SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 26. veljače 2013. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA
I DOPUNAMA STATUTA GRADA OPATIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Statutu Grada Opatije (»Službene novine primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispravak) u članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«

Članak 2.

U članku 29. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»- odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Opatije čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,«

Članak 3.

U članku 30. stavku 3. u drugoj rečenici riječ »troškova« briše se.

Članak 4.

U članku 31. iza točke 8. dodaju se nove točke 9. i 10. koje glase:

»9. dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja,

10. dostavlja akte koje donosi Gradsko vijeće bez odgode gradonačelniku,«

Dosadašnje točke 9., 10. i 11. postaju točke 11., 12. i 13.

Članak 5.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće ima 17 vijećnika.«

Članak 6.

U članku 33. stavku 1. briše se točka i stavlja zarez te dodaje rečenica koja glasi:

»a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.«

U članku 33. stavku 3. riječi »troškova« brišu se.

Članak 7.

U članku 34. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,«

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»- ako mu prestane prebivalište na područja Grada Opatije, danom prestanka prebivališta«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.«

Članak 8.

U članku 35. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi:

»Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 9.

U članku 36. stavku 1. u podstavku 8. briše se točka i dodaje podstavak 9. koji glasi:

»- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.«

Članak 10.

U članku 41. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» - obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,«

Podstavak 5. briše se.

Članak 11.

U članku 43. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:

»a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.«

Članak 12.

U članku 44. u podstavku 5. iza riječi »pokretnina i nekretnina« dodaju se riječi »i raspolaganju ostalom imovinom«.

Iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:

»imenuje i razrješava predstavnike Grada Opatije u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Opatija, trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Opatija osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,«

Ostali podstavci se pomiču.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.»

Članak 13.

U članku 47. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.«

Članak 14.

U članak 50. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-danom prestanka prebivališta na područja Grada Opatije,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-smrću.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata gradonačelnika.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 15.

U članku 51. stavku 1. riječ »razriješiti« zamjenjuje se riječju »opozvati«.

U stavku 2. riječ »razrješenju« zamjenjuje se riječju »opozivu«.

Članak 16.

U članku 58. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije i 20% ukupnog broja birača Grada Opatije.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.«

Članak 17.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Osim slučajeva propisanih člankom 58. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Opatije.

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.«

Članak 18.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.«

Članak 19.

U članku 61. stavku 1. riječ »razrješenju« zamjenjuje se riječju »opozivu«, a broj»6« zamjenjuje se brojem »12« , točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi « kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika«

U stavku 2. riječ »razrješenju« zamjenjuje se riječju »opozivu«.

Članak 20.

U članku 78. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.«

Članak 21.

U članku 79. stavku 1. riječ »gradonačelnik« zamjenjuje se riječima »Gradsko vijeće«.

Članak 22.

U članku 81. stavku 1. riječi »tajnim glasovanjem« zamjenjuju se riječima »većinom glasova svih članova«.

Članak 23.

U članku 102. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi »(upravne stvari)«.

Članak 24.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 25.

U članku 106. stavku 2. riječi »danom objave« zamjenjuj se riječima »dan nakon objave«.

Članak 26.

U cijelom tekstu Statuta riječ »alineja« zamjenjuje se riječju »podstavak« u odgovarajućem padežu.

Članak 27.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Opatije.

Članak 28.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, osim članka 2.,5, 8. i 12. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 7. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 021-01/09-01/14

Ur. broj: 2156/01-01-13-3

Opatija, 26. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr