SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 26. veljače 2013. godine donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a kao sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela«.

Stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi »na neovisnoj listi« zamjenjuju riječima »na kandidacijskoj listi grupe birača«.

Dosadašnji stavak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće, javnim glasovanjem.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 14. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Dužnost im prestaje danom kada Gradsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.«

Članak 5.

U članku 34. riječ »razrješenja« zamjenjuje se riječju »opoziva«.

Članak 6.

U članku 53. iza riječi »gradonačelnik« dodaju se riječi »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaje se stavci 2. i 3. koji glase:

»Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun ili najmanje sedam vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 7.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu«.

Članak 8.

U članku 59. stavku 4. broj »15« zamjenjuje se brojem »8«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 9.

U članku 72. stavku 2. podstavak 5. briše se.

Članak 10.

U cijelom tekstu Poslovnika riječ »alineja« zamjenjuje se riječju »podstavak« u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije.

Članak 12.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 7. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

Klasa: 021-01/09-01/15

Ur.broj.: 2156/01-01-13-2

Opatija, 26. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=828&mjesto=10006&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr