propisima o dobrobiti životinja.

III. NADZOR

Članak 21.

(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalno redarstvo Grada Malog Lošinja sukladno ovlastima.

(2) Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Članak 22.

(1) Prijave napuštenih i izgubljenih životinja na području Grada Malog Lošinja upućuju se komunalnom redarstvu i higijenskom servisu.

(2) Higijenski servisi dužni su dostavljati mjesečno izviješće nadležnom veterinarskom uredu i tijelu gradske uprave nadležnom za poslove komunalnog redarstva.

Članak 23.

(1) U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je:

1. prema počinitelju naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

2. predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

3. podnijeti prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka,

4. poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

(2) Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju te druga ovlaštena tijela u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06) i Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07) o saznanjima koja ima, a koja bi predstavljala povod za primjenu odredbi tih propisa, posebice što se tiče njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kn kaznit će se pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, ako postupa protivno odredbama članka 18. ove Odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 25.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako postupa protivno odredbama članka 5. st. 3,

2. ako postupa protivno odredbama članka 9.,

3. ako postupa protivno odredbama članka 10. st. 1., st. 3. i st. 4.,

4. ako postupa protivno odredbama članka 18. ove Odluke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i mačkama (»Službene novine PGŽ« broj 17/96).

Članak 27.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 322-01/13-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr